Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM1-GIG
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 1
Seminaria magisterskie do wyboru na studiach II stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Seminarium przeznaczone dla studentów przygotowujących pracę magisterską na specjalizacji Geoekologia i Kształtowanie Krajobrazu

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium jest częścią cyklu, obejmującego 4 semestry - od postawienia do rozwiązania problemu badawczego pracy magisterskiej. Każdy z semestrów zaliczany jest osobno.

Pełny opis:

Podczas seminarium pierwszego semestru studenci zapoznają się z tematyką i przykładami prac magisterskich zrealizowanych w Zakładzie Geoekologii i Geomorfologii. Dokonują wyboru tematu własnej pracy. Przygotowują, przedstawiają i poddają pod dyskusję pierwszy referat związany z tematem pracy (najczęściej: nt. badanego terenu lub badanego problemu).

Nakład pracy studenta - udział studenta w zajęciach (30 godz.) oraz praca własna obejmujaca zapoznanie się z literaturą dotyczącą pisania pracy magisterskiej i problematyki podjętej w pracy magisterskiej, przygotowanie co najmniej 2 prezentacji na zajęcia.

Literatura:

Plit F., Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Warszawa, UW WGiSR, 2007

Dumanowski B., Wstęp do badań naukowych dla geografów. Warszawa, UW WGiSR, 1990

Richling A., Ostaszewska K. (red.), Geografia fizyczna Polski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005-2009

+ literatura uzgodniona z opiekunem pracy

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W07, K_W19, K_U01, K_U10, K_U11, K_K01, K_K03

Efekty specjalnościowe: S3_W10, S3_W14, S3_W15, S3_U01, S3_U05, S3_U11, S3_K01, S3_K02

Po zakończeniu zajęć student zna najważniejsze pozycje literatury dotyczące badanego terenu (lub problemu). Potrafi wykonać charakterystykę fizycznogeograficzną wybranego terenu, ukierunkowaną na badany problem. Zna różnicę między wymogami stawianymi pracy licencjackiej i magisterskiej. Potrafi protokółować wystąpienia i dyskusje naukowe.

Rozpoznaje zalety współpracy naukowej w grupie i potrafi docenić znaczenie konstruktywnej krytyki.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (można opuścić dwa zajęcia w semestrze). Do zaliczenia semestru wymagane jest wygłoszenie referatu, napisanie protokółu i aktywny udział w dyskusjach.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Harasimiuk
Prowadzący grup: Andrzej Harasimiuk, Ewa Smolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Harasimiuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)