Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neurobiologia -W

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-226NBIOL-W
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Neurobiologia -W
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych zagadnień w zakresie biologii komórki i fizjologii zwierząt

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane są następujące zagadnienia: 1. Podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania układu nerwowego. 2. Budowa i funkcje synaps. 3. Rodzaje, mechanizmy działania i funkcje neuroprzekaźników w układzie nerwowym. 4. Rozwój układu nerwowego bezkręgowców na przykładzie owadów. 5. Rozwój ośrodkowego układu nerwowego kręgowców. 6. Smak i powonienie. 7. Układ słuchowy od ślimaka z młoteczkiem do kory słuchowej. 8. Układ wzrokowy od siatkówki do kory wzrokowej. 9. Neurobiologiczne podstawy snu i czuwania.10. „Płeć mózgu”. 11. Neurobiologiczne podstawy uczenia się. 12. Neurobiologiczne podstawy pamięci.13.Neurobiologiczne podstawy bólu (nocycepcji).

Pełny opis:

Opis wykładu: 1. Podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania układu nerwowego. Cechy tkanki nerwowej, neuron jako podstawowa jednostka strukturalno-czynnościowa układu nerwowego, struktura i klasyfikacja neuronów, typy, budowa i funkcje komórek glejowych. Generowanie potencjału błonowego, charakterystyka impulsu nerwowego. 2. Budowa i funkcje synaps. Struktura molekularna błon: presynaptycznej i postsynaptycznej. Budowa molekularna pęcherzyków synaptycznych. Mechanizm przepływu informacji w synapsach.3. Rodzaje, mechanizmy działania i funkcje neuroprzekaźników w układzie nerwowym. System wtórnych przekaźników i jego charakterystyka w układzie nerwowym. Główne typy synaps modulujących. Neuropeptydy i ich znaczenie w ośrodkowym układzie nerwowym. Transport neuronalny substancji sygnałowych.4. Rozwój układu nerwowego bezkręgowców. Struktura układu nerwowego owadów i narządów zmysłów. Różnicowanie układu nerwowego w czasie rozwoju zarodkowego. Struktura układu nerwowego larw. Zmiany w strukturze ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego w czasie metamorfozy. Molekularne podstawy neurogenezy w czasie rozwoju Drosophila melanogaster. Architektura układu nerwowego i jego związku z narządami zmysłów w czasie metamorfozy.5. Rozwój ośrodkowego układu nerwowego kręgowców. – jak to jest, że wszyscy mamy mózgi i dlaczego tak podobne? Dyscyplina migracji komórek i ich metamorfozy. 6. Smak i powonienie. Zasada działania receptorów sygnałów chemicznych. Adaptacja receptorów, działanie neuronów czuciowych i zasada hamowania obocznego. Krótki rys historyczny badania obu zmysłów. Budowa nabłonka węchowego, typy receptorów smakowych oraz drogi nerwowe, które umożliwiają percepcję ośrodkową bodźców smakowych i węchowych. Rola układu lemieszowo w komunikacji feromonowej u zwierząt.|

7. Układ słuchowy od ślimaka z młoteczkiem do kory słuchowej czyli analiza zmiany gęstości powietrza – od transformaty Fouriera do kolumn obuusznych. 8. Układ wzrokowy od siatkówki do kory wzrokowej. Analiza informacji wzrokowej na kolejnych poziomach przetwarzania informacji – ile w tym światła, ile interpretacji?

9. Neurobiologiczne podstawy snu i czuwania. Sen i czuwanie, czujność i uwaga, świadomość, sen wolnofalowy i paradoksalny, mózgowe ośrodki snu, biologiczne funkcje snu i skutki jego niedoboru. 10. „Płeć mózgu”. Podstawowe różnice anatomiczne mózgu samców i samic ssaków, omawia metody ich badania. Przykłady różnic funkcjonalnych. Wpływ hormonów płciowych na obszar przedwzrokowy i brzuszno-przyśrodkowe jądra podwzgórza jako miejsc kontrolujących zachowania seksualne.

11. Neurobiologiczne podstawy uczenia się. 12. Neurobiologiczne podstawy pamięci. Klasyfikacje pamięci, anatomiczne podłoże pamięci, pamięć deklaratywna, uczenie się, długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (LTP).13.Neurobiologiczne podstawy bólu (nocycepcji). Historia badań nad nocycepcją, rodzaje bólu, receptory bólowe, mediatory bólowe, anatomiczne podstawy czucia bólu, układy wstępujące i zstępujące neuronalnych szlaków bólowych, bramkowanie bólu.

Literatura:

1. Fundamental Neuroscience. Larry R. Squire, Academic Press, 2003

2. Neurobiologia. Krótkie wykłady. Alan Longstaff, PWN, 2012

3. Literatura podawana na bieżąco przez prowadzących

Efekty uczenia się:

Po opanowaniu materiału objętego wykładem i konwersatorium student:

WIEDZA

1. Rozumie reguły, a także mechanizmy molekularne, komórkowe i

fizjologiczne rozwoju oraz funkcjonowania organizmów

2. Dostrzega dynamiczny rozwój nauk przyrodniczych oraz powstawanie nowych dyscyplin badawczych, a także identyfikuje najistotniejsze trendy rozwoju nauk biologicznych w zakresie studiowanej przez siebie specjalności nauk biologicznych

UMIEJĘTNOŚCI

1. Wykorzystuje w sposób biegły naukowe i popularnonaukowe teksty biologiczne w języku ojczystym i angielskim

2. Potrafi krytycznie opracować wybrany problem biologiczny na podstawie danych literaturowych i wyników własnych badań, formułując własne opinie i wnioski

3. Posiada umiejętność przygotowania i wygłoszenia wystąpień ustnych w języku polskim

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Potrafi przekazać społeczeństwu wiedzę o najnowszych osiągnięciach nauk przyrodniczych i wyjaśnić zasadność prowadzenia podstawowych badań naukowych

2. Odczuwa potrzebę stałego dokształcania się i aktualizowania wiedzy,

korzystając ze źródeł naukowych i popularnonaukowych, dotyczących

specjalistycznych nauk biologicznych

3. Krytycznie analizuje informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu i potrafi wykorzystać je w praktyce

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest oceną z egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie konwersatorium na ocenę pozytywną.

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Polańska
Prowadzący grup: Piotr Bębas, Jan Jabłonka, Paweł Majewski, Magdalena Markowska, Marta Polańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)