Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krajobrazy Polski i ich wykorzystanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-KPW-GK
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Krajobrazy Polski i ich wykorzystanie
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Konwersatorium z aktywnym udziałem studentów, w trakcie zajęć m.in rozpoznawanie i charakterystyka cech klas, rodzajów i gatunków krajobrazów Polski oraz identyfikacja optymalnego ich wykorzystania.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie wzajemnych relacji pomiędzy typologią i regionalizacją. Poznanie zasad i efektów typologii krajobrazu naturalnego Polski; związków między komponentami przyrodniczymi w podziale na klasy krajobrazu oraz specyfiki gospodarki człowieka w poszczególnych typach. Przyrodnicze podstaw wykorzystania krajobrazu Polski; sporządzanie i wykorzystanie map krajobrazowych Polski. Specyfika ginących krajobrazów Polski.

Pełny opis:

Typologia krajobrazu Polski. Główne cechy typologiczne klas, rodzajów i gatunków krajobrazów Polski. Związki i wzajemne relacje pomiędzy komponetami przyrodniczymi w poszczególnych klasach i rodzajach krajobrazu.

Pojęcie "wykorzystania krajobrazu". Problematyka oceny stopnia przekształcenia krajobrazów, ich ewolucji i zmienności czasowej. Znaczenie map wykorzystania krajobrazu w racjonalnym gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi. Zasady sporządzania map wykorzystania krajobrazu w różnych skalach. Ginące krajobrazy Polski: ich cechy, charakter i zagrożenia.

15 godz. – aktywne uczestnictwo w zajęciach, w tym w moderowanych przez prowadzącą dyskusjach.

5 godz. - przygotowanie się do zaliczenia pisemnego lub prezentacji na wskazanych przez prowadzącą temat.

Literatura:

Richling A., Ostaszewska K. (red.), Geografia fizyczna Polski. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN, 2006.

Lewandowski W., Mapy krajobrazowe, ich klasyfikacja i zastosowanie w analizie użytkowania ziemi (mapy wykorzystania krajobrazu). Prace i Studia Geogr., t.14, Warszawa, 1992.

Ostaszewska K., Geografia krajobrazu. Wybrane zagadnienia metodologiczne. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN, 2002. (rozdział: Typologia krajobrazu).

Richling A., Typology od natural landscape in Poland on the scale 1:500 000, Miscellanea Geographica, Warszawa, 1984.

Richling A., Lewandowski W., The Map of Landscape Use, Miscellanea Geographica, Warszawa, 1988.

W.Lewandowski, R. Szewczyk „Polska - Poland. Ginące krajobrazy”, Muza Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05

Efekty specjalnościowe: S3_W11, S3_W12, S3_W13, S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_K01, S3_K05

Wiedza

Studenci po ukończeniu przedmiotu potrafią:

- przedstawić zasady podziału krajobrazowego Polski

- omówić przemiany jakie zachodzą w klasach krajobrazu Polski

- definiować klasy i rodzaje krajobrazów Polski

- scharakteryzować przemiany jakie zachodzą w krajobrazach Polski

Umiejętności

Studenci po ukończeniu kursu potrafią:

- wyjaśnić związki między komponentami środowiska w klasach krajobrazu

- identyfikować typy krajobrazu

- ocenić stopień przemian krajobrazu

- określić charakter wkorzystania krajobrazów Polski

Kompetencje społeczne:

Studenci po ukończeniu kursu:

- mają świadomość potrzeby ochrony i racjonalnego gospodarowania krajobrazem

- rozumieją konieczność i przydatność kompleksowego spojrzenia na środowisko przyrodnicze, oraz konieczność ochrony i racjonalnego wykorzystania krajobrazu

- działać w sposób przedsiębiorczy w działaniach zmierzającących do ochrony krajobrazu przygotowywaniu i realizacji projektów naukowych

- potrafią współdziałać i pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe zasady zaliczenia przedmiotu zostaną określone przez prowadzącego podczas pierwszych zajęć. W zależności od roku będzie to, albo pisemne zaliczenia, albo prezentacja w czasie zajęć na zadany przez prowadzącą temat.

