Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekty badawcze II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PB2-GK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Projekty badawcze II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci w kilkuosobowych grupach planują i realizują projekt badawczy o charakterze poznawczym lub aplikacyjnym, z zakresu geoekologii. Zajęcia mają charakter warsztatowy, praktyczny. Ich celem jest pogłębienie umiejętności planowania prac badawczych oraz opracowania i raportowania ich wyników.

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie przygotowanie studentów do planowania i realizacji własnych projektów badawczych z zakresu geoekologii.

Podczas zajęć studenci w praktyce poznają elementy metodologii badań naukowych, w tym: formułują problem badawczy, określają cele badań i hipotezy lub pytania badawcze, dobierają narzędzia i metody służące rozwiązaniu postawionego problemu, planują harmonogram projektu badawczego (czas, nakład pracy, zasoby), zbierają materiał badawczy, opracowują, interpretują i krytycznie oceniają wyniki, formułują wnioski (wskazując ograniczenia realizacyjne oraz kierunki dalszych badań). Kolejne etapy pracy są przedmiotem wspólnej dyskusji z opiekunami naukowymi. Studenci biorą aktywny udział we wszystkich fazach realizacji projektu. Budują umiejętności pracy w zespole (podział zadań, zarządzanie czasem) oraz współpracy z otoczeniem społecznym. Raport końcowy z przeprowadzonych badań stanowi przedmiot prezentacji na forum grupy, a w miarę możliwości także publikacji lub prezentacji konferencyjnej.

Alternatywnie, zajęcia mogą skupiać się na przygotowaniu wniosku projektowego (obejmującego przegląd literatury, wyznaczenie celu badań, metod, spodziewanych rezultatów, zasobów niezbędnych do ich realizacji, etapów realizacji, ryzyk realizacyjnych, itp.). W takim przypadku główny nacisk położony jest na skuteczne planowanie zadań badawczych.

Nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach – 30 godzin

Przygotowanie do zajęć i praca własna nad projektem – 30 godzin

Łącznie – 60 godzin

Literatura:

Literatura dobierana w zależności od tematyki wybranej przez studentów, zwłaszcza w kontekście przeglądu literatury wykonywanego przed przystąpieniem do operacyjnej fazy projektu.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01,K_W15, K_W16, K_W19, K_U01, K_U02, K_U10, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07

Efekty specjalnościowe: S3_W01, S3_W14, S3_W15, S3_W16, S3_U01, S3_U02, S3_U05, S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K04, S3_K07

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie raportu końcowego z projektu (lub alternatywnie kompletnego wniosku projektowego) oraz jego prezentacja na forum grupy. Udział i zangażownaie w dyskusji.

Ocena wykonanej pracy dotyczy kompletności merytorycznej projektu, uwzględnia także ocenę koleżeńską oraz samoocenę.

Nieobecności na zajęciach nie zwalniają z wykonania poszczególnych etapów pracy zaliczeniowej).

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt badawczy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lewandowski
Prowadzący grup: Wojciech Lewandowski, Maria Zachwatowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt badawczy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt badawczy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lewandowski
Prowadzący grup: Wojciech Lewandowski, Maria Zachwatowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt badawczy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.