Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced topics in American Society (Społeczeństwo amerykańskie - zagadnienia zaawansowane)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW109-A
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Advanced topics in American Society (Społeczeństwo amerykańskie - zagadnienia zaawansowane)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia - program zaawansowany
Wykłady obowiązkowe dla studiów stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie tego co dzieje się obecnie w amerykańskim społeczeństwie i tego jak zmieniało się ono w czasie, zwłaszcza od czasu Wielkiego Kryzysu. Zajęcia podzielone będą na 6 modułów, z których każdy poświęcony będzie kilku związanym ze sobą zagadnieniom: 1) Edukacja, nauka, wynalazki, religia, 2) Amerykańska przygoda z demokracją, organizacjami lokalnymi i rozwiązywaniem problemów, 3) Nierówności, wolny rynek, wzrost koncentracji mediów, wielkie banki, korporacje wielonarodowe i globalizacja, 4) Bieda, wykluczenie, alienacja, 5) Technologia i jej wpływ na społeczeństwo, 6) Środowisko i przyroda. Studenci będą specjalizować się w jednym z tych modułów i podtematów i pracować w grupie aby zidentyfikować i zaproponować rozwiązania problemów ze swojej dziedziny.

Pełny opis:

Zajęcia skupią się na zmianach jakie zaszły w amerykańskim społeczeństwie w ostatnim półwieczu i na tym co wciąż ma miejsce obecnie. Zajęcia podzielone będą na 6 dwutygodniowych modułów, zawierających różne blisko ze sobą powiązane zagadnienia.

Te 6 modułów zawiera wybrane, ważne zagadnienia związane z badaniem amerykańskiego społeczeństwa i stanowią bazę dla systematycznych badań nad genezą tych zagadnień, ścieżką ich rozwoju w kontekście nowych wydarzeń i doświadczeń i nad tym jak powiązane są z zagadnieniami z innych modułów.

1) EDUKACJA, NAUKA, WYNALAZKI, RELIGIA

Jak wyjątkowe warunki nowego świata wypłynęły na kształt amerykańskiej myśli i instytucji: poleganie na sobie, odpowiedzialność własna, samopomoc, współpraca.

Waga powszechnej edukacji w tworzeniu tożsamości i jedności narodowej, integracja imigrantów z systemem, walka o integrację rasową, wzmacnianie mobilności społecznej.

Jak nauka i wynalazki ukształtowały amerykańskie społeczeństwo.

Rola religii w życiu Amerykanów.

2) AMERYKAŃSKA PRZYGODA Z RZĄDAMI DEMOKRATYCZNYMI

Organizacje lokalne i rozwiązywanie problemów.

Uczenie demokracji w szkołach; ignorowanie jej w miejscu pracy

Rola rządu

Rząd i biznes

New Deal i powojenna reakcja biznesu na niego

Obsesja wolnego rynku

Reklama, materializm

Odchodzenie od ludzkich wartości i priorytetów?

Niedawny atak na demokrację ze strony bogatych i biznesu

(możliwe że moduł ten potrwa 3 tygodnie)

3) NIERÓWNOŚCI, WOLNY RYNEK, WZROST KONCENTRACJI MEDIÓW, WIELKIE BANKI I FIRMY (KORPORACJE WIELONARODOWE, GLOBALIZACJA)

Cykle nierówności, kryzysu i reformy

Obecny wzrost gospodarczych i politycznych nierówności

Wzrost wielkich korporacji wielonarodowych

Eksport miejsc pracy

Rozwój gospodarki globalnej

Stagnacja płac i zmniejszanie się klasy średniej

Zmierzch związków zawodowych

Wzrost biedy, bezdomności i głodu

Czy amerykańska demokracja zmierzcha?

Czy faktyczna demokracja jest w USA zagrożonym gatunkiem?

