University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Teaching Practice at School

General data

Course ID: 4103-2M2S-PP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Teaching Practice at School
Name in Polish: Praktyka opiekuńczo-wychowawcza
Organizational unit: University College of German Language Teacher Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Celem praktyki jest kształcenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci w wieku 6 – 9 lat, kandydatów na nauczycieli przez:

• zapoznanie się ze specyfiką placówki (szkoła podstawowa z klasami 0 – 3 lub klasa 0 w przedszkolu), w której praktyka jest odbywana,

• obserwowanie

• współdziałanie z opiekunem praktyk w placówce opiekuńczo-wychowawczej w: sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa

• analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych zjawisk i sytuacji pedagogicznych

• ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron).

Full description: (in Polish)

Celem praktyki jest kształcenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych kandydatów na nauczycieli poprzez:

• zapoznanie się ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana, a w szczególności poznanie wypełnianych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania placówki, organizacji pracy, personelu, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;

• obserwowanie: aktywności formalnych i nieformalnych grup dzieci/młodzieży w toku aktywności zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie, aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) - dziecko oraz interakcji między dziećmi/młodzieżą (w tym samym i w różnym wieku), procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich prawidłowości i zakłóceń, czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć, integrowania przez nauczyciela-opiekuna praktyk działalności opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej, terapeutycznej itp., dynamiki grupy (klasy), ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci/młodzieży, działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny;

• współdziałanie z opiekunem praktyk w placówce opiekuńczo-wychowawczej (nauczycielem-mentorem) w: sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa, podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji, prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych, podejmowaniu działań na rzecz uczniów/wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

• pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, a w szczególności: diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji społecznej jednostek w grupie, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, a także określanie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń, samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grup i poszczególnych jednostek, sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności dzieci, organizacja i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę, działań profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze zajęć, animowanie aktywności grupy i współdziałania jej uczestników, organizacja pracy dzieci/młodzieży w grupach zadaniowych, podejmowanie indywidualnej pracy z wychowankami (także o specjalnych potrzebach edukacyjnych), odejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad, sprawowanie opieki nad uczniami/wychowankami poza terenem placówki;

• analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych zjawisk i sytuacji pedagogicznych, w tym: prowadzenie dokumentacji praktyki, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,

• ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron), analiza oceny zewnętrznej przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i przeprowadzanych działań, omawianie gromadzonych doświadczeń w grupie studenckiej podczas zajęć przynależnych Modułowi 2.

Bibliography: (in Polish)

Nie dotyczy

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

K_W05 elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

K_W06 w uporządkowany sposób procesy wychowania i kształcenia oraz ich filozoficzne, społeczno-kulturowe, historyczne, biologiczne, psychologiczne i medyczne podstawy

K_W11 w sposób podstawowy i uporządkowany różne środowiska wychowawcze, ich specyfikę i procesy w nich zachodzące

K_W13 w podstawowym zakresie strukturę i funkcje systemu edukacji, cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

K_W14 w sposób podstawowy różnorodnych uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

K_W15 w elementarnym zakresie metodykę wykonywania typowych zadań, normy, procedury stosowane w różnych obszarach działalności pedagogicznej

K_W16 w podstawowym zakresie budowę i funkcje systemu edukacji

K_W20 w podstawowym stopniu zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach związanych z edukacją

Umiejętności - absolwent potrafi:

K_U07 dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności psychopedagogicznej

K_U08 wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

K_U11 ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej

K_U12 posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań wychowawczych ; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów psychologicznych i pedagogicznych oraz prognozować przebieg ich rozwiązywania i przewidywać skutki planowanych działań

K_U13 posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych

K_U14 dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

K_U27 animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

K_K08 prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

K_K10 podejmowania działań psychologicznych i pedagogicznych w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym będąc przekonanym o ich sensie, wartości i potrzebie; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej

K_K11 dostrzegania wagi zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela

K_K12 dostrzegania i formułowania problemów moralnych i etycznych związanych z własną i cudzą pracą, poszukiwania optymalnych rozwiązań, postępowania zgodnie z zasadami etyki

K_K13 odpowiedzialnego przygotowywania się do swojej pracy, projektowania i wykonywania działań pedagogicznych

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Student jest zobowiązany do dokumentacji odbywanej praktyki. Podstawą jej zaliczenia oraz oceny końcowej jest przedstawienie portfolio zawierającego:

1. Kartę zadań wraz z podpisem nauczyciela-mentora, potwierdzającego wykonanie zadań

2. Opis wykonanych zadań, przynależnych ocenie końcowej (zgodnie ze wskazaniami tabeli). Konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i przeprowadzanych działań,

omawianie gromadzonych doświadczeń w grupie studenckiej, ocena dokumentacji praktyki.

Zadanie Ocena końcowa za praktykę Modułu 2

1. Opis podstawowych zadań, funkcji i dokumentacji przedszkola w zakresie pracy wychowawczej i opiekuńczej.

2. Opis podstawowych zadań, funkcji i dokumentacji szkoły podstawowej w zakresie pracy wychowawczej i opiekuńczej

3. Przedstawienie 3 konspektów zajęć (wraz z ich dokumentacją) przeprowadzonych samodzielnie w świetlicy szkolnej Dostateczna (3)

4. Zaplanowanie (napisanie scenariusza) i przeprowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym lub wychowawczym w przedszkolu lub szkole podstawowej lub aktywne uczestnictwo w zajęciach animacji kulturalnej, oświatowej lub wychowawczej w przedszkolu lub szkole podstawowej (np. przygotowanie scenariusza zajęć krótkiej wycieczki, zajęć dramowych, teatralnych itp. , okolicznościowych występów dzieci i przeprowadzenie ich w przedszkolu lub szkole podstawowej. Dobra (4)

5. Zaplanowanie i przeprowadzenie pod opieką nauczyciela-mentora zajęć opartych na założeniach pedagogiki zabawy. Zajęcia mogą być przeprowadzone w przedszkolu lub szkole podstawowej (może to być również placówka integracyjna) Bardzo dobra (5)

6. Do wyboru:

a) Wstępne diagnozowanie trudności w nauce czytania, pisania lub/i liczenia lub też zaburzeń zachowania dziecka w wieku szkolnym (6-12 lat), zaplanowanie i przeprowadzenie fragmentu zajęć (lub jednej jednostki zajęć) reedukacyjnych lub terapeutycznych związanych z problemem zachowania (agresja, ADHD, fobia szkolna, wycofanie i nieśmiałość, lęk separacyjny itp.)

b) Zaplanowanie i przeprowadzenie fragmentu zajęć (lub jednej jednostki zajęć) przeznaczonych dla dzieci szczególnie uzdolnionych

c) Zaplanowanie i przeprowadzenie fragmentu zajęć (lub jednej jednostki zajęć) przeznaczonych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową lub narządów zmysłów. Zadanie to należy wykonać w klasie integracyjnej lub świetlicy szkolnej w szkole integracyjnej.

Uwaga: wybrane zadanie a, b lub c musi odbywać się pod kierunkiem mentora szkolnego lub innego nauczyciela, nauczyciela wspierającego, pedagoga, reedukatora, psychologa szkolnego, logopedy itp. wskazanego przez mentora. Celująca (5!)

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)