Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biogeochemia i biogeografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-ZS-BIOGEO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biogeochemia i biogeografia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty KIERUNKOWE do wyboru - blok W.BIOLOGII, mak. ZARZĄDZANIE ŚR. - SEM.2+
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład przedstawia: 1. zagadnienia związane z cyrkulacją pierwiastków biogennych w przyrodzie, zachodzącą współcześnie i w przeszłości geologicznej Ziemi oraz problematykę antropopresji i obecności ksenobiotyków w środowisku.2. przyczyny przestrzennego rozmieszczenia organizmów na kuli ziemskiej, pokazuje mechanizmy procesów dyspersji i ich efekty na tle ewolucji biosfery. Omawia podstawowe pojęcia z zakresu biogeografii, podziały fito- i zoogeograficzne oraz przedstawia rolę człowieka w kształtowaniu biosfery

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:1. Budowa planety, ze szczególnym uwzględnieniem litosfery, hydrosfery i atmosfery2. Występowanie w przyrodzie najważniejszych pierwiastków biogennych i ich związków.3. Ksenobiotyki organiczne i nieorganiczne – charakterystyka, występowanie, źródła pochodzenia i problemy środowiskowego związane z obecnością ksenobiotyków.4. Zrównoważone gospodarowanie surowcami odnawialnymi i nieodnawialnymi, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł energii5. Cele i zadania biogeografii, kierunki badawcze i stosowane w biogeografii metody badań.6. Konstytucja ekologiczna organizmów i możliwości dyspersji w świecie roślin i zwierząt. Efekty dyspersji – kolonizacje, ekspansje. Wyspy jako obszary naturalnych ekspansji ekologicznych.7. Czynniki warunkujące rozmieszczenie organizmów na kuli ziemskiej: abiotyczne, biotyczne. Czynnik historyczne – przemiany środowiska abiotycznego i świata żywego w różnych epokach geologicznych. Zmienność czynników środowiskowych a tempo specjacji i wymierania. 8. Zasięgi – definicje, typy, kształty, struktura wewnętrzna, granice, dynamika (powiększanie i zmniejszanie się zasięgów). Gatunki reliktowe i endemiczne.9. Regionalizacja biosfery – podziały fito- i zoogeograficzne i ich zasady. Formacje roślinne i biomy.10. Antropogeniczne przemiany flor, roślinności i świata zwierząt – antropopresja i synantropizacja.11. Szata roślinna i świat zwierząt Polski i ich przemiany w okresie plejstocenu i holocenu.

Literatura:

Dla edycji angielskojęzycznej:1. Alloway B. J., Ayres D. C., (1998) Chemical principles of Environmental pollution. Stanley Thornes (Publisgers) Ltd. UK.2. O’Neill P (1993) Environmental chemistry. Chapman & Hall. UK3. Craig J. R., Vaugam D. J., Skinner B. J. (2001) Resources of the Earth – Origin, Use and Environmental Impact. Pearson Education Inc. 4. Vernadsky V. I., (2007) Essays on Geochemistry & the Biosphere, tr. Olga Barash, Santa Fe, NM, Synergetic Press5. McCarthy, Dennis (2009). Here be dragons : how the study of animal and plant distributions revolutionized our views of life and Earth. Oxford & New York: Oxford University Press6. Lomolino, M.V, B.R. Riddle, R.J. Whittaker, and J.H. Brown. 2010. Biogeography. 4th Ed. Sinauer7. Lomolino, M.V., D.F. Sax, J.H. Brown. 2004. Foundations of Biogeography: Classic Papers with Commentaries. University of Chicago Press.Dla edycji polskojęzycznej1. Alloway B. J., Ayres D. C., (1999) Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. PWN. Warszawa. 2. O’Neill P (1997) Chemia środowiska. PWN Warszawa.3. Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.4. Podbielkowski Z. 1991. Geografia roślin. WSiP, Warszawa.5. Udvardy M.D.F. 1978. Zoogeografia dynamiczna, PWN, Warszawa.6. Podbielkowski Z. Szata Roślinna Ziemi. 1997. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. VII. Wyd. Kurpisz, Poznań.7. Umiński T. 1998. Zwierzęta Ziemi. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XIII. Wyd. Kurpisz, Poznań.8. Kostrowicki A. S. 1999. Geografia biosfery. Biogeografia dynamiczna lądów. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.9. Weiner J. 1999. Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu wykładu student:- potrafi opisać budowę Ziemi oraz umie podać charakterystykę litosfery, atmosfery i hydrosfery- zna biogeochemiczny podział pierwiastków, potrafi podać charakterystykę najważniejszych pierwiastków biogennych- zna charakterystykę chemiczną i toksykologiczną najważniejszych ksenobiotyków oraz źródła ich pochodzenia i problemy związane z wzrostem stężenia ksenobiotyków w środowisku. - umie rozróżnić surowce odnawialne i nieodnawialne, wie na czym polega racjonalne wykorzystanie różnego typu złóż- rozumie środowiskowe korzyści używania prośrodowiskowych źródeł energii odnawialnej- zna cele i zadania biogeografii,- umie wskazać najważniejsze czynniki aktualnie decydujące o rozmieszczeniu organizmów na kuli ziemskiej i rozumie dlaczego i jak aktualne rozmieszczenie organizmów jest zależne od czynników działających w przeszłości,- wie z czego wynika i jak przebiega dyspersja roślin i zwierząt i rozpoznaje efekty tych procesów,- zna i rozumie pojęcie zasięgu, wie jak powstają zasięgi i czynniki decydują o ich powiększaniu się lub zmniejszaniu,- zna i rozumie zasady regionalizacji biosfery,- umie ocenić całokształt ludzkich oddziaływań na biosferę i określić ich wpływ na rozmieszenie i rozprzestrzenianie się roślin i zwierząt.- wie pod wpływem jakich czynników i jak zmieniały się szata roślinna świat zwierząt Polski w plejstocenie i holocenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (w trakcie)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pawlikowski
Prowadzący grup: Jan Jedlikowski, Monika Mętrak, Paweł Pawlikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.