Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy genetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-114PGEN
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy genetyki
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot składa się z trzech bloków. Pierwszy dotyczy zagadnień z cytologii związanych z organizacją, ekspresją oraz dziedziczeniem materiału genetycznego. Drugi traktuje o podstawach genetyki, ze szczególnym naciskiem na organizację i zmienność materiału genetycznego oraz ekspresję informacji genetycznej. Trzeci przedstawia genomy różnych typów w ujęciu ewolucyjnym. Przedmiot obejmuje 30 godzin wykładu oraz 60 godzin ćwiczeń.

Pełny opis:

Program ćwiczeń:

I. Biologia komórki

1. Mejoza podczas spermatogenezy i oogenezy (porównanie – preparaty stałe)

2. Mitoza na przykładzie zarodków bruzdkujących (podziały równomierne i nierównomierne – materiał żywy C. elegans i preparaty stałe z bruzdkujących zarodków)

II. Genetyka

1. Podstawy genetyki klasycznej

2. DNA jako materiał genetyczny; Mutacje;

3. Kod genetyczny

4. Struktura i ekspresja genów prokariotycznych I eukariotycznych

5 Wybrane zagadnienia z genetyki człowieka

III. Metody molekularne w badaniach środowiskowych

1. Izolacja DNA

2. Elektroforeza DNA; Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR)

3. Sekwencjonowanie metodą Sangera

4. Genetyka populacyjna

5. Komputerowa analiza sekwencji nukleotydowych, część 1

6. Komputerowa analiza sekwencji nukleotydowych, część 2

7. Bazy danych cząsteczek biologicznych i narzędzia do ich przeszukiwania

Program wykładu:

I. Biologia komórki

1. Powstanie komórki, porównanie komórki prokariotycznej i eukariotycznej

2. Jądro komórkowe

3. Cykl komórkowy

4. Mejoza, gamety i komórki zarodkowe

II. Podstawy genetyki

1. Organizacja genomów pro- i eukariotycznych; Budowa genów; Operony;

2. Ekspresja informacji genetycznej u pro- i eukariontów

3. Regulacja działania genów u pro- i eukariontów

4. Genetyka człowieka

III. Struktura genomu

1. Ewolucja na poziomie molekularnym

2. Genomy wirusowe

3. Genomy bakterii i archeonów

4. Genomy jądrowe

5. Genomy mitochondrialne

6. Genomy chloroplastowe

7. Mobile elementy genetyczne

Literatura:

Literatura

Ekologia molekularna. Joanna R. Freeland. PWN 2008.

Genomy. T. A. Brown. PWN 2012

Genetyka. Ilustrowany przewodnik. Eberhard Passarge Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 2004

Genetyka człowieka. Rozwiązywanie problemów medycznych. B.R. Korf, 2003.

Podstawy biologii komórki. B. Alberts i wsp., PWN, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Wiedza (zna, rozumie):

- zna budowę komórek prokariotycznych i eukariotycznych (K_W01);

- zna budowę jądra komórkowego (K_W01);

- zna i rozumie organizację chromatyny i mechanizmy molekularne odpowiedzialne za jej funkcjonowanie (K_W01);

- rozumie mechanizmy molekularne regulujące cykl komórkowy (K_W01);

- zna przebieg podziału mitotycznego i mejotycznego (K_W01);

- rozumie znaczenie mitozy i mejozy (K_W01);

- zna podstawy genetyki i biologii molekularnej (K_W01);

- zna podstawową terminologię stosowaną w genetyce i biologii molekularnej (K_W02, K_W06);

- zna mechanizmy ewolucji na poziomie molekularnym (K_W01);

- zna metody biologii molekularnej stosowane w badaniach

środowiskowych (K_W01, K_W06).

Umiejętności (potrafi):

- potrafi rozpoznać i wyjaśnia zjawiska związane z organizacją i ekspresją informacji genetycznej (K_U04, K_U09);

- potrafi samodzielnie studiować poleconą literaturę i korzystać z zasobów internetu (K_U05, K_U013);

- potrafi dobrać metody biologii molekularnej, które umożliwiają identyfikację organizmu i szacowanie zmienności genetycznej (K_U02, K_U010);

- potrafi korzystać z narzędzi do przeszukiwania baz danych sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych (K_U05).

Kompetencje społeczne (jest gotów do):

- jest gotów do poszerzania własnej wiedzy i popularyzacji znaczenia metod biologii molekularnej w badaniach środowiskowych i ochronie środowiska (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: aktywny udział w zajęciach (dopuszczalna nieobecność na dwóch zajęciach), ocena na podstawie wyniku kolokwium pisemnego.

Egzamin pisemny, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Milanowski
Prowadzący grup: Magdalena Kaliszewska, Katarzyna Krawczyk, Rafał Milanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)