Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-1M2S-PO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia ogólna
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot, jako jeden z kursów przygotowujących do pracy w zawodzie nauczyciela języków obcych, ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu psychologii ogólnej w odniesieniu do uczenia się i nauczania języków obcych. Zadanie to będzie realizowane poprzez przedstawienie i przedyskutowanie wybranych teorii i wyników badań empirycznych w następujących obszarach: procesy poznawcze, różnice indywidulane, osobowość, czynniki społeczne wpływające na funkcjonowanie uczniów. Wiedza z zajęć ma posłużyć studentom w interpretacji sytuacji szkolnych, a także w planowaniu i realizacji dydaktycznych i wychowawczych oddziaływań nauczyciela języków obcych.

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie:

 przedstawić znaczenie wiedzy psychologicznej dla osób uczących się i nauczających języków obcych

 omówić uwarunkowania, przebieg i znaczenie procesów spostrzegania, uczenia się, uwagi i pamięci oraz myślenia

 zanalizować mechanizmy i wpływ procesów emocjonalno – motywacyjnych na funkcjonowanie ucznia i nauczyciela oraz wskazać metody radzenia sobie ze stresem i wzbudzania odpowiedniej motywacji

 scharakteryzować procesy społeczne mające znaczenie w praktyce edukacyjnej, przedyskutować wpływ czynników sytuacyjnych oraz zasady i znaczenie właściwej komunikacji interpersonalnej w szkole

 podkreślić wpływ różnic indywidualnych na opanowywanie języków obcych oraz na relacje interpersonalne w szkole i zwrócić uwagę na predyspozycje osobowościowe uczniów

 omówić główne dziedziny badań w zakresie relacji interpersonalnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na agresję i zachowania prospołeczne

 skłonić do autorefleksji w roli uczącego się i nauczającego języków obcych oraz przygotować do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy wyniesionej z zajęć

Nakład pracy studenta:

ECTS 3 (= 90 godzin) przyznawane jak poniżej:

- godziny kontaktowe, obecność na zajęciach = 1 ECTS (30h)

- przygotowanie do zajęć, aktywny udział w zajęciach =

1 ECTS (30h)

- przygotowanie do zaliczenia/zaliczenie = 0,5 ECTS (15h)

- przygotowanie do egzaminu/egzamin = 0,5 ECTS (15h)

Literatura:

Temat 1 i 2: Zimbardo, P., Gerrig, R. (2009). Psychologia i życie. Warszawa: PWN. str.: 3 – 17

Temat 3: Zimbardo, P., Gerrig, R. (2009). Psychologia i życie. Warszawa: PWN. str.: 140 – 147

Temat 4: Mietzel, G. (1998). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP. str.: 144 – 173

Temat 5: Zimbardo, P., Gerrig, R. (2009). Psychologia i życie. Warszawa: PWN. str.: 93 – 103

Temat 6: Mietzel, G. (1998). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP. str.: 222 – 238

Temat 7: Zimbardo, P., Gerrig, R. (2009). Psychologia i życie. Warszawa: PWN. str.: 243 – 248; 257 – 270

Temat 8: Strelau, J., Doliński, D. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1. Gdańsk: GWP. str.: 652 – 653; 802 – 810

Temat 9: Strelau, J., Doliński, D. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1. Gdańsk: GWP. str.: 776 – 780; 791 – 793

Temat 10: Strelau, J., Doliński, D. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1. Gdańsk: GWP. str.: 816 – 829

Temat 11: Zimbardo, P., Gerrig, R. (2009). Psychologia i życie. Warszawa: PWN. str.: 384 – 390; 353 – 358; 373 – 378

Temat 12: Zimbardo, P., Gerrig, R. (2009). Psychologia i życie. Warszawa: PWN. str.: 399 – 413

Temat 13: Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. str.: 354 – 371; 263 – 290

Temat 14: Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. str.: 518 – 534; 578 – 585

Literatura uzupełniająca:

1. Dembo, M. H. (1997). Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: WSiP

2. Fontana, D. (1998). Psychologia dla nauczycieli. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

3. Komorowska, H. (2005). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

4. Mietzel, G. (2002). Psychologia kształcenia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

1. ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu podstaw psychologii, właściwych dla nauczania języka niemieckiego, zorientowaną na zastosowania praktyczne w nauczaniu i uczeniu się języków obcych (K_W01)

2. ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą znaczenie procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych i społecznych oraz różnic indywidualnych dla nauczania i uczenia się języków obcych, zorientowaną na zastosowania praktyczne (K_W02)

3. zna podstawową terminologię z zakresu psychologii właściwą dla nauczania języków obcych (K_W03)

Umiejętności:

1. potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować wnioski z badań psychologicznych z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (K_U01)

2. umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej do nauczania języków obcych (K_U02)

3. potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, wyników badań, dobrych praktyk etycznych do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania (K_U08)

Kompetencje społeczne:

1. rozumie potrzebę poszerzania wiedzy psychologicznej przez całe życie (K_K01)

2. prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy z zakresu psychologii związane z nauczaniem i uczeniem się języków obcych oraz kontaktem z uczniem (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie egzaminu końcowego. Student może mieć 4 nieobecności w semestrze. Pięć nieobecności i więcej wiąże się z niezaliczeniem zajęć. Obecność na egzaminie jest obowiązkowa, jedynie zwolnienie lekarskie usprawiedliwia nieobecność.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)