Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geodezja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OGD1W Kod Erasmus / ISCED: 07.601 / (0731) Architektura i urbanistyka
Nazwa przedmiotu: Geodezja
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiazkowe na II sem. I r. studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza
Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GKG
Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
Przedmioty obowiązkowe na II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość trygonometrii i geografii fizycznej w zakresie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie zastosowania geodezji w geologii ze szczególnym uwzględnieniem informacji o odwzorowaniach kartograficznych, układach współrzędnych, metodach pomiarów geodezyjnych oraz współcześnie wykorzystywanych instrumentach geodezyjnych. Omówione będą również podstawy fotogrametrii naziemnej i lotniczej wraz z zagadnieniami nawigacji satelitarnej (GNSS).

W ramach ćwiczeń wykonywane będą zadania z zakresu geodezji i kartografii, w których wykorzystywana będzie wiedza dotycząca zasad tworzenia map, systemów oraz układów odniesienia wraz z wykorzystaniem informacji o układach współrzędnych stosowanych w Polsce. W ramach zajęć przewiduje się również prezentację instrumentów geodezyjnych oraz wykonanie podstawowych pomiarów terenowych przy pomocy teodolitu, niwelatora oraz odbiornika GPS.

Pełny opis:

ZAKRES TEMATYCZNY WYKŁADU:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Geodezja a Geomatyka.

2. Modele figury Ziemi (geometryczna, fizyczna).

3. Układy odniesienia i odwzorowania kartograficzne (WGS 84, GPRS 80,PUWG 1992, PUWG 2000, odwzorowania narodowe, lokalne, międzynarodowe, UTM, UPS).

4. Pomiary GPS stosowane w geodezji (metody statyczne, RTK, ASG-EUPOS).

5. Osnowy geodezyjne (podział i charakterystyka).

6. Metodyka geodezyjnych pomiarów bezpośrednich i charakterystyka geodezyjnych instrumentów pomiarowych.

7. Zasady opracowania pomiarów terenowych i tworzenia map numerycznych lub zasilania baz danych.

8. Metody pozyskiwania danych źródłowych metodami fotogrametrycznymi (zdjęcia lotnicze, zobrazowania satelitarne VHRS, lotniczy skaning laserowy – ALS, systemy zobrazowania UAV).

9. Zasady przetwarzania fotogrametrycznych danych źródłowych na produkty kartometryczne (opracowania wektorowe, NMT/NMPT, cyfrowa ortofotografia).

10. Referencyjne bazy danych prowadzone przez służbę geodezyjną.

ZAKRES TEMATYCZNY ĆWICZEŃ:

1. Wprowadzenie do geodezji, układ współrzędnych; wyznaczanie współrzędnych punktów na mapie.

2. Podstawowe wiadomości o mapach i zasadach ich powstawania, klasyfikacje map, etapy powstawania map, generalizacja, symbolizacja treści mapy.

3. Jednostki miar stosowane w geodezji.

4. Elementy teorii błędu, błędy pomiarowe, działania na liczbach przybliżonych

5. Obliczenia geodezyjne na płaszczyźnie, wyznaczanie współrzędnych punktów w zadaniach geodezyjnych.

6. Podstawy pomiarów wysokościowych, kątowych oraz tachymetrycznych.

7. Wyrównywanie ciągu poligonowego.

8. Charakterystyka geodezyjnych instrumentów pomiarowych.

9. Zastosowanie systemu GNSS w pomiarach geodezyjnych.

10. Zasady wykonywania pomiarów geodezyjnych w terenie.

Literatura:

CZARNECKI K. 1996, Geodezja współczesna w zarysie. Wydawnictwo Wiedza i Życie , Warszawa

JAGIELSKI A. 2002, Geodezja I. Wydawnictwo P.W.Stabil, Kraków.

LAMPARSKI J. 2003, GPS w geodezji. Wydawnictwo Gall s.c, Katowice

ŁYSZKOWICZ A. 2006, Geodezja czyli sztuka mierzenia Ziemi, Wyd. UWM w Olsztynie

PRZEWŁOCKI S.; Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu i ćwiczeń) student

W obszarze wiedzy:

K_W02 - zna problemy i metody badawcze z wybranych nauk z dziedzin nauk przyrodniczych, społecznych, humanistycznych, ścisłych, rolniczych lub medycznych

K_W03 - zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, chemizmu i dynamiki wód i innych elementów środowiska przyrodniczego

K_W08 - rozróżnia narzędzia i procedury prawno – administracyjne i ekonomiczno - finansowe w geologii stosowanej

K_W10 - na systemy informatyczne, zasady pozyskiwania wykorzystywania danych geoinformatycznych

K_W14 -zna zasady korzystania z przestrzeni

K_W16 - ma wiedzę w zakresie parametrów geologicznej powierzchni strukturalnej na mapie i charakterystyki geometrycznej podstawowych struktur geologicznych

W obszarze umiejętności:

K_U01 - wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania:

- znajomość materiału przedstawionego na wykładach (kolokwium - 8 sprawdzianów),

- ocena zdobytej wiedzy w trakcie ćwiczeń (kolokwium oraz wykonane projekty).

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu oraz ćwiczeń.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 51 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 51 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Łukasiak
Prowadzący grup: Alicja Bobrowska, Kamil Kiełbasiński, Agnieszka Kłopotowska, Dominik Łukasiak, Adam Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.