Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowania matematyki i statystyki w geografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-ZMS Kod Erasmus / ISCED: 11.9 / (0619) Komputeryzacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Zastosowania matematyki i statystyki w geografii
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot omawia użyteczność metod matematycznych i statystycznych w badaniach geograficznych. Szczegółowo prezentowane są wybrane metody przydatne do prezentacji danych, zwłaszcza ilościowych, pozyskiwanych w ramach badań różnych dyscyplin geograficznych, możliwości i ograniczenia ich stosowania oraz zasady interpretacji uzyskiwanych wyników. Ćwiczenia stanowią rozszerzenie wykładu i obejmują stosowanie na konkretnych przykładach geograficznych metod prezentowanych podczas wykładów. Dodatkowo obejmują również podstawowe zagadnienia z zakresu analizy funkcji oraz geometrii sferycznej w odniesieniu do sfery jako modelu kuli ziemskiej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest uświadomienie studentom potrzeby i korzyści wynikających z wykorzystywania metod matematycznych (ze szczególnym uwzględnieniem statystyki) w badaniach z zakresu geografii. Zajęcia obejmują prezentację wybranych spośród podstawowych metod statystycznej analizy danych oraz najważniejszych aspektów wnioskowania statystycznego. Celem ćwiczeń jest natomiast przygotowanie studentów do samodzielnego stosowania wybranych metod matematycznych i statystycznych. Podczas ćwiczeń studenci poznają w praktyce główne techniki analizy danych ilościowych i możliwości interpretacji wyników tej analizy. Ćwiczenia obejmują wybrane zagadnienia zarówno z zakresu zastosowań statystyki, jak i analizy matematycznej i geometrii sferycznej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

wiedza:

• zna podstawowe metody statystyczne wykorzystywane przez geografów,

• wie, za pomocą jakich metod można analizować geograficzne dane ilościowe,

umiejętności:

• potrafi zastosować wybrane metody statystyczne i zinterpretować wyniki uzyskane przy ich pomocy,

kompetencje społeczne:

• ma świadomość użyteczności metod matematycznych i statystycznych stosowanych w geografii i docenia potrzebę ich stosowania.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa uwzględnia wynik egzaminu oraz ocenę uzyskaną z ćwiczeń (na podstawie 3 kolokwiów cząstkowych).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fuhrmann, Irena Tsermegas
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann, Jarosław Suchożebrski, Irena Tsermegas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fuhrmann, Irena Tsermegas
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann, Jarosław Suchożebrski, Irena Tsermegas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W roku bieżącym zaplanowano zwiększenie udziału zagadnień statystycznych w ogólnym programie przedmiotu.

Pełny opis:

Zagadnienia realizowane na poszczególnych zajęciach:

1. Wykład wprowadzający – dane jakościowe i ilościowe w geografii oraz podstawowe techniki ich analizy.

2. Wybrane elementy statystyki opisowej.

3. Rozkład normalny i jego własności.

4. Geograficzne spojrzenie na wyznaczanie prawdopodobieństwa zdarzeń.

5. Szacowanie parametrów populacji na podstawie danych z próby..

6. Testy statystyczne użyteczne do porównywania zbiorów danych.

7. Podstawowe metody analizy zależności zjawisk.

Wykłady obejmują teoretyczne podstawy analizowanych zagadnień, ćwiczenia - wykorzystanie tych podstaw do rozwiązywania rzeczywistych problemów geograficznych (zadań obliczeniowych).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.