Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dydaktyki fizyki B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-5NP13
Kod Erasmus / ISCED: 05.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia dydaktyki fizyki B
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności "Nauczanie i popularyzacja fizyki"
Strona przedmiotu: http://pracownie1.fuw.edu.pl/dydak/index.html
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Znajomość dynamiki i termodynamiki na poziomie akademickich kursów wprowadzających. Umiejętność graficznej prezentacji danych i ich podstawowej analizy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci w czasie zajęć wykonują doświadczenia, opracowują ich wyniki oraz je interpretują. Przeprowadzają symulacje sposobu włączenia ich w schemat lekcji.

Pełny opis:

Studenci wykonują doświadczenia fizyczne. Część zajęć ma charakter wprowadzający, a część to samodzielne doświadczenia studentów. Przywiązuje się wagę do interpretacji doświadczenia na poziomie szkolnym i umiejętności jego wykonania w warunkach szkolnych.

Miejsce: sala B2.19

Efekty uczenia się:

Umiejętność wykonywania szkolnych eksperymentów fizycznych i ich interpretowania. Wiedza nt. doświadczeń szkolnych z fizyki. Umiejętność włączenia doświadczeń w proces dydaktyczny.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium jest udział w zajęciach, wykonywanie doświadczeń i ich poprawna interpretacja. Doceniana jest własna inwencja.

Student przygotowuje kolejne doświadczenia, włącznie z jego interpretacją i ewentualną oprawą. Za każdy pokazów student otrzymuje ocenę.

Ocena końcowa jest równa średniej arytmetycznej ocen z wystąpień.

Obecność jest obowiązkowa.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nieżurawski
Prowadzący grup: Piotr Nieżurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Miejsce: sala B2.19

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nieżurawski
Prowadzący grup: Piotr Nieżurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)