Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka oświatowa Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-1M5S-POUE Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Polityka oświatowa Unii Europejskiej
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej (historyczno-porównawczej wiedzy dotyczącej współczesnych priorytetów edukacyjnych Unii Europejskiej, paradygmatów edukacyjnych oraz struktur i zasad funkcjonowania oświaty i szkolnictwa wyższego na świecie ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu europejskiego.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej (historyczno-porównawczej wiedzy dotyczącej współczesnych priorytetów edukacyjnych Unii Europejskiej, paradygmatów edukacyjnych oraz struktur i zasad funkcjonowania oświaty i szkolnictwa wyższego na świecie ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu europejskiego. W szczególności wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami polityki oświatowej państw należących do Unii Europejskiej w odniesieniu do innych regionów świata, zapoznanie słuchaczy z tendencjami i priorytetami w zakresie edukacji występującymi na świecie. Wykład ma również na celu wypracowanie u studentów umiejętności identyfikowania problemów edukacyjnych współczesnej Europy i świata oraz wyszukiwania możliwych rozwiązań na podstawie analizy funkcjonowania systemów oświatowych i szkolnictwa wyższego. Dodatkowym celem zajęć jest umiejętność identyfikowania rozwiązań oświatowych stosowanych w Polsce, krytyczne analizowanie tychże rozwiązań oraz stosowanie założeń europejskiej i polskiej polityki oświatowej w praktyce nauczycielskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kwieciński Z., Śliwerski B., (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2003, t.2, część III.

Potulicka E. i in. (red.) Systemy edukacyjne w krajach europejskich, Impuls, Kraków 2012.

Nowakowska-Siuta Renata: Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach Europy Zachodniej po II wojnie światowej. IBE Warszawa 2007.

Nowakowska-Siuta R., Uniwersytet w systemie szkolnictwa wyższego Niemiec na europejskim tle porównawczym. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Průcha J., Pedagogika porównawcza, PWN, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

Baszkiewicz J.: Młodość uniwersytetów. Wydawnictwo „Żak”. Warszawa 1997.

Bloom A.: Umysł zamknięty. O tym jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów. Poznań 1997.

Gmerek Tomasz : Szkolnictwo wyższe w krajach skandynawskich (studium z pedagogiki porównawczej). - Poznań ; Gądki, Wolumin, 2005.

Kupisiewicz Cz., Szkoła w XX wieku. Kierunki i próby przebudowy, PWN, Warszawa 2006.

Melosik Z.: Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy. Wyd. Wolumin, Poznań 2002.

Rabczuk W., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej na tle przemian w szkolnictwie krajów członkowskich, IBE, Warszawa 1994.

Świętochowska U., Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice porównawczej i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych H1A W02 H1A_W03

K_W02 ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w tym pedagogiki porównawczej w systemie nauk oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi H1A W05 H1A_W03

K_W03 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń S1A W05 S1A_W09

K_W04 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu europejskiego S1A_W09

K_W05 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku filologia, nauczanie języka angielskiego/francuskiego/niemieckiego, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności edukacyjnej H1P_W01

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki porównawczej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań S1A U02 S1A U01 S1A U06 H1A_U04

K_U02 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w tym przede wszystkim pedagogiki porównawczej i wielokulturowej w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczycielskiej H1A U04 H1A U06 S1A U03 S1A_U08

K_U03 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) H1A U01 H1A U03 H1A_U10

K_U04 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów działań badawczych oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań komparatystycznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań H1A U02 H1A U04 S1A U01 S1A_U02

K_U05 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień komparatystycznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych powiązanych z nią dyscyplin H1A U01 H1A U06 H1A U11 H1A U12

K_U08 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków H1P_W10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 docenia znaczenie nauk pedagogicznych w tym pedagogiki porównawczej dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne w szkole i instytucjach pozaszkolnych odnoszących swą działalność do środowisk zróżnicowanych językowo i kulturowo i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w dziedzinie S1A K02 H1A_K02

K_K03 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne S1A K03 S1A_K05

K_K04 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie H1P_K01

K_K05 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H1P_K02

K_K06 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy H1P_K05

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności) 20%. -1 ECTS

Zaliczenie kolokwium pisemnego 40% - 0, 5 ECTS

Praca pisemna 40% - 0, 5 ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.