Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do chemii metaloorganicznej - zastosowania w syntezie organicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2MON31L
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do chemii metaloorganicznej - zastosowania w syntezie organicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Wykłady monograficzne w semestrze letnim (S2-CH, S2-CHS, S2-CHM)
Strona przedmiotu: http://www.karolgrela.eu/
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia organiczna I 1200-1CHOR1W3

Założenia (lista przedmiotów):

Chemia organiczna II 1200-1CHO2W6
Stereochemia 1200-1STERW6

Założenia (opisowo):

Zaawansowana chemia organiczna, stereochemia.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Znajomość podstawowych zagadnień z obszaru chemii metaloorganicznej i katalizy. Wiedza na temat współczesnych zastosowań chemii metaloorganicznej w syntezie organicznej.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawić współczesne zastosowania związków metaloorganicznych w syntezie organicznej związków biologicznie czynnych i makrocząsteczek. W trakcie wykładu wprowadzone zostaną podstawowe pojęcia z obszaru chemii metaloorganicznej i katalizy, omówione podstawowe klasy ligandów (w tym ligandy NHC) oraz wybrane transformacje, w tym: reakcje związków lito-, magnezo- i cynkoorganicznych, kompleksów Fischera i Schrocka, reakcje tworzenia wiązań węgiel-węgiel katalizowane przez pallad, reakcje asymetrycznej redukcji i inne

Literatura:

1. March's advanced organic chemistry : reactions, mechanisms, and structure / Michael B. Smith, Jerry March. New York : John Wiley, 2001.

2. Chemia organiczna : rozwiązywanie problemów / Susan McMurry ; z jęz. ang. tł. W. Boczoń, H. Koroniak, J. Milecki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

3. Podstawy syntezy organicznej / Mieczysław Mąkosza, Michał Fedoryński. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2018

4. Chemia metaloorganiczna : pierwiastki przejściowe / Florian Pruchnik, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991.

5. Kataliza homogeniczna / Florian Pruchnik., Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993

6. Kataliza heterogeniczna : podstawy i zastosowanie / G. C. Bond ; tł. z ang. Jerzy Kuryłowicz., Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.

Efekty uczenia się:

Po kursie student będzie znał następujące zagadnienia:

- Podstawy, wiązania i struktury związków metaloorganicznych; ligandy I (ŋ1) and II (ŋn≥2).

- Preparatyka związków metaloorganicznych; wymiana ligandów; oksydatywna insercja i reduktywna eliminacja; reakcje litu, cynku i odczynników Grignarda.

- Synteza kompleksów karbenów i karbynów; karbeny Fishera; cykloprpanowanie.

- Synteza kompleksów karbenów i karbynów; karbeny Schrocka; metateza i cykloizomeryzacja.

- Krzyżowa reakcja sprzęgania Pausona-Khanda (reakcja Hecka I, reakcja Hecka II).

- Krzyżowa reakcja sprzęgania (reakcja Stille, reakcja Sonogashira, reakcja Suzuki); Krzyżowa reakcja sprzęgania III (reakcja Negishi, reakcja Kumada, reakcja Knochela).

- Allilowa substytucja, karbonylowanie, reakcja Tsuji-Trost; asymetryczna redukcja (uwodornienie) i utlenianie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy oraz egzamin poprawkowy pisemny, nie w formie testu.

Warunkiem zdania egzaminu końcowego oraz egzaminu poprawkowego jest uzyskanie przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Dopuszczalna liczba nieobecności w semestrze: 4

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Grela
Prowadzący grup: Karol Grela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)