Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia molekularna z genetyką 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-713BM1
Kod Erasmus / ISCED: 13.905 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0519) Nauki biologiczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biologia molekularna z genetyką 1
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku bioinformatyki
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot zaznajamia studentów z podstawowymi pojęciami i metodami genetyki klasycznej i molekularnej, genomiki oraz ewolucji genomów.

Pełny opis:

Podstawy genetyki. Miejsce genetyki wśród nauk biologicznych. Zarys historii badań nad dziedzicznością. Genetyka klasyczna. Prawa Mendla. Chromosomowa teoria dziedziczenia. Mapowanie genetyczne. Komplementacja.

Metody i strategie genetyki i genomiki.

Mutacje w ujęciu genetycznym. Interakcje genetyczne. Interaktomika i biologia systemów.

Replikacja, mutageneza, naprawa DNA. Rekombinacja.

Ekspresja genu. Przełączniki genetyczne i podstawy genetyki rozwoju i różnicowania.

Elementy genetyki populacji i podstawy ewolucji molekularnej. Dobór i dryf w ewolucji populacji i sekwencji. Informacja genetyczna w ujęciu teorii informacji, entropia i informacja w sekwencjach.

Ewolucja genów i genomów.

Biologia molekularna genów i genomów prokariotycznych.

Literatura:

Podstawy biologii molekularnej. LA Allison. Wydawnictwa UW 2009.

Genomy Wyd. 4 TA Brown. PWN 2019

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma wiedzę na temat przebiegu najważniejszych procesów życiowych roślin i zwierząt oraz ich regulacji (K_W17)

- dostrzega i rozumie różnorodność systemów regulacyjnych w biologii (K_W21)

Umiejętności i kompetencje:

- przedstawienie dróg przepływu informacji genetycznej i ich regulacji, reguł dziedziczenia i podstaw inżynierii genetycznej (K_W19)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin końcowy w formie pisemnej po zakończeniu cyklu wykładów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Golik
Prowadzący grup: Monika Adamczyk-Popławska, Przemysław Decewicz, Łukasz Dziewit, Paweł Golik, Marta Koblowska, Michał Koper, Maciej Kotliński, Monika Radlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Golik
Prowadzący grup: Monika Adamczyk-Popławska, Przemysław Decewicz, Łukasz Dziewit, Paweł Golik, Marta Koblowska, Michał Koper, Maciej Kotliński, Jakub Piątkowski, Monika Radlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)