Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika dla informatyków*

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-217bLOG*
Kod Erasmus / ISCED: 11.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Logika dla informatyków*
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów 2 stopnia na kierunku informatyka
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wprowadzenie do logiki zdaniowej i logiki pierwszego rzędu: elementy teorii modeli, elementy teorii dowodu, rola i zastosowania w informatyce. Inne logiki ważne w informatyce.

Pełny opis:

1. Logika zdaniowa: związki z obwodami logicznymi; systemy dowodowe; zdaniowa logika intuicjonistyczna

2. Zastosowania logiki zdaniowej: SAT-solvery.

3. Logika pierwszego rzędu: sposób użycia; związki z bazami danych (tw. Codda); ograniczenia siły wyrazu (gry Ehrenfeuchta-Fraisse); systemy dowodzenia; twierdzenie o pełności;

4. Klasyczna teoria modeli: twierdzenie o zwartości, twierdzenie Skolema-Loewenheima.

5. Rozstrzygalność teorii logicznych: nierozstrzygalność logiki pierwszego rzędu; rozstrzygalne fragmenty.

6. Arytmetyka i twierdzenie Gödla o niezupełności.

7. Datalog, czyli rozszerzenie logiki pierwszego rzędu o rekurencję.

8. Logika w weryfikacji systemów sekwencyjnych i współbieżnych: SPIN, Coq, provery.

9. Logika 2 rzędu: SO, MSO i związki z automatami, rozstrzygalność, zastosowania (np. MONA).

Literatura:

Punkty 1, 3, 4, 5, 6: Skrypt http://www.mimuw.edu.pl/~urzy/calosc.pdf

Punkty 2, 7, 8, 9: Slajdy do wykładu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie składni i semantyki logiki pierwszego rzędu (K_W01, K_W02).

2. Zna najważniejsze własności logiki pierwszego rzędu (K_W01, K_W02).

3. Ma podstawową wiedzę w zakresie składni i semantyki co najmniej jednej logiki o znaczeniu informatycznym, innej niż logika pierwszego rzędu (K_W01, K_W02).

4. Zna podstawowe własności co najmniej jednej logiki o znaczeniu informatycznym, innej niż logika pierwszego rzędu (K_W01, K_W02).

5. Ma ogólną wiedzę na temat różnych formalizmów logicznych stosowanych w informatyce (K_W01, K_W02).

6. Dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych (K_W01, K_W02).

Umiejętności

1. Potrafi formalizować zadane własności w logice pierwszego rzędu (K_U09).

2. Potrafi udowodnić o zadanych własnościach, że nie są formalizowalne w logice pierwszego rzędu (K_U09).

3. Potrafi formalizować zadane proste własności, dla co najmniej jednej logiki o znaczeniu informatycznym, innej niż logika pierwszego rzędu (K_U10).

4. Potrafi udowodnić o zadanych prostych własnościach, że nie są formalizowalne. dla co najmniej jednej logiki o znaczeniu informatycznym, innej niż logika pierwszego rzędu

(K_U10).

Kompetencje

1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej (K_K01).

2. Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Wynik ćwiczeń: decyduje suma punktów za zadania domowe i wynik nieobowiązkowego kolokwium; same zadania wystarczają do uzyskania maksymalnej oceny.

Wynik egzaminu: suma punktów za rozwiązania zadań

Wynik końcowy: suma ważona wyniku ćwiczeń i wyniku egzaminu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)