Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych 2200-1P006
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

Podręczniki: M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu. Zarys wykładu, Warszawa 2007; K. Sójka –Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2006, J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak: Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 2009 (wybrane rozdziały);A. Ajnenkiel, Konstytucje Polski 1791-1992, Warszawa 2001. Literatura uzupełniająca: M. Wąsowicz, Prawo i obywatel. Rzecz o historyczno-prawnych korzeniach europejskiego standardu ustrojowego, Warszawa 2015; K. Sójka–Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, Wrocław 2010; A. Pułło, Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2007; A.Moniuszko, Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI –XVIII w.): zarys wykładu z wyborem źródeł, Warszawa 2017: http://naszestrony.eu/campidoglio/graph/srodki/sadownictwo-rp-sz.pdf

Ew. dodatkowo: W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego t. I: 966-1795, Warszawa 2010 lub 2012; A. Korobowicz, W. Witkowski: Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa-Kraków 2009; W. Witkowski: Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007;

Źródła: M. Sczaniecki, Wybór źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej, Warszawa 2001;

oraz inne pozycje monograficzne i źródłowe wskazywane na zajęciach.

Przykładowo:

Sz. Zaręba, Ciągłość państwa polskiego od 1918 r. z punktu widzenia prawa międzynarodowego, „Sprawy Międzynarodowe” 2018, nr 3, s. 261-291. http://isppan.waw.pl/wp-content/uploads/2019/07/ZAR%C4%98BA-SM-3-2018-F-netto-www-16.pdf

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Wiedza:

1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa publicznego (w tym konstytucyjnego) i ścieżki ich kształtowania (K_W07)

2. Zna ewolucję ustrojów głównych państw świata i rozumie przyczyny różnic ustrojowych, a w szczególności zna ewolucję metod tworzenia prawa, zarządzania państwem i wymiaru sprawiedliwości (K_W09; K_W02)

3. zna i rozumie przyczyny i skutki ewolucji ustrojowej Polski. (K_W09)

4. Zna genezę, naturę i kierunki rozwoju poszczególnych instytucji procesu sądowego, rozumie ich przyczyny i skutki (K_W13; K_W02)

5. Zna i rozumie kształtowanie się podstawowych pojęć i instytucji prawa karnego i ich rodowód (K_W13; K_W03)

Umiejętności:

1. potrafi dostrzec i prawidłowo zinterpretować

związki między zjawiskami prawnymi a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi w perspektywie historycznej (K_U03)

2. potrafi wykorzystywać źródła historyczno – prawne i krytycznie je analizować, (K_U01; K_K01; K_K02)

3. potrafi posługiwać się metodą historyczno – prawną (K_U02).

4. potrafi porównywać, interpretować i rekonstruować instytucje prawne, wyjaśnić przyczyny i wskazywać skutki regulacji prawnych na przykładach historycznych z wykorzystaniem źródeł ( w szczególności orzecznictwa sądowego) (K_U03) .

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu końcowego dopuszczony/a jest student/ka, który/a zaliczyła ćwiczenia z przedmiotu. Egzamin – zasadniczo – w formie ustnej, dla chętnych: egzamin pisemny (klasyczny) lub „z otwartą książką”. Egzamin przedterminowy – dla osób, które zaliczyły ćwiczenia na minimum ocenę dobrą.

Możliwość zaliczenia przedmiotu poprzez zakwalifikowanie się do udziału w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznoprawnej

Zakres tematów:

Nacisk zostanie połozony na ukazanie przemian ustroju (w semestrze zimowym) i prawa (w semestrze letnim) polskiego na tle europejskim i pólnocnoamerykańskim. Natomiast w grupie drugiej (prof. M. Wąsowicza) ukazane zostanie kształtowanie sie kodyfikacji i konstytucjonalizmu w skali powszechnej, z Polską jako ilustracją procesów ogólnych. Tematy wykladów przedstawione są w syllabusach poszczeglnych grup wykladowych.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji), przedstawianie problemów do rozwiązania, burza mózgów.

W semestrze zimowym i letnim wykład prowadzony będzie w sali. Jesli zas zaraza nie wygasnie - zdalnie, co - z natury rzeczy - ograniczy dyskusje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala Aula A.Mickiewicza
Andrzej Zakrzewski, Adam Moniuszko, Piotr Pomianowski 328/700 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Audytorium Maximum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.