Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wartości a tradycje prawne 2200-1S234
Wykład specjalizacyjny (WYK-SPE) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Tryb prowadzenia: zdalnie
Literatura:

1. H. Patrick Glenn, Legal Traditions of the World, Oxford 2000 (lub wydania późniejsze);

2. Ireneusz Kamiński, Słuszność i prawo. Szkic prawnoporównawczy, Kraków 2003;

3. Jacek Kurczewski, Prawo prymitywne: zjawiska prawne w społeczeństwach przedpaństwowych, Warszawa, 1973

4. Jerzy Szacki, Tradycja, wydanie 2 rozszerzone, Warszawa 2011;

5. Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński (red.), Socjologia prawa, Warszawa 2014 (wybrane hasła dotyczące kultury prawnej i tradycji prawnych;)

6. Adam Podgórecki, Prawo i sprawiedliwość: główne pojęcia i problemy, w: J. Kurczewski [red.], Prawo w społeczeństwie, Warszawa 1975, s. 485 – 513.

Efekty uczenia się:

Z zakresu wiedzy:

przyswojenie wiadomości dotyczących podstawowych pojęć socjologii prawa i antropologii prawnej związanych rozumieniem kulturowych i aksjologicznych kontekstów prawa, zwiększenie wiedzy na temat kulturowego usytuowania prawa, oraz czynników kulturowych znaczących dla społecznego działania prawa.

Z zakresu umiejętności:

nabycie umiejętności posługiwania się terminologią socjologicznoprawną, określania miejsca i znaczenia wartości w budowaniu społecznego otoczenia prawa; rozpoznawanie kulturowych kontekstów prawa zwłaszcza zaś tych które pozwalają identyfikować własne i obce wpływy kulturowe; rozwijanie umiejętność dyskusji, sporządzania krótkich prac pisemnych i publicznych prezentacji.

W zakresie innych kompetencji:

Nabycie umiejętności dostrzegania i krytycznego analizowania obecności wartości w prawie rozumianym jako zjawisko kulturowe.

Po zakończeniu zajęć student:

a) odróżnia socjologiczne ujęcia wartości od takich które występują w innych naukach;

b) potrafi scharakteryzować tradycję prawną jako element kultury;

c) identyfikuje i odróżnia tradycje prawne współczesnego świata;

d) potrafi dostrzec konflikty aksjologiczne wynikające z procesów dyfuzji i dyferencjacji kulturowej;

e) poprawnie opisuje prawo jako złożone zjawisko społeczne i kulturowe

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności – 20%;

ocena ciągła (aktywność na zajęciach i na forum przedmiotu) - 20%;

referat na zajęciach lub praca semestralna – 60%

Zakres tematów:

1. Socjologiczne postrzeganie wartości, kultury prawnej i tradycji prawnej; procesy różnicowania i upodabniania się kultur prawnych

2. Wartości podstawowe zachodniej tradycji prawnej; w wewnętrzne różnicowanie tradycji i odmienne hierarchie wartości: Ius Civile i Common Law:

3. Wartości z zapoznanego źródła: judaistyczna tradycja prawna.

4. Tradycja niewyodrębnionego prawa: islam.

5. Japońskie problemy ze słusznością prawa.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium: po wprowadzeniu mającym charakter wykładu zajęcia będą miały charakter dyskusji na podstawie lektur i przedstawianych referatów..

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Zbigniew Cywiński 18/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.