Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krajobrazowe jednostki przestrzenne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-KJP-GK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Krajobrazowe jednostki przestrzenne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza o organizacji i funkcjonowaniu poszczególnych składowych krajobrazu.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z założeniami różnych systemów klasyfikacji krajobrazu i metodami służącymi delimitacji właściwych dla tych systemów jednostek krajobrazowych a także wydzielania jednostek pełniących funkcje utylitarne (jako pola podstawowe różnorodnych fizjograficznych ocen krajobrazowych).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z założeniami różnych systemów klasyfikacji krajobrazu, głównie typologii krajobrazu naturalnego i regionalizacji fizycznogeograficznej, a także z metodami służącymi delimitacji właściwych dla tych systemów jednostek krajobrazowych. W ich granicach analizowana jest struktura i funkcjonowanie krajobrazu z wykorzystaniem metryk krajobrazowych, wskaźników powiazań i in. Przedstawiane i omawiane są także zasady delimitacji jednostek krajobrazowych pełniących funkcje utylitarne m.in. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako pola podstawowe różnorodnych fizjograficznych ocen krajobrazowych, określania zasobowego i użytkowego potencjału środowiska, wyznaczania optymalnych kierunków zagospodarowania, waloryzacji krajobrazu i in.

Nakład pracy studenta:

15h - obecność na zajęciach (konwersatorium)

15h - praca własna (powtarzanie materiału, zapoznanie się z zalecaną literaturą, prace własne, przygotowanie się do zajęć i zaliczenia)

30h ogółem (lub więcej, zależnie od systematyczności w pracy podczas semestru oraz cech indywidualnych studenta).

Literatura:

• Leksykon "Geoekologia i ochrona krajobrazu" WGiSR UW Warszawa 2004.

• Lewandowski W. Mapy krajobrazowe, ich klasyfikacja I wykorzystanie w analizie użytkowania ziemi; Prace I Studia Geogr.,t.14 Warszawa 1992.

• Ostaszewska K. Geografia krajobrazu PWN Warszawa 2002.

• Richling A., Ostaszewska K. (red.), Geografia fizyczna Polski; PWN Warszawa 2009.

• Richling A., Solon J. Ekologia krajobrazu; PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_K05, K_K06

Efekty specjalnościowe: S3_W01, S3_W07, S3_W10, S3_W11, S3_W13, S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U07, S3_K04, S3_K05

Najważniejsze, kierunkowe efekty kształcenia:

WIEDZA:

1. Rozumie i charakteryzuje złożone procesy litosfery, atmosfery, litosfery, hydrosfery, pedosfery i biosfery

2. Zna rolę i znaczenie zasobów przyrody dla funkcjonowania człowieka oraz rozumie wzajemne związki przyroda-społeczeństwo

3. Zna zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska przyrodniczego

4. Wykazuje znajomość zaawansowanych kategorii pojęciowych

5. Zna i stosuje statystykę opisową i matematyczną, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe metody badań

UMIEJĘTNOŚCI

1. Wybiera i stosuje optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych

2. Umie wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych

3. Umie wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła także w języku obcym angielskim

4. Posługuje się szczegółową terminologią w języku polskim oraz w języku obcym na poziomie B2+

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Rozumie wartość różnorodności geosfery oraz postępuje z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi

Najważniejsze, przedmiotowe efekty kształcenia:

WIEDZA:

1. zna główne koncepcje, kierunki i osiągnięcia badawcze współczesnej geoekologii oraz zaawansowane kategorie pojęciowe dotyczące struktury i funkcjonowania krajobrazu

2. zna założenia typologii krajobrazu naturalnego Polski i regionalizacji fizycznogeograficznej,

3. zna metody jakościowe i ilościowe delimitacji jednostek krajobrazowych oraz zaawansowane metody analizy przestrzennej,

4. zna metody praktycznego wykorzystania jednostek krajobrazowych jako pól podstawowych różnorodnych, utylitarnych ocen i analiz

UMIEJĘTNOŚCI:

1. potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu geoekologii do rozwiązania praktycznego problemu z zakresu gospodarowania przestrzenią

2. dobiera i stosuje optymalne metody delimitacji jednostek krajobrazowych, wykorzystując techniki tradycyjne i techniki GIS,

3. dobiera i stosuje jednostki krajobrazowe, jako pola podstawowe różnorodnych utylitarnych ocen i analiz, m.in. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. samodzielnie dobiera i pozyskuje dane przestrzenne niezbędne do delimitacji jednostek krajobrazowych i analizy struktury i funkcjonowania krajobrazu w ich granicach,

5. analizuje zgromadzone dane przestrzenne oraz wykonuje prezentację kartograficzną i wizualizację

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. akceptuje konieczność stosowania jednostek krajobrazowych, jako pól podstawowych analizy i oceny procesów i zjawisk przyrodniczych,

2. ma świadomość konieczności uwzględniania jednostek krajobrazowych w sformalizowanych procedurach planowania przestrzennego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach oraz ocen uzyskanych z prac wykonywanych w trakcie zajęć oraz w domu.

Zaliczenie na ocenę.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych uzyskanych w trakcie zajęć.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Gerlée
Prowadzący grup: Alina Gerlée, Andrzej Richling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Gerlée
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.