Czynny udział w dyskusji na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poznanie wzajemnych relacji pomiędzy typologią i regionalizacją. Poznanie zasad i efektów typologii krajobrazu naturalnego Polski; związków między komponentami przyrodniczymi w podziale na klasy krajobrazu oraz specyfiki gospodarki człowieka w poszczególnych typach. Przyrodnicze podstaw wykorzystania krajobrazu Polski; sporządzanie i wykorzystanie map krajobrazowych Polski. Specyfika ginących krajobrazów Polski.

Pełny opis:

Typologia krajobrazu Polski. Główne cechy typologiczne klas, rodzajów i gatunków krajobrazów Polski. Związki i wzajemne relacje pomiędzy komponetami przyrodniczymi w poszczególnych klasach i rodzajach krajobrazu.

Pojęcie "wykorzystania krajobrazu". Problematyka oceny stopnia przekształcenia krajobrazów, ich ewolucji i zmienności czasowej. Znaczenie map wykorzystania krajobrazu w racjonalnym gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi. Zasady sporządzania map wykorzystania krajobrazu w różnych skalach. Ginące krajobrazy Polski: ich cechy, charakter i zagrożenia.

15 godz. – aktywne uczestnictwo w zajęciach, w tym w moderowanych przez prowadzącą dyskusjach.

5 godz. - przygotowanie się do zaliczenia pisemnego lub prezentacji na wskazanych przez prowadzącą temat.

Literatura:

Richling A., Ostaszewska K. (red.), Geografia fizyczna Polski. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN, 2006.

Lewandowski W., Mapy krajobrazowe, ich klasyfikacja i zastosowanie w analizie użytkowania ziemi (mapy wykorzystania krajobrazu). Prace i Studia Geogr., t.14, Warszawa, 1992.

Ostaszewska K., Geografia krajobrazu. Wybrane zagadnienia metodologiczne. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN, 2002. (rozdział: Typologia krajobrazu).

Richling A., Typology od natural landscape in Poland on the scale 1:500 000, Miscellanea Geographica, Warszawa, 1984.

Richling A., Lewandowski W., The Map of Landscape Use, Miscellanea Geographica, Warszawa, 1988.

W.Lewandowski, R. Szewczyk „Polska - Poland. Ginące krajobrazy”, Muza Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poznanie wzajemnych relacji pomiędzy typologią i regionalizacją. Poznanie zasad i efektów typologii krajobrazu naturalnego Polski; związków między komponentami przyrodniczymi w podziale na klasy krajobrazu oraz specyfiki gospodarki człowieka w poszczególnych typach. Przyrodnicze podstaw wykorzystania krajobrazu Polski; sporządzanie i wykorzystanie map krajobrazowych Polski. Specyfika ginących krajobrazów Polski.

Pełny opis:

Typologia krajobrazu Polski. Główne cechy typologiczne klas, rodzajów i gatunków krajobrazów Polski. Związki i wzajemne relacje pomiędzy komponetami przyrodniczymi w poszczególnych klasach i rodzajach krajobrazu.

Pojęcie "wykorzystania krajobrazu". Problematyka oceny stopnia przekształcenia krajobrazów, ich ewolucji i zmienności czasowej. Znaczenie map wykorzystania krajobrazu w racjonalnym gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi. Zasady sporządzania map wykorzystania krajobrazu w różnych skalach. Ginące krajobrazy Polski: ich cechy, charakter i zagrożenia.

15 godz. – aktywne uczestnictwo w zajęciach, w tym w moderowanych przez prowadzącą dyskusjach.

5 godz. - przygotowanie się do zaliczenia pisemnego lub prezentacji na wskazanych przez prowadzącą temat.

Literatura:

Richling A., Ostaszewska K. (red.), Geografia fizyczna Polski. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN, 2006.

Lewandowski W., Mapy krajobrazowe, ich klasyfikacja i zastosowanie w analizie użytkowania ziemi (mapy wykorzystania krajobrazu). Prace i Studia Geogr., t.14, Warszawa, 1992.

Ostaszewska K., Geografia krajobrazu. Wybrane zagadnienia metodologiczne. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN, 2002. (rozdział: Typologia krajobrazu).

Richling A., Typology od natural landscape in Poland on the scale 1:500 000, Miscellanea Geographica, Warszawa, 1984.

Richling A., Lewandowski W., The Map of Landscape Use, Miscellanea Geographica, Warszawa, 1988.

W.Lewandowski, R. Szewczyk „Polska - Poland. Ginące krajobrazy”, Muza Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)