Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekty badawcze II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PB2-GK
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projekty badawcze II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci w kilkuosobowych grupach planują i realizują projekt badawczy o charakterze poznawczym, edukacyjnym lub aplikacyjnym z zakresu ekologii krajobrazu. Zajęcia mają charakter warsztatowy, praktyczny. Ich celem jest pogłębienie umiejętności planowania prac badawczych oraz opracowania i raportowania ich wyników.

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie przygotowanie studentów do planowania i realizacji własnych projektów badawczych z zakresu ekologii krajobrazu.

Podczas zajęć studenci w praktyce poznają elementy metodologii badań naukowych, w tym: formułują problem badawczy, określają cele badań i hipotezy lub pytania badawcze, dobierają narzędzia i metody służące rozwiązaniu postawionego problemu, planują harmonogram projektu lub działania badawczego (czas, nakład pracy, zasoby), zbierają materiał badawczy, opracowują, interpretują i krytycznie oceniają wyniki, formułują wnioski (wskazując ograniczenia realizacyjne oraz kierunki dalszych badań). Kolejne etapy pracy są przedmiotem wspólnej dyskusji z opiekunem naukowym. Studenci biorą aktywny udział we wszystkich fazach realizacji projektu. Budują umiejętności pracy w zespole (podział zadań, zarządzanie czasem) oraz współpracy z otoczeniem społecznym. Raport z przeprowadzonych działań stanowi przedmiot prezentacji na forum grupy, a w miarę możliwości także prezentacji konferencyjnej lub innej formy upowszechniania.

Alternatywnie, zajęcia mogą skupiać się na przygotowaniu wniosku projektowego (obejmującego przegląd literatury, wyznaczenie celu badań, metod, spodziewanych rezultatów, zasobów niezbędnych do ich realizacji, etapów realizacji, ryzyk realizacyjnych, itp.). W takim przypadku główny nacisk położony jest na skuteczne planowanie zadań badawczych.

Nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach – 30 godzin

Przygotowanie do zajęć i praca własna nad projektem – 45 godzin

Łącznie – 75 godzin

Literatura:

Literatura dobierana w zależności od tematyki wybranej przez studentów, zwłaszcza w kontekście przeglądu literatury wykonywanego przed przystąpieniem do operacyjnej fazy projektu.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe:

K_W01, K_W19, K_U01, K_U02, K_U10, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07

Efekty specjalnościowe: S3_W01, S3_W14, S3_W15, S3_U01, S3_U02, S3_U04, S3_U05, S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K04, S3_K07

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie raportu z projektu (lub alternatywnie - wniosku projektowego).

W zależności od charakteru projektu raport może mieć różną formę (np. poster, baza danych, opis objaśniający, draft publikacji, performance edukacyjny, etc.).

Ocena wykonanej pracy dotyczy kompletności merytorycznej zadania, uwzględnia także ocenę koleżeńską oraz samoocenę.

Nieobecności na zajęciach nie zwalniają z wykonania poszczególnych etapów pracy zaliczeniowej.

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt badawczy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Szumacher
Prowadzący grup: Iwona Szumacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt badawczy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt badawczy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Zachwatowicz
Prowadzący grup: Maria Zachwatowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt badawczy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)