Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-2M2S-PSEPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki specjalnej
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu pedagogiki szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem problemów II etapu edukacyjnego oraz wprowadzenie elementów pedagogiki specjalnej. Zadanie to będzie realizowane poprzez przedstawienie i przedyskutowanie wybranych zagadnień teoretycznych oraz możliwych rozwiązań praktycznych w obrębie następujących obszarów: funkcjonowanie dziecka na II etapie edukacyjnym; progi edukacyjne i adaptacja; zagrożenia dzieci i młodzieży; problemy zdrowotne, dysharmonie i zaburzenia rozwojowe a funkcjonowanie ucznia w szkole; praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela na II etapie edukacyjnym. Ponadto szczególna uwaga poświęcona zostanie zasadom pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tematyka kursu realizowana będzie z uwzględnieniem specyfiki pracy nauczycieli języków obcych.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu pedagogiki szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem problemów II etapu edukacyjnego, oraz wprowadzenie elementów pedagogiki specjalnej. Zadanie to będzie realizowane poprzez przedstawienie i przedyskutowanie wybranych zagadnień teoretycznych oraz możliwych rozwiązań praktycznych z uwzględnieniem specyfiki pracy nauczycieli języków obcych w obrębie następujących obszarów:

1. Charakterystyka funkcjonowania dziecka na II etapie edukacyjnym: formy aktywności (nauka i zabawa), rozwój zainteresowań, poszerzanie autonomii i samodzielności; dynamika grupy uczniowskiej, rola rówieśników, osób znaczących i autorytetów, bunt okresu dorastania i jego funkcje.

2. Progi edukacyjne: adaptacja w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej; ambicje i aspiracje; pierwsze wybory edukacyjne i wstępna orientacja zawodowa.

3. Zagrożenia dzieci i młodzieży: agresja (w tym agresja elektroniczna), przemoc, uzależnienia (w tym od środków psychoaktywnych i komputera), grupy nieformalne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

4. Wpływ problemów zdrowotnych, dysharmonii i zaburzeń rozwojowych ucznia na funkcjonowanie w szkole, w tym w grupie rówieśniczej; konsekwencje psychologiczne.

5. Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela na II etapie edukacyjnym: programy wychowawcze i profilaktyczne; tworzenie klimatu wychowawczego; stymulowanie rozwoju społeczno – moralnego dzieci, zachęcanie do współpracy i współdziałania uczniów.

6. Zasady pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami zachowania (w tym: z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej); z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi i nastroju; z zaburzeniami osobowości i odżywiania; z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną, chorobą przewlekłą; z zaburzeniami w procesie rozwoju językowego i całościowymi zaburzeniami w rozwoju; o szczególnych uzdolnieniach.

Literatura:

Byers, R./ Rose, R. (2002). Jak zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych: opracowanie metodyczne dla nauczycieli. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Hornby, G./Hall, E./Hall, C. (2005). Nauczyciel wychowawca. Gdańsk: GWP.

Kwieciński, Z./Śliwerski, B. (red.). (2007). Pedagogika. Podręcznik akademicki. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łobocki, M. (2004). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Impuls.

Olechowska, A. (2001). Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: wskazówki dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (2010). Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli.

Ośrodek Rozwoju Edukacji (2009/2010). Seria „One są wśród nas”.

Szczygieł, B. (2007). Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym: konstruowanie programu zajęć, organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zajęć. Kraków: Impuls.

Zawadzka-Bartnik, E. (2010). Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami i dysfunkcjami). Kraków: Impuls.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

K_W12 ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

K_W15 zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

K_W20 ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U14 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

K_U21 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań wychowawczych; potrafi generować rozwiązania konkretnych programów psychologicznych i pedagogicznych oraz prognozować przebieg ich rozwiązywania i przewidywać skutki planowanych działań

K_U24 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K08 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych i pedagogicznych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności na zajęciach

praca samodzielna studenta( przygotowanie referatu)

(50% oceny końcowej)

Kolokwium pisemne (50% oceny końcowej)

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.