Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teledetekcja środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-12-TS Kod Erasmus / ISCED: 07.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teledetekcja środowiska
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z fotointerpretacją oraz współczesną teledetekcją naziemną, lotniczą i satelitarną.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Teledetekcja środowiska ma na celu prezentację metod i technik zdalnego pozyskania informacji o środowisku i ich praktycznego zastosowania. W trakcie wykładu słuchacze zapoznani zostaną z: definicjami oraz podstawowymi pojęciami, rodzajami fotografii i zobrazowań wielospektralnych, metodyką interpretacji zdjęć lotniczych. Omówiony zostanie rys historyczny badań satelitarnych. Duża część zajęć poświęcona jest metodom przetwarzania danych oraz praktycznemu wykorzystaniu danych teledetekcyjnych.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej zajęcia mogą być prowadzone w sposób zdalny poprzez rekomendowane elektroniczne środki komunikacji społecznej lub też w sposób tradycyjny w salach UW.

Pełny opis:

W trakcie wykładów zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

• podstawy badań teledetekcyjnych: podstawowe pojęcia, zakresy promieniowania elektromagnetycznego, charakterystyki i biblioteki spektralne, wskaźniki teledetekcyjne,

• poziomy pozyskiwania danych teledetekcyjnych,

• dostęp do danych lotniczych, satelitarnych, wykorzystanie teledetekcji do monitoringu środowiska,

• naziemne badania teledetekcyjne,

• historia i współczesne misje satelitarne,

• europejskie współczesne projekty badań teledetekcyjnych,

• metody przetwarzania danych teledetekcyjnych (korekcja geometryczna, atmosferyczna, klasyfikacja nadzorowana, nienadzorowana),

• praktyczne zastosowania teledetekcji (przykładowe projekty teledetekcyjne).

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z:

• ze zdjęciami lotniczymi - panchromatycznymi, spektrostrefowymi, wielospektralnymi,

• zdjęciami i widzeniem stereoskopowym,

• pozyskaniem cyfrowych zdjęć satelitarnych (źródła i metody),

• obsługą open-sourcowego programu do przetwarzania danych satelitarnych(wyświetlanie wybranych wyciągów spektralnych, tworzenie kompozycji barwnych),

• obliczaniem teledetekcyjnych wskaźników roślinności,

• klasyfikacją zdjęć satelitarnych i oceną dokładności,

• interpretacją uzyskanych wyników.

Literatura:

Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J.R., Interpretacja zdjęć lotniczych, PWN, Warszawa 1999.

Ciołkosz A., Kęsik A., Teledetekcja satelitarna, PWN, Warszawa 1989.

Sitek Z., Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej, AGH, Kraków 2000.

Adamczyk J., Będkowski K., Metody cyfrowe w teledetekcji, SGGW, Warszawa 2005.

Zagajewski B., Jarocińska A., Olesiuk D., Metody i techniki badań geoinformatycznych. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 2010.

Efekty uczenia się:

Studenci po zakończeniu przedmiotu:

• znają przydatność teledetekcji do badania środowiska (posiadają wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące pozyskania i przetworzenia danych teledetekcyjnych oraz przygotowania raportu dotyczącego stanu wybranych elementów środowiska),

• rozumieją podstawowe pojęcia teledetekcyjne,

• znają najważniejsze metody i techniki teledetekcyjne,

• znają kluczowe zasady przetwarzania cyfrowych obrazów satelitarnych,

• potrafią samodzielnie przeanalizować stan środowiska (np. powiązać teledetekcyjne wskaźniki roślinności z pokryciem terenu),

• znają kierunku rozwoju współczesnej teledetekcji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń składa się ze średniej ocen z ćwiczeń praktycznych. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalne są 2 usprawiedliwione nieobecności, dopuszcza się brak zaliczenia jednego ćwiczenia. Pozytywna ocena z ćwiczeń jest podstawowym warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego.

Do sesji egzaminacyjnej dopuszcza się osoby, które zaliczyły ćwiczenia (brak zaliczonych ćwiczeń uniemożliwia dopuszczenie do egzaminu poprawkowego).

W zależności od sytuacji epidemiologicznej, zajęcia kończą się ustnym egzaminem prowadzonym poprzez elektroniczne środki komunikacji społecznej (przebieg egzaminu jest nagrywany) lub też pisemnym egzaminem prowadzonym w sali UW (pytania otwarte i zamknięte). Egzamin obejmuje treści prezentowane podczas ćwiczeń oraz wykładów.

Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 51% możliwych do zdobycia punktów; w zakresie: 51-60% student uzyskuje ocenę dostateczną, 61-70% - dostateczną plus, 71-80% - dobrą, 81-90% - dobrą plus, 91-97% - bardzo dobrą, 98-100% - celującą.

Brak zaliczenia ćwiczeń skutkuje koniecznością ich zaliczenia w kolejnym cyklu dydaktycznym, brak zaliczenia wykładu pozwala na powtórne przystąpienie w czasie sesji poprawkowej; brak pozytywnego wyniku z egzaminu poprawkowego skutkuje koniecznością powtórzenia zajęć w kolejnym cyklu dydaktycznym.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Zagajewski
Prowadzący grup: Anita Sabat-Tomala, Bogdan Zagajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.