University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

The Introduction to Linguistics Course

General data

Course ID: 4103-4M1S-EJ Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: The Introduction to Linguistics Course Name in Polish: Elementy językoznawstwa
Organizational unit: University College of German Language Teacher Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: (unknown)
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

- w ciągu jednego semestru omówione zostaną główne działy językoznawstwa, a także funkcje języka, modele komunikacji i wybrane sposoby klasyfikacji języków.

Full description: (in Polish)

- konwersatorium rozpoczyna się od przedstawienia zagadnień, które zostaną omówione w ciągu całego semestru oraz literatury pomocnej w przygotowaniu się do egzaminu końcowego, a także w dokładniejszym zapoznaniu się z omawianą tematyką

- następnie omawiane są zagadnienia merytoryczne: język jako przedmiot badań językoznawczych, wybrane definicje języka i pojęć z nim związanych, główne działy językoznawstwa (morfologia, składnia, fonologia, semantyka, słowotwórstwo, historia języka itd.), funkcje języka (komunikatywna, reprezentatywna, ekspresywna, impresywna, fatyczna, kognitywna, itd.), modele komunikacji, klasyfikacja języków (genealogiczna, geograficzna, typologiczna)

- po przedstawieniu ogólnych zagadnień związanych z językiem omówione zostaną elementy historii pisma (pismo klinowe, hieroglify, alfabet grecki, łaciński itd.), a następnie historia badań językoznawczych (min. metoda historyczno-porównawcza, teoria drzewa genealogicznego, teoria falowa, strukturalizm, gramatyka generatywna, teoria aktów mowy, lingwistyka tekstu, socjolingwistyka,itd.).

- przewidywana liczba godzin na osiągnięcie zdefiniowanych efektów uczenia się to – w zależności od posiadanej już wiedzy z tego zakresu i poziomu znajomości języka niemieckiego – ok. 4 godzin tygodniowo

Bibliography: (in Polish)

Bünting, K.-D. (1996): Einführung in die Linguistik, Weinheim.

Bußmann, H. (2002): Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart.

Deutsche Sprache - kleine Enzyklopädie (2004), Frankfurt.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego (2003), Wrocław – Warszawa – Kraków.

Ernst, P. (2004): Germanische Sprachwissenschaft, Wien.

Grzegorczykowa, R.(2007): Wstęp do językoznawstwa

Milewski, T.(2004): Językoznawstwo, Warszawa.

Vater, H. (2002): Einführung in die Sprachwissenschaft, München.

Learning outcomes: (in Polish)

po ukończeniu przedmiotu student zna podstawowe pojęcia i działy językoznawstwa, a także ma orientację w kwestii klasyfikacji języków oraz historii pisma, rozróżnia najważniejsze naukowe teorie lingwistyczne (od starożytności do współczesności)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

- końcowy egzamin ustny

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.