Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krajobrazowe jednostki przestrzenne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-KJP-GK
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Krajobrazowe jednostki przestrzenne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza o organizacji i funkcjonowaniu poszczególnych składowych krajobrazu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z założeniami różnych systemów klasyfikacji krajobrazu i metodami służącymi delimitacji właściwych dla tych systemów jednostek krajobrazowych a także wydzielania jednostek pełniących funkcje utylitarne (jako pola podstawowe różnorodnych fizjograficznych ocen krajobrazowych).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z założeniami różnych systemów klasyfikacji krajobrazu, głównie typologii krajobrazu naturalnego i regionalizacji fizycznogeograficznej, a także z metodami służącymi delimitacji właściwych dla tych systemów jednostek krajobrazowych. W ich granicach analizowana jest struktura i funkcjonowanie krajobrazu z wykorzystaniem metryk krajobrazowych, wskaźników powiazań i in. Przedstawiane i omawiane są także zasady delimitacji jednostek krajobrazowych pełniących funkcje utylitarne m.in. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako pola podstawowe różnorodnych fizjograficznych ocen krajobrazowych, określania zasobowego i użytkowego potencjału środowiska, wyznaczania optymalnych kierunków zagospodarowania, waloryzacji krajobrazu i in.

Nakład pracy studenta:

15h - obecność na zajęciach (konwersatorium)

15h - praca własna (powtarzanie materiału, zapoznanie się z zalecaną literaturą, prace własne, przygotowanie się do zajęć i zaliczenia)

30h ogółem (lub więcej, zależnie od systematyczności w pracy podczas semestru oraz cech indywidualnych studenta).

Literatura:

• Leksykon "Geoekologia i ochrona krajobrazu" WGiSR UW Warszawa 2004.

• Lewandowski W. Mapy krajobrazowe, ich klasyfikacja I wykorzystanie w analizie użytkowania ziemi; Prace I Studia Geogr.,t.14 Warszawa 1992.

• Ostaszewska K. Geografia krajobrazu PWN Warszawa 2002.

• Richling A., Ostaszewska K. (red.), Geografia fizyczna Polski; PWN Warszawa 2009.

• Richling A., Solon J. Ekologia krajobrazu; PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_K05, K_K06

Efekty specjalnościowe: S3_W01, S3_W07, S3_W10, S3_W11, S3_W13, S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U07, S3_K04, S3_K05

WIEDZA:

Absolwent zna i rozumie:

- główne koncepcje, kierunki i osiągnięcia badawcze współczesnej geoekologii oraz zaawansowane kategorie pojęciowe dotyczące struktury i funkcjonowania krajobrazu

- założenia typologii krajobrazu naturalnego Polski i regionalizacji fizycznogeograficznej,

- metody jakościowe i ilościowe delimitacji jednostek krajobrazowych oraz zaawansowane metody analizy przestrzennej,

- metody praktycznego wykorzystania jednostek krajobrazowych jako pól podstawowych różnorodnych, utylitarnych ocen i analiz

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

- wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu geoekologii do rozwiązania praktycznego problemu z zakresu gospodarowania przestrzenią

- dobierać i stosować optymalne metody delimitacji jednostek krajobrazowych, wykorzystując techniki tradycyjne i techniki GIS,

- dobierać i stosować jednostki krajobrazowe, jako pola podstawowe różnorodnych utylitarnych ocen i analiz, m.in. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- samodzielnie dobrać i pozyskać dane przestrzenne niezbędne do delimitacji jednostek krajobrazowych i analizy struktury i funkcjonowania krajobrazu w ich granicach,

- analizować zgromadzone dane przestrzenne oraz wykonuje prezentację kartograficzną i wizualizację

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent;

- akceptuje konieczność stosowania jednostek krajobrazowych, jako pól podstawowych analizy i oceny procesów i zjawisk przyrodniczych,

- ma świadomość konieczności uwzględniania jednostek krajobrazowych w sformalizowanych procedurach planowania przestrzennego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach oraz ocen uzyskanych z prac wykonywanych w trakcie zajęć oraz w domu.

Zaliczenie na ocenę.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych uzyskanych w trakcie zajęć.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Gerlée, Andrzej Harasimiuk
Prowadzący grup: Alina Gerlée, Andrzej Harasimiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Gerlée, Andrzej Harasimiuk
Prowadzący grup: Alina Gerlée, Andrzej Harasimiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)