Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kierunki badawcze w geografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-KBG-GF Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Kierunki badawcze w geografii
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia społeczno-ekonomiczna) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przyjęcie na studia drugiego stopienia na kierunku geografia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prezentowane są główne kierunki, trendy oraz metody badawcze współczesnej geografii. Omawiane są też założenia programowe wszystkich pięciu specjalności realizowanych na kierunku geografia.

Pełny opis:

Przedmiot jest wprowadzeniem w zakres tematyki badawczej realizowanej na WGSR. Kierownicy specjalności oraz pracownicy katedr przedstawiają kluczowe tematy badawcze, które mogą być inspiracją dla studentów. Dyskusja prowadzona w ramach konwersatorium ma pomóc w wyborze ścieżki specjalnościowej. Prezentowane przykładowe zagadnienia to:

1. Zróżnicowanie komponentów środowiska abiotycznego i biotycznego oraz charakterystyka związków między nimi

2. Naturalne i antropogeniczne procesy kształtujące środowisko

3. Zasady racjonalnego gospodarowania środowiskiem (zrównoważona gospodarka wodna)

4. Modelowanie procesów hydrologicznych

5. Ekstremalne zjawiska: powodzie, susze, huragany

6. Ochrona zasobów wodnych i atmosfery

7. Relacje, które kształtują struktury społeczno-przestrzenne miast

8. Zagadnienia budownictwa na obszarach izolowanych i ograniczonych przestrzennie

9. Postrzeganie i kształtowanie przestrzeni – jak w przestrzeni funkcjonuje człowiek

10. Kształtowanie i planowanie rozwoju przestrzeni turystycznej

11. Sedymentacja rynku turystycznego

12.Wykorzystanie zdjęć lotniczych i satelitarnych w badaniach geograficznych ( na przykładach)

13. Zastosowania naziemnych metod teledetekcyjnych

14. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Sposób realizacji przedmiotu : zajęcia interaktywne, rozmowa i dyskusja, indywidualne konsultacje. Zajęcia mają służyć pomocą w wyborze specjalności.

Literatura:

Podawana na zajęciach przez prowadzących – dostosowana do aktualnie omawianej tematyki.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W11, K_W12, K_W14, K_U13, K_K01

1. Student zna i rozumie założenia, idee i osiągnięcia realizowanych we współczesnej geografii (w Polsce i na świecie) kierunków, nurtów i koncepcji badawczych w geomorfologii, geoekologii, hydrologii, klimatologii, geografii turystyki, regionalnej, ekonomicznej, społecznej, geografii człowieka, kartografii, teledetekcji i geoinformatyki oraz występujące pomiędzy nimi relacje i związki.

2. Student zna i rozumie złożone procesy zachodzące w środowisku abiotycznym i biotycznym oraz relacje człowiek – przyroda.

3. Student zna i rozumie problemy przyrodnicze, ekonomiczne, społeczne i przestrzenne występujące we współczesnym świecie zarówno w skali lokalnej jak i globalnej

4. Student potrafi dokonać krytycznej oceny zaprezentowanych specjalności

5. Student potrafi samodzielnie dokonać właściwego wyboru specjalności zgodnej z jego zainteresowaniami i predyspozycjami.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są obowiązkowe, prowadzone w sposób zblokowany w pierwszej połowie semestru. Brana jest pod uwagę aktywność. Podstawą zaliczenia i kwalifikacji na specjalność jest wynik testu.

Sposób zaliczenia: test zamknięty

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Magnuszewski
Prowadzący grup: Wiaczesław Andrejczuk, Paweł Cywiński, Maciej Dąbski, Anna Dudek, Magdalena Fuhrmann, Alina Gerlée, Izabela Gołębiowska, Barbara Jaczewska, Maciej Jędrusik, Maciej Kałaska, Andrzej Kowalczyk, Kamil Leziak, Artur Magnuszewski, Dorota Mantey, Wojciech Pokojski, Ewa Smolska, Waldemar Wilk, Tomasz Wites, Bogdan Zagajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Prowadzący grup: Wiaczesław Andrejczuk, Paweł Cywiński, Marta Derek, Anna Dudek, Alina Gerlée, Izabela Gołębiowska, Anna Grzegorczyk, Barbara Jaczewska, Maciej Jędrusik, Maciej Kałaska, Andrzej Kowalczyk, Kamil Leziak, Mikołaj Madurowicz, Artur Magnuszewski, Dorota Mantey, Wojciech Pokojski, Ewa Smolska, Waldemar Wilk, Tomasz Wites, Bogdan Zagajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.