Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka opiekuńczo-wychowawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-2M2S-PP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka opiekuńczo-wychowawcza
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem praktyki jest kształcenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci w wieku 6 – 9 lat, kandydatów na nauczycieli przez:

• zapoznanie się ze specyfiką placówki (szkoła podstawowa z klasami 0 – 3 lub klasa 0 w przedszkolu), w której praktyka jest odbywana,

• obserwowanie

• współdziałanie z opiekunem praktyk w placówce opiekuńczo-wychowawczej w: sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa

• analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych zjawisk i sytuacji pedagogicznych

• ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron).

Pełny opis:

Celem praktyki jest kształcenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych kandydatów na nauczycieli poprzez:

• zapoznanie się ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana, a w szczególności poznanie wypełnianych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania placówki, organizacji pracy, personelu, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;

• obserwowanie: aktywności formalnych i nieformalnych grup dzieci/młodzieży w toku aktywności zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie, aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) - dziecko oraz interakcji między dziećmi/młodzieżą (w tym samym i w różnym wieku), procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich prawidłowości i zakłóceń, czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć, integrowania przez nauczyciela-opiekuna praktyk działalności opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej, terapeutycznej itp., dynamiki grupy (klasy), ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci/młodzieży, działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny;

• współdziałanie z opiekunem praktyk w placówce opiekuńczo-wychowawczej (nauczycielem-mentorem) w: sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa, podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji, prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych, podejmowaniu działań na rzecz uczniów/wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

• pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, a w szczególności: diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji społecznej jednostek w grupie, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, a także określanie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń, samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grup i poszczególnych jednostek, sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności dzieci, organizacja i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę, działań profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze zajęć, animowanie aktywności grupy i współdziałania jej uczestników, organizacja pracy dzieci/młodzieży w grupach zadaniowych, podejmowanie indywidualnej pracy z wychowankami (także o specjalnych potrzebach edukacyjnych), odejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad, sprawowanie opieki nad uczniami/wychowankami poza terenem placówki;

• analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych zjawisk i sytuacji pedagogicznych, w tym: prowadzenie dokumentacji praktyki, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,

• ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron), analiza oceny zewnętrznej przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i przeprowadzanych działań, omawianie gromadzonych doświadczeń w grupie studenckiej podczas zajęć przynależnych Modułowi 2.

Literatura:

Nie dotyczy

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

K_W05 elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

K_W06 w uporządkowany sposób procesy wychowania i kształcenia oraz ich filozoficzne, społeczno-kulturowe, historyczne, biologiczne, psychologiczne i medyczne podstawy

K_W11 w sposób podstawowy i uporządkowany różne środowiska wychowawcze, ich specyfikę i procesy w nich zachodzące

K_W13 w podstawowym zakresie strukturę i funkcje systemu edukacji, cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

K_W14 w sposób podstawowy różnorodnych uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

K_W15 w elementarnym zakresie metodykę wykonywania typowych zadań, normy, procedury stosowane w różnych obszarach działalności pedagogicznej

K_W16 w podstawowym zakresie budowę i funkcje systemu edukacji

K_W20 w podstawowym stopniu zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach związanych z edukacją

Umiejętności - absolwent potrafi:

K_U07 dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności psychopedagogicznej

K_U08 wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

K_U11 ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej

K_U12 posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań wychowawczych ; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów psychologicznych i pedagogicznych oraz prognozować przebieg ich rozwiązywania i przewidywać skutki planowanych działań

K_U13 posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych

K_U14 dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

K_U27 animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

K_K08 prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

K_K10 podejmowania działań psychologicznych i pedagogicznych w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym będąc przekonanym o ich sensie, wartości i potrzebie; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej

K_K11 dostrzegania wagi zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela

K_K12 dostrzegania i formułowania problemów moralnych i etycznych związanych z własną i cudzą pracą, poszukiwania optymalnych rozwiązań, postępowania zgodnie z zasadami etyki

K_K13 odpowiedzialnego przygotowywania się do swojej pracy, projektowania i wykonywania działań pedagogicznych

Metody i kryteria oceniania:

Student jest zobowiązany do dokumentacji odbywanej praktyki. Podstawą jej zaliczenia oraz oceny końcowej jest przedstawienie portfolio zawierającego:

1. Kartę zadań wraz z podpisem nauczyciela-mentora, potwierdzającego wykonanie zadań

2. Opis wykonanych zadań, przynależnych ocenie końcowej (zgodnie ze wskazaniami tabeli). Konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i przeprowadzanych działań,

omawianie gromadzonych doświadczeń w grupie studenckiej, ocena dokumentacji praktyki.

Zadanie Ocena końcowa za praktykę Modułu 2

1. Opis podstawowych zadań, funkcji i dokumentacji przedszkola w zakresie pracy wychowawczej i opiekuńczej.

2. Opis podstawowych zadań, funkcji i dokumentacji szkoły podstawowej w zakresie pracy wychowawczej i opiekuńczej

3. Przedstawienie 3 konspektów zajęć (wraz z ich dokumentacją) przeprowadzonych samodzielnie w świetlicy szkolnej Dostateczna (3)

4. Zaplanowanie (napisanie scenariusza) i przeprowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym lub wychowawczym w przedszkolu lub szkole podstawowej lub aktywne uczestnictwo w zajęciach animacji kulturalnej, oświatowej lub wychowawczej w przedszkolu lub szkole podstawowej (np. przygotowanie scenariusza zajęć krótkiej wycieczki, zajęć dramowych, teatralnych itp. , okolicznościowych występów dzieci i przeprowadzenie ich w przedszkolu lub szkole podstawowej. Dobra (4)

5. Zaplanowanie i przeprowadzenie pod opieką nauczyciela-mentora zajęć opartych na założeniach pedagogiki zabawy. Zajęcia mogą być przeprowadzone w przedszkolu lub szkole podstawowej (może to być również placówka integracyjna) Bardzo dobra (5)

6. Do wyboru:

a) Wstępne diagnozowanie trudności w nauce czytania, pisania lub/i liczenia lub też zaburzeń zachowania dziecka w wieku szkolnym (6-12 lat), zaplanowanie i przeprowadzenie fragmentu zajęć (lub jednej jednostki zajęć) reedukacyjnych lub terapeutycznych związanych z problemem zachowania (agresja, ADHD, fobia szkolna, wycofanie i nieśmiałość, lęk separacyjny itp.)

b) Zaplanowanie i przeprowadzenie fragmentu zajęć (lub jednej jednostki zajęć) przeznaczonych dla dzieci szczególnie uzdolnionych

c) Zaplanowanie i przeprowadzenie fragmentu zajęć (lub jednej jednostki zajęć) przeznaczonych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową lub narządów zmysłów. Zadanie to należy wykonać w klasie integracyjnej lub świetlicy szkolnej w szkole integracyjnej.

Uwaga: wybrane zadanie a, b lub c musi odbywać się pod kierunkiem mentora szkolnego lub innego nauczyciela, nauczyciela wspierającego, pedagoga, reedukatora, psychologa szkolnego, logopedy itp. wskazanego przez mentora. Celująca (5!)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)