Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sterowanie populacją i eksploatacja populacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-215SPEP
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sterowanie populacją i eksploatacja populacji
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty specjalizacyjne, OCHRONA ŚRODOWISKA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Demografia: modele wzrostu populacji, analizy demograficzne - rozrodczość i śmiertelność. Konkurencja wewnątrzgatunkowa: istota zjawiska i jego konsekwencje, procesy zależne od zagęszczenia, regulacja liczebności populacji. Modele eksploatacji populacji: eksploatacja naturalna - drapieżnictwo i roślinożerność, eksploatacja populacji przez człowieka: koncepcja optymalnego zbioru, eksploatacja populacji o określonej strukturze wieku i płci osobników, praktyczne zastosowanie modeli eksploatacji - łowiectwo, rybactwo, uprawy roślin (rolnictwo, leśnictwo). Sterowanie populacją: introdukcje, zawleczenia, walka biologiczna ze szkodnikami, restytucje ekologiczne. Sterowanie populacjami małymi i zagrożonymi.

Treść ćwiczeń: Modelowanie populacji, symulacje komputerowe dynamiki populacji o zadanych parametrach i typie wzrostu. Eksploatacja populacji wirtualnych i laboratoryjnych - optymalizacja wielkości plonu.

Pełny opis:

Treść wykładu: Demografia: modele wzrostu populacji, analizy demograficzne - rozrodczość i śmiertelność. Konkurencja wewnątrzgatunkowa: istota zjawiska i jego konsekwencje, procesy zależne od zagęszczenia, regulacja liczebności populacji. Modele eksploatacji populacji: eksploatacja naturalna - drapieżnictwo i roślinożerność, eksploatacja populacji przez człowieka: koncepcja optymalnego zbioru, eksploatacja populacji o określonej strukturze wieku i płci osobników, praktyczne zastosowanie modeli eksploatacji - łowiectwo, rybactwo, uprawy roślin (rolnictwo, leśnictwo). Sterowanie populacją: introdukcje, zawleczenia, walka biologiczna ze szkodnikami, restytucje ekologiczne. Sterowanie populacjami małymi i zagrożonymi.

Treść ćwiczeń: Modelowanie populacji, symulacje komputerowe dynamiki populacji o zadanych parametrach i typie wzrostu. Eksploatacja populacji wirtualnych i laboratoryjnych - optymalizacja wielkości plonu.

Literatura:

Begon M., Mortimer M., Thomson D.J., Ekologia populacji. Studium porównawcze zwierząt i roślin. PWN, Warszawa, 1999.

Jezierski W., Zastosowanie teorii populacji w łowiectwie. PWN, Warszawa, 1977.

Krebs Ch. J., Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. PWN, Warszawa, 2000.

Mills L.S., Conservation of wildlife populations. Demography, genetics and management. Blackwell Publ., Oxford, 2007.

Pullin A.S., Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma wiedzę na temat podstawowych procesów populacyjnych i ich wpływu na dynamikę liczebności populacji (K_W01 OsII, K_W02 OsI)

2. Posiada wiedzę na temat zasad planowania eksperymentów biologicznych i prawidłowego wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników (K_W06 OsII)

Umiejętności:

1. Potrafi przeprowadzić symulację komputerową dynamiki populacji o zadanych parametrach (K_U01 OsII)

2. Potrafi zaplanować przebieg eksperymentu i prawidłowo zinterpretować jego wyniki (K_U05 OsII, K_U10 OsII)

3. Potrafi publicznie prezentować i dyskutować uzyskane wyniki badań (K_U12 OsII)

Kompetencje społeczne:

1. Wykazuje umiejętność współpracy w ramach zespołu realizującego wspólny eksperyment naukowy (K_K10 OsII)

Efekty kształcenia dla programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2018/2019:

Ma wiedzę na temat podstawowych procesów populacyjnych i ich wpływu na dynamikę liczebności populacji.

Posiada wiedzę na temat zasad planowania eksperymentów biologicznych i prawidłowego wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników.

Potrafi przeprowadzić symulację komputerową dynamiki populacji o zadanych parametrach.

Potrafi zaplanować przebieg eksperymentu i prawidłowo zinterpretować jego wyniki.

Potrafi publicznie prezentować i dyskutować uzyskane wyniki badań.

Wykazuje umiejętność współpracy w ramach zespołu realizującego wspólny eksperyment naukowy.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena realizacji indywidualnych zadań związanych z modelowaniem dynamiki populacji

2. Prezentacje i dyskusja wyników uzyskanych w grupach prowadzących eksperymenty dotyczące eksploatacji populacji

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bednarska, Miłosława Sokół
Prowadzący grup: Anna Bednarska, Piotr Dawidowicz, Miłosława Sokół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)