Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo handlowe 2200-1B087
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.kph.wpia.uw.edu.pl
Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Podręczniki:

K. Bilewska, A. Chłopecki, Prawo handlowe, Warszawa 2017

M. Modrzejewska, J. Okolski (red.), Prawo handlowe, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

System Prawa Prywatnego:

A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 16. Prawo Spółek osobowych, Warszawa 2016

S. Sołtysiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 17a. Prawo spółek kapitałowych, Warszawa 2015

S. Sołtysiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 17b. Prawo spółek kapitałowych, Warszawa 2016

oraz

komentarze do kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu cywilnego, a także literatura wskazana przez prowadzących konkretne zajęcia.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć (ćwiczeń i wykładu) student posiada podstawową wiedzę dotyczącą pojęć i instytucji prawa handlowego. Powinien też wykazać się umiejętnością samodzielnej interpretacji aktów normatywnych z uwzględnieniem poglądów doktryny i aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu odbywa się przez złożenie egzaminu ustnego składającego się z trzech pytań otwartych, dotyczących zagadnień objętych zakresem tematycznym przedmiotu. Odpowiedź na każde z zadanych pytań oceniana jest odrębnie . Całkowity wynik egzaminu stanowi średnią ocen cząstkowych uzyskanych za odpowiedzi udzielone na każde z trzech pytań, z zastrzeżeniem, że zaliczenie egzaminu jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wszystkie oceny cząstkowe są pozytywne.

Podczas egzaminu student powinien być w stanie przedstawić podstawowe instytucje oraz pojęcia prawa handlowego, wykazać się wiedzą w zakresie konstrukcji prawnych i umiejętnością ich prezentacji za pomocą teoretycznego opisu z uwzględnieniem orzecznictwa i stanowiska doktryny, jak również umiejętnością analizy konkretnych stanów faktycznych (kazusów).

Zakres tematów:

I. Prawo handlowe – zagadnienia ogólne

1. Wprowadzenie do prawa handlowego (pojęcie prawa handlowego, źródła prawa handlowego, zasady prawa handlowego, pojęcie i rodzaje czynności handlowych, obrót profesjonalny).

2. Międzynarodowe prawo handlowe (lex mercatoria, INCOTERMS, CISG, zasady prawa kontraktów UNIDROIT, PECL, CFR, DCFR). Europejskie prawo spółek (dyrektywy i rozporządzenia, orzecznictwo TS UE).

3. Działalność gospodarcza jako przedmiot prawa handlowego. Cywilnoprawna ochrona konkurencji.

4. Podmioty prawa handlowego (pojęcia przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy, dobra osobiste przedsiębiorcy, prawo firmowe, KRS i ewidencja działalności gospodarczej, prokura, najważniejsze podmioty prawa handlowego: spółki, osoby fizyczne – indywidualni przedsiębiorcy, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje, stowarzyszenia, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych).

II. Prawo spółek handlowych

5. Wprowadzenie do prawa spółek handlowych (pojęcie spółki, spółka cywilna, spółka cicha, spółki osobowe i kapitałowe, umowa spółki, stosunek prawny spółki).

6. Powstawanie spółek różnego typu. Spółka w organizacji.

7. Spółka jawna.

8. Spółka komandytowa.

9. Spółka partnerska.

10. Spółka komandytowo-akcyjna.

11. Cechy spółki z o.o. i jej powstanie.

12. Sprawy kapitałowe w spółce z o.o. (wkłady, kapitał zakładowy – pojęcie, źródła, podwyższenie i obniżenie).

13. Udziały w spółce z o.o.

14. Pozycja wspólnika w spółce z o.o.

15. Organy spółki z o.o.

16. Rozwiązanie, likwidacja i upadłość spółki z o.o.

17. Cechy spółki akcyjnej i jej powstanie.

18. Instytucja akcji w spółce akcyjnej i akcja jako papier wartościowy.

19. Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej.

20. Organy w spółce akcyjnej.

21. Rozwiązanie, likwidacja i upadłość spółki akcyjnej.

22. Uchwały w spółkach kapitałowych (nieważność i nieistnienie, zaskarżanie, squeeze out w spółce akcyjnej, zmiana przedmiotu działalności spółki).

23. Spółki jednoosobowe.

24. Spółki publiczne i rynek kapitałowy.

25. Łączenie spółek.

26. Podział spółek.

27. Przekształcanie spółek.

28. Transgraniczne procesy restrukturyzacji spółek.

29. Spółki i spółdzielnie prawa europejskiego (Societas Europaea, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych, Europejska Spółka Prywatna, Spółdzielnia Europejska).

30. Pojęcie koncernu i jego regulacja w prawie polskim.

III. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

31. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości (pojęcie i ratio legis upadłości, zdolność upadłościowa, skutki ogłoszenia upadłości).

32. Rodzaje postępowań upadłościowych i ich przebieg.

33. Postępowanie restrukturyzacyjne.

IV. Prawo papierów wartościowych

34. Pojęcie papieru wartościowego, jego cechy i zasady prawa papierów wartościowych.

35. Podstawowe papiery wartościowe i zasady rządzące w ich obrocie (weksle, czeki, obligacje, konosamenty, dowody składowe).

36. Prawo rynku kapitałowego (obrót zdematerializowanymi papierami wartościowymi)

V. Prawo umów handlowych (czynności handlowych)

37. Cechy umów gospodarczych, zasady prawa umów gospodarczych.

38. Najważniejsze umowy w obrocie handlowym (sprzedaż handlowa, rachunku bankowego, kredytowa, ubezpieczenia, leasingu, agencyjna, komisu).

39. Umowy nienazwane (franchising, factoring, forfaiting, dystrybucyjna, deweloperska).

40. Instrumenty zabezpieczenia wierzytelności gospodarczych (gwarancja bankowa, akredytywa, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie).

Metody dydaktyczne:

Metoda wykładowa klasyczna, audiowizualna zawierająca analizę prawa obowiązującego, omówienie konstrukcji teoretycznych z odwołaniem się do przykładów zaczerpniętych z praktyki orzeczniczej i obrotu gospodarczego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 1.2
Jerzy Modrzejewski 480/700 szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 11:15, sala A2
Marta Litwińska-Werner, Artur Nowacki 139/700 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.