Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-SZD-ET-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka badań naukowych
Jednostka: Uniwersytet Warszawski
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

4 godzinny wykład online (Zoom)

stosowane metody dydaktyczne

wykład z aktywnym udziałem słuchaczy

Pełny opis:

Wykład jest przeznaczony dla doktorantek i doktorantów ze wszystkich Szkół Doktorskich. Ma na celu zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami etyki w nauce i etosu badań naukowych. Główne treści wykładu obejmują: etyka filozoficzna i jej znaczenie dla społecznej praktyki nauki, społeczna wartość badań naukowych i etos badacza, społeczna rola badacza i jej uwarunkowania, odpowiedzialność społeczna naukowca, ewolucja praktyki prowadzenia badań naukowych i etosu badacza, rzetelność w nauce, główne zasady etyczne publikacji naukowych i poszanowania własności intelektualnej, rola i przebieg etycznej ocena projektów badań naukowych, konflikty interesów w nauce.

Wykład stanowi podstawę i warunek udziału w zajęciach warsztatowych. Doktorantki i doktoranci mają obowiązek wybrać co najmniej po dwa zajęcia warsztatowe w wymiarze 2 godzin każde z puli 9 zajęć warsztatowych.

Literatura:

Shamoo, Adil E., i Resnik, David B. 2009. Responsible conduct of research. 2nd wyd. Oxford ; New York: Oxford University Press

Kodeks etyki pracownika naukowego, wyd. II - Polska Akademia Nauk, 2017

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych - Komisja Europejska, 2006

The European Code of Conduct for Research Integrity - All European Academies (ALLEA), 2017

Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej - MNiSW, 2012

Efekty uczenia się:

 Zna i rozumie główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie.

 Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców.

 Jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

 Jest gotów do podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

o prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny;

o respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu

brak dodatkowych wymagań; obowiązuje obecność na wykładzie; kontynuacją wykładu są warsztaty w wymiarze 4 godzin: doktorantki i doktoranci wybierają dwa warsztaty (po 2 godz. każdy) z puli 9 warsztatów tematycznych.

zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego)

zaliczenie przedmiotu na podstawie testu końcowego obejmującego treści przedstawione na wykładzie („Etyka badań naukowych, wykład”) oraz zawarte w lekturach; warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładu (i przedmiotu) jest zaliczenie dwóch warsztatów w wymiarze po 2. godz. jedne zajęcia warsztatowe; zaliczenie poprawkowe na podstawie ponownego podejścia do testu końcowego

metody weryfikacji efektów uczenia się

zaliczenie w postaci testu obejmującego treści przedstawione na wykładzie

kryteria oceniania

opanowanie wiedzy podanej w trakcie zajęć, znajomość lektur

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)