Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia z syntezy organicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK1L1
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia z syntezy organicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Synteza organiczna (S2-CH)
Punkty ECTS i inne: 10.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powienien mieć zaliczoną Pracownię Chemii Org I lub równorzędnąoraz znać podstawowe techniki laboratoryjne oraz chromatograficzne.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie we współczesne metody syntezy organicznej. Analiza retrosyntetyczna i planowanie kilkuetapowych syntez. Wykorzystanie dostępnych baz danych oraz zasobów literaturowych. Praktyczne wykonanie powierzonego zadania syntetycznego z analitycznym potwierdzeniem poprawności syntezowanej struktury.

Pełny opis:

Studenci otrzymają konkretne zadania (związki) do otrzymania w skali laboratoryjnej. Przeprowadzą gruntowny przegląd bieżącej dostępnej literatury oraz baz danych. Na ich podstawie przeprowadzą analizę retrosyntetyczną powierzonego zadania oraz wybiorą własną ścieżkę syntetyczną prowadzącą do otrzymania pożądanego produktu. Wybierając odpowiednią drogę syntetyczną powinni się kierować danymi dotyczącymi wydajności na poszczególnych etapach otrzymanych konkretnymi metodami, a także porównaniem ich stopnia trudności dla poszczególnych metod oraz dostępnością i ceną substratów. Szczegółowa analiza tych połączonych danych uświadomi studentów relację pomiędzy wydajnościami uzyskiwanymi podczas kolejnych etapów a wydajnością końcową pożądanego produktu w powiązaniu z poniesionymi nakładami.

Powierzone syntezy mogą zawierać etapy wymagające płaszcza ochronnego gazu obojętnego, lub/i warunków bezwodnych, lub/i wielogodzinnego ogrzewania, lub/i destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem lub/i usuwania wody etc. Otrzymywane produkty pośrednie będą analizowane między innymi za pomocą chromatografii cienkowarstwowej oraz oczyszczane standardowymi technikami laboratoryjnymi a także za pomocą chromatografii kolumnowej. Struktura produktu końcowego będzie potwierdzana dostępnymi technikami analitycznymi i spektroskopowymi takimi jak NMR oraz MS.

Literatura:

A. Vogel, Preparatyka Organiczna, WNT 2006

J Clayden Organic Chemistry, Oxford University Press2001

www.reaxys.com

Efekty uczenia się:

Student po zaliczeniu tej pracowni powiniem umieć samodzielnie planować kilkuetapowe syntezy a także wykorzystywać dostępne bazy danych i literaturę. Powinen także potrafić wykonać zaplanowaną syntezę, umiejętnie wykorzystując nowoczesne techniki syntezy oraz aparaturę laboratoryjną. Powinien także umieć wyodrębniać oczyszczać i analizować otrzymywane produkty.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie kolokwium końcowego z zakresu podstaw teoretycznych prowadzonych reakcji oraz z oceny pracy laboratoryjnej. Zaangażowanie w pracę, dbałość o bezpieczeństwo własne i innych oraz starannośc pracy, prowadzenie rzeczowych bieżących notatek w dzienniku laboratoryjnym będą brane pod uwagę w pierwszej kolejności. Otrzymane końcowe wydajności będą odgrywały rolę drugorzędną. „Jedynie prawda jest ciekawa”

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Chmurski
Prowadzący grup: Kazimierz Chmurski, Piotr Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)