Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-3M3S-ZBUPPOPO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznego udzielania pomocy w najczęstszych zdarzeniach w życiu codziennym oraz w pracy pedagogicznej.

Pełny opis:

Zajęcia skierowane są do osób nie posiadających wykształcenia medycznego. Przygotowywane z uwzględnieniem specyfiki pracy i zagrożeń nauczyciela lub opiekuna grupy dzieci oraz osób dorosłych. Zajęcia prowadzone są według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 roku (ERC 2010). Zgodne z wymogami nowelizacji Kodeksu Pracy która weszła w życie dn. 18 stycznia 2009 roku.

Tematyka zajęć:

Przepisy prawne

Motywacja do udzielania pomocy

Bezpieczeństwo własne

Zabezpieczenie miejsca wypadku

Ewakuacja z zagrożonego miejsca

Skuteczne wzywanie pomocy

Podstawy anatomii i fizjologii

Kontrola podstawowych funkcji życiowych

Utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości,

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dorosłych, dzieci i niemowląt

Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia

Rany, krwotoki

Złamania, zwichnięcia, skręcenia

Oparzenia: termiczne, chemiczne, elektryczne

Porażenia prądem elektrycznym

Wstrząs

Zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, detergentami, lekami

Nagłe zachorowania: zawał serca, astma, padaczka, cukrzyca

Bezpieczeństwo poszkodowanego

Skład i sposoby wykorzystania apteczek samochodowych, domowych i zakładowych.

Literatura:

Andres J.: (2006) Pierwsza Pomoc i i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Podręcznik dla studentów wyd. Polska Rada Resuscytacji.

Buchfelder M., Buchfelder A: (2005) Podręcznik pierwszej pomocy. Warszawa PZWL

Budynek M. Nowacki C (2008) Opatrywanie ran. Wiedza i umiejętności. wyd. Makmed

Chrząszczewska A (2002) Bandażowanie wyd. PZWL

Hettiaratchy S. (2007) ABC oparzeń wy. Górnicki

Kokot F.(2008) : Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. wyd. PZWL

Krzywda J.(2007) : Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. wyd. KaBe

Zawadzki A. (2008) Medycyna ratunkowa i katastrof. wyd. PZWL

Efekty uczenia się:

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U20 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur z zakresu pierwszej pomocy

K_U24 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

K_U25 potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

K_K07 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

100% obecność;prawidłowe wykonanie zadania praktycznego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.