Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrologia i klimatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-111HYDKL
Kod Erasmus / ISCED: 07.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0712) Ochrona środowiska (programy ogólne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Hydrologia i klimatologia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć podstawową wiedzę geograficzną.


W przypadku zagrożenia epidemiologicznego zajęcia mogą być prowadzone w sposób zdalny, a zaliczenie może odbyć się za pomocą elektronicznych środków komunikacji społecznej rekomendowanych przez UW.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem hydrologicznej części wykładu jest zaznajomienie studentów ze składowymi cyklu hydrologicznego, przedstawienie podstawowych metod pomiarowych i badawczych, rozwinięcie umiejętności oceny zasobów wodnych i ich zagrożeń.

Celem klimatologicznej części wykładu jest zapoznanie studentów z elementami meteorologii najważniejszymi w ochronie środowiska, przedstawienie możliwości melioracji klimatu lokalnego, a także przedstawienie globalnych problemów środowiskowych związanych z atmosferą.

Pełny opis:

Hydrologia:

1. Hydrologia jako nauka i jej praktyczne znaczenie.

2. Cykl hydrologiczny i procesy hydrologiczne. Antropogeniczne przekształcenia obiegu wody.

3. Rzeki: Stany i przepływy charakterystyczne. Miary odpływu. Przepływy naturalne, obserwowane, nienaruszalne i dyspozycyjne.

4. Ekstremalne zjawiska hydrologiczne: niżówki, wezbrania i powodzie.

Retencja naturalna i sztuczna.

5. Bilans wodny i jego składowe; bilans wodny Ziemi, bilans wodny zlewni, bilans wodny zbiorników wodnych.

6. Wody podziemne w strefie aeracji i saturacji; znaczenie, monitoring, zagrożenia.

7. Bagna, jeziora i zbiorniki wodne; znaczenie, monitoring, zagrożenia.

Termika wód rzecznych i wód jeziornych.

Klimatologia:

1. Przyczyny i przejawy odrębności klimatu miasta na tle klimatu jego otoczenia.

2. Możliwości poprawy niekorzystnych cech klimatu miejskiego przez melioracje z wykorzystaniem terenów i obiektów zieleni (w tym zielonych torowisk tramwajowych, ogrodów deszczowych, zielonych dachów, fasad).

3. Prawidłowości czasowych zmian stężenia najważniejszych zanieczyszczeń powietrza. Zależność stężenia zanieczyszczeń od warunków pogodowych.

4. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – stan obecny i działania służące jego poprawie.

5. Hałas i światło jako specyficzne rodzaje zanieczyszczenia środowiska.

6. Współczesne zmiany klimatu oraz ich skutki w przyrodzie i gospodarce.

Literatura:

Literatura hydrologiczna:

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 2006, Hydrologia ogólna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Chełmicki W., 2001,Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Pociask-Karteczka J., 2010, Zlewnia. Właściwości i procesy. Wyd. UJ, Kraków.

Literatura klimatologiczna:

Błażejczyk K. i inni, 2014, Miejska wyspa ciepła w Warszawie, uwarunkowania klimatyczne i urbanistyczne, SEDNO Wydawnictwo Akademickie, Warszawa

Czarnecka M., Koźmiński C., 2006, Meteorologia a zanieczyszczenie atmosfery, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Juda-Rezler K., 2000, Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Lewińska J., 2000, Klimat miasta. zasoby. Zagrożenia. Kształtowanie, IGPiK

Olszewski K., 1995, Meteorologia zanieczyszczeń. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo, 2012, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student zna prawidłowości cyklu hydrologicznego w skali zlewni.

2. Student zna podstawowe metody pomiarowe i metody badawcze hydrologii.

3. Student zna zastosowania hydrologii w ochronie środowiska.

4. Student zna procesy kształtujące warunki meteorologiczne i aerosanitarne.

5. Student zna najważniejsze problemy środowiskowe związane z atmosferą.

6. Student zna sposoby łagodzenia problemów środowiskowych w miastach.

7. Student rozumie wpływ zmian klimatu na przyrodę i działalność człowieka.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student umie wyjaśnić przyczyny ekstremalnych zjawisk hydrologicznych.

2. Student umie przedstawić elementy bilansu wodnego w skali globu i zlewni.

3. Student potrafi obserwować zmiany warunków meteorologicznych oraz rozumie ich wpływ na warunki aerosanitarne.

4. Student potrafi identyfikować w swoim otoczeniu sytuacje prowadzące do korzystnych lub niekorzystnych zmian klimatu lokalnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Student rozumie znaczenie hydrologii i meteorologii w ochronie środowiska.

2. Student rozumie potrzebę ochrony wód i ochrony atmosfery.

3. Student rozumie znaczenie obserwacji długoterminowych w badaniach środowiska wodnego i atmosferycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Jest to test, za którego rozwiązanie można uzyskać do 60 punktów (30 z części hydrologicznej i 30 z części klimatologicznej). Aby uzyskać ocenę pozytywną należy zdobyć do najmniej 30 punktów, przy czym z każdej z dwóch części testu należy zdobyć co najmniej 10 punktów.

Sprawy organizacyjne

Obecność na wykładach nie jest bezwzględnie wymagana, jednak student opuszczający bez usprawiedliwienia zajęcia nie może liczyć na indywidualne rozszerzone konsultacje służące tym samym celom, którym służył pominięty przez niego wykład (może na to liczyć student, który usprawiedliwił swą nieobecność). Usprawiedliwienie powinno być przedstawione bezpośrednio po wykładzie, na którym student był nieobecny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kicińska, Urszula Somorowska
Prowadzący grup: Bożena Kicińska, Urszula Somorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)