Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczne i demograficzne aspekty geografii świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SDA-GSW Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczne i demograficzne aspekty geografii świata
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wykład i ćwiczenia, których celem jest przedstawienie procesów i zjawisk społecznych i demograficznych charakterystycznych dla współczesnego świata.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje wykład i ćwiczenia, których celem jest przedstawienie procesów i zjawisk społecznych i demograficznych współczesnego świata.

Wykład obejmuje następującą tematykę:

1. Przemiany ludnościowe: globalne zmiany liczby ludności, nowy model przejścia demograficznego, globalna problematyka urodzeń, polityka pronatalistyczna i antynatalistyczna na różnych poziomach administracyjnych, na świecie.

2. Społeczeństwo starzejące się, rozwiązania grupowego zamieszkania dla osób starszych, Idea Miasta Przyjaznego Starzeniu się.

3. Globalna problematyka umieralności, model przejścia epidemiologicznego, główne przyczyny zgonów na świecie, w ujęciu regionalnym.

4. Zróżnicowanie religijne na świecie: dyfuzja, rozmieszczenie i założenia, mniejszości religijne, wyzwania islamu i chrześcijaństwa.

5. Zróżnicowanie narodowościowe i etniczne na świecie: pojęcia, procesy narodowotwórcze, państwa wielonarodowe i narody wieloetniczne, modele integracji mniejszości etnicznych i narodowych, procesy adaptacyjne.

6. Nierówności społeczne: klasyczne ujęcia podziałów społecznych, ruchliwość społeczna, teoria dystynkcji Bourdieu, zróżnicowania społeczne społeczeństw ponowoczesnych, klasa średnia, metropolitalna, kreatywna, underclass.

7. Segregacja społeczna – terminy, podejścia, struktura i dynamika na świecie.

8. Koncepcje powstania i trwania ubóstwa, enklawy biedy, wykluczenie społeczne i cyfrowe. Percepcja ubóstwa, rodzaje pomocy. Pomoc w mediach.

9. Gentryfikacja – wymiary globalny i lokalny.

10. Koncepcja czasoprzestrzennej trajektorii segregacji Atkinsona i Flinta, osiedla grodzone, enklawy bogactwa. Estetyzacja przestrzeni.

11. Koncepcja społecznego rozwoju zrównoważonego.

12. Postawy wobec globalizacji i wyzwania globalizacji.

W trakcie ćwiczeń omawiane na wykładach zagadnienia będą analizowane w formie aktywnej: debat oksfordzkich i wywiadów.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia prowadzone w formie zdalnej.

Literatura:

Castells M., 2007, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Gądecki J., 2009, Za murami. Osiedla grodzone w Polsce –analiza dyskursu, Monografie FNP. Seria humanistyczna, Wrocław

Knox P. L., S. A. Marston 2013, Human Geography. Places and Regions In Global Context., Prientice Hall, Upper Saddle River

Okólski M., 2004, Demografia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Szacka B., 2003, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa

Warzywoda-Kruszyńska W., 2011, Badania nad ekologią i dziedziczeniem biedy w wielkim mieście, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa

Węcławowicz G., 2007, Geografia społeczna miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Wrona J., 2009, Geografia ludności świata i Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W12, K_W18, K_U06, K_U12, K_K06

Efekty specjalnościowe: S2_W03, S2_W12, S2_U06, S2_U12, S2_K06

Po skończonym kursie student wie, jakie są obecnie prowadzone badania nad przemianami społecznymi i demograficznymi, wynikającymi z procesów globalizacji. Potrafi analizować procesy społeczne związane z przemianami współczesnego świata. Oczekiwana jest postawa otwartości i dostrzeganie racji różnorodnych grup społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z przedmiotu składa się 2/3 oceny z testów pisemnych i 1/3 oceny z ćwiczeń. Wymagana obecność na wykładach zgodna z wytycznymi ogólnouniwersyteckimi.

W roku akademickim 2020/2021 zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane praktyki zawodowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grzegorczyk
Prowadzący grup: Paweł Cywiński, Anna Grzegorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grzegorczyk
Prowadzący grup: Paweł Cywiński, Anna Grzegorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.