4) BIEDA, WYKLUCZENIE, ALIENACJA

Wzrost pozycji kobiet i mniejszości i izolacja białych mężczyzn

(na prowincji - Milicje, broń i paranoja, w miastach - gangi, bezrobocie, narkotyki, alkohol, wykluczenie)

Wzrost biedy, bezrobocia, bezdomności, niepełnych rodzin

Ponowny wzrost sentymentów antyrządowych (zwłaszcza przeciw rządowi federalnemu)

Wiejskie i miejskie napięcia i konflikty

Napięcia rasowe i etniczne - Obama i powrót rasizmu

Wzrost liczby osób starszych i ich izolacja

5) TECHNOLOGIA I JEJ WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO

Rozwój przemysłu

Samochody

Film, radio, telewizja

Telegraf, telefon, badania kosmosu, satelity

Ksero, dyktafon, komputer, komunikacja elektroniczna, iPod, tablet, telefon komórkowy

6) ŚRODOWISKO I PRZYRODA

Dzika natura i Parki Narodowe

Rozwój miast i polityka miejska

Transformacja miasta, suburbia i rowery

Debata o zmianie klimatu

Nauka i religia

Jak społeczeństwa rozwiązują problemy

Każdy student wybierze co najmniej jedną podsekcję z każdego z modułów w miarę jak będą one przez dwa tygodnie stanowić temat dyskusji i prezentacji podczas zajęć. Od studentów oczekiwane będzie, że będą pracować w grupie aby odpowiedzieć na pytania zadane w każdym z tych modułów i/lub wykonać zaproponowane projekty.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na rolę tych ważnych wydarzeń i trendów historycznych w rozwoju społeczeństwa amerykańskiego i jego specyfiki w 6 modułach:

Brytyjskie rządy kolonialne

Niepodległość

Otwarte (nie ściśle klasowe) społeczeństwo

Przestrzeń dzikiej przyrody, surowców i możliwości

Ekspansja terytorialna - oraz mentalność granicy (deTocqueville)

Imigracja

Niewolnictwo i system plantacji

Wojna Secesyjna i rekonstrukcja

Rewolucja przemysłowa

Publiczna edukacja

Imigracja

Rozwój ruchu pracowniczego

Wielcy przemysłowcy, nierówności

Ruch progresywny i Theodore Roosevelt

I Wojna Światowa

Czerwona Panika

Wieli Kryzys

II Wojna Światowa

Prosperita

Zimna Wojna

Wzrost Chin jako wielkiej potęgi

Nowe technologie

Rozwój wielkich korporacji wielonarodowych

Globalizacja

Upadek imperium radzieckiego

11 września i terroryzm

Literatura:

Lektury będą zadawane co tydzień, lista składać się będzie z najlepszych drukowanych (biblioteka) i elektronicznych źródeł mających dostarczyć informacji stanowiących podstawę dyskusji i wprowadzić uczestników w kulisy debat dotyczących każdego z zagadnień.

Wybrane lektury będą zawierać fragmenty klasycznych pozycji (np. Alexis deTocqueville czy Benjamin Franklin) jak również pisma współczesne.

Będziemy również korzystać z innych źródeł takich jak The Zinn Education Project lub The Kahn Academy a także filmy dokumentalne.

Efekty uczenia się:

Studenci dowiedzą się o:

- najważniejszych trendach w społeczeństwie USA

- współczesnej różnorodności społeczeństwa amerykańskiego

- kontrowersjach wokół wybranych zagadnień i rozmaitych narracji

Studenci zdobędą umiejętność:

- identyfikowana i szerokiego oraz kompleksowego wyjaśniania elementów amerykańskiego społeczeństwa i tego co wpłynęło na jego rozwój w trakcie ostatnich lat

- myślenia krytycznego poprzez badania różnych opinii, interpretacji i podejść

- analizy interdyscyplinarnej łączącej podejście socjologiczne, kulturoznawcze i ekonomiczne

- pracy w grupie mającej na celu analizę problemu i zaproponowanie rozwiązań

- tworzenia pisemnych i ustnych prezentacji wyników swoich badań

Studenci zdobędą zdolność:

- rozumienia roli kultury w interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych

- docenienia roli kontrowersji ideologicznych w interpretacji zjawisk społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Od studentów oczekuje się:

- obecności na każdych zajęciach, zadawania przemyślanych pytań, udział w projekcie grupowym oraz uczestnictwa w dyskusji na temat danych zajęć (25% oceny)

- napisania 10-stronicowego eseju z podwójnymi odstępami, przypisami i bibliografią (25% oceny)

- przygotowania krótkich komentarzy wszystkich przeczytanych do zajęć lektur (25% oceny) oraz

- podejścia do egzaminu końcowego opartego na wypełnianiu luk (25% oceny)

Wszystkie wymagania muszą być spełnione (żadne nie może zostać pominięte)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)