Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczne systemy predykcyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2D20PRD
Kod Erasmus / ISCED: 11.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczne systemy predykcyjne
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie dla Machine Learning
Seminaria magisterskie na informatyce
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematem seminarium będą zagadnienia związane z tworzeniem praktycznych systemów predykcyjnych. W ramach seminarium przybliżymy wszystkie istotne aspekty tego procesu takie jak: przygotowanie danych, generowanie cech, budowanie modeli oraz wyjaśnialność. Seminarium będzie bazowało na wiedzy zdobytej w ramach wyzwań, z którymi mierzy się spin-out MIM Solutions.

Pełny opis:

Tematem seminarium będzie przegląd różnych aspektów tworzenia praktycznych systemów predykcyjnych. Będziemy poruszać wszystkie wyzwania jakie stoją przed takimi systemami w zastosowaniach w istniejących systemach. Omawiać będziemy wszystkie elementy procesu tworzenia takich systemów jak: przygotowanie danych, generowanie cech, budowanie modeli oraz wyjaśnialność.

Na seminarium studenci będą referować prace z czasopism i sprawozdań z konferencji poświęconych tej dziedzinie informatyki.

Prace magisterskie mogą mieć charakter przeglądowy, jak i studialno-eksperymentalny.

W przypadku obecności cudzoziemców zajęcia będą prowadzone po angielsku.

Literatura:

Współczesna literatura z tej dziedziny, w tym czasopisma naukowe i dane z Internetu. Szczegóły przedstawia prowadzący na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza (KW_01, KW_02):

- Student zna podstawowe techniki konstruowania systemów predykcyjnych oraz elementy składowe całego procesu, ma rozeznanie w aktualnych ''trendach'' w tej dziedzinie.

Umiejętności (K_U11 - KU_15):

- Potrafi samodzielnie wyspecyfikować problem predykcyjny oraz zaproponować dla niego poprawne i wydajne rozwiązanie.

- Potrafi przygotować publikację naukową z zakresu systemów predykcyjnych, także w języku angielskim.

- Potrafi przygotować prezentację z zakresu zakresu systemów predykcyjnych, także w języku angielskim.

Kompetencje społeczne (K_K01-K_K09):

- Potrafi wyszukiwać informację fachową w dostępnych źródłach i oceniać ich wiarygodność i przydatność.

- Potrafi prezentować specjalistyczną wiedzę w sposób zrozumiały dla niespecjalistów.

- Rozumie znaczenie własności intelektualnej w korzystaniu z cudzych wyników.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w seminarium i wygłoszenie referatu wraz z obowiązkowymi wymaganiami regulaminu studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sankowski, Piotr Wygocki
Prowadzący grup: Piotr Miłoś, Piotr Sankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Miłoś, Piotr Sankowski
Prowadzący grup: Piotr Miłoś, Piotr Sankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)