Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SDNS - Rozwój naukowy – zajęcia indywidualne z promotorem (warsztat naukowca)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-RNZI-15
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SDNS - Rozwój naukowy – zajęcia indywidualne z promotorem (warsztat naukowca)
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia badań związanych z tematyką rozprawy doktorskiej. Mają charakter ściśle zindywidualizowany, uwzględniając istotne zarówno z punktu widzenia doktoranta, jak i z punktu widzenia promotora zagadnienia warsztatu naukowego, np. pisanie tekstów akademickich, komunikacja naukowa i upowszechnianie wyników badań, zapoznanie się z koncepcją data science oraz komercjalizacja wyników działalności naukowej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna i rozumie

- w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej (P8S_WG.1),

- główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie (P8S_WG.2),

- metodologię badań naukowych (P8S_WG.3),

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji (P8S_WK.1),

- ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej (P8S_WK.2),

Umiejętności:

potrafi

- dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy (P8S_UW.2),

- planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym (P8S_UO.1), - samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób (P8S_UU.1),

Kompetencje społeczne:

jest gotów do

- krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej (P8S_KK.1),

- krytycznej oceny własnego wkła¬du w rozwój danej dyscypliny naukowej lub artystycznej (P8S_KK.2),

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych (P8S_KK.3),

- wypełniania zobowiązań społecz¬nych badaczy i twórców (P8S_KO.1),

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego (P8S_KO.2),

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (P8S_KO.3),

- wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności (P8S_UW.1):

definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

- podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym (P8S_KR.1):

prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny
Prowadzący grup: Wojciech Brzozowski, Marcin Dziurda, Ewa Haman, Paweł Holas, Marta Jas-Koziarkiewicz, Joanna Madalińska-Michalak, Aneta Ostaszewska, Rafał Styła, Paweł Swianiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny
Prowadzący grup: Maciej Bernatt, Anna Białek-Jaworska, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Mariola Bieńko, Michał Bilewicz, Piotr Bogdanowicz, Bolesław Borkowski, Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Mirosława Czerny, Katarzyna Dembicz, Małgorzata Dragan, Wojciech Dziemianowicz, Małgorzata Gambin, Marek Giergiczny, Małgorzata Głowacka-Grajper, Michał Głowacki, Łukasz Goczek, Robert Grzeszczak, Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Łukasz Hardt, Dorota Heidrich, Kamil Imbir, Jacek Jastrzębski, Robert Jastrzębski, Anna Jupowicz-Ginalska, Paweł Kaczmarczyk, Izabela Karsznia, Anna Kiersztyn, Dorota Kobylińska, Katarzyna Kołodziejczyk, Tomasz Kopczewski, Krzysztof Koźmiński, Julia Kubisa, Sylwia Kulczyk, Magdalena Lesińska, Beata Łopaciuk-Gonczaryk, Joanna Madalińska-Michalak, Mikołaj Madurowicz, Agnieszka Maryniak, Arwid Mednis, Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Adam Niewiadomski, Włodzimierz Oniszczenko, Kamila Pronińska, Małgorzata Przanowska, Anna Przybylska, Michał Raczkowski, Maciej Raś, Jan Rudnicki, Piotr Rylski, Marcin Rzeszutek, Sebastian Skuza, Magdalena Słok-Wódkowska, Jakob Stagl, Ewa Stasiak-Jazukiewicz, Maciej Stolarski, Paweł Strawiński, Dariusz Szafrański, Ryszard Szarfenberg, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Anna Szustek, Robert Ślepaczuk, Dominika Wajda, Aleksandra Wąsowska, Tomasz Wites, Renata Włoch, Anna Wojciuk, Piotr Wójcik, Tomasz Zalega, Bogdan Zawadzki, Jacek Ziółkowski, Marek Zubik, Łukasz Żelechowski, Sławomir Żółtek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)