Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rzeki i jeziora europejskie - zagrożenia i ochrona

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-RZJE-WW
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rzeki i jeziora europejskie - zagrożenia i ochrona
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 3
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 5
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 6
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z problemami jakie są związane z funkcjonowaniem rzek i jezior w zmieniającej się Europie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie będą przedstawione zagadnienia związane z obiegiem wody oraz gospodarką człowieka wpływającą na funkcjonowanie rzek i jezior europejskich. Przedstawione zostaną podstawowe problemy określające naturalne i antropogeniczne zagrożenia obiektów hydrograificznych i oraz możliwe sposoby ich ochrony.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na wykładzie

- Wybrane i ważniejsze cechy fizycznogeograficzne w dorzeczach rzek i zlewniach jezior europejskich

- Czynniki antropogeniczne wpływające na charakterystykę hydrograficzną Europy

- Cechy hydrologiczne rzek i jezior jako wypadkowa czynników naturalnych i antropogenicznych

- Zmiany sieci hydrograficznej Europy (czasowe i przestrzenne)

- Wpływ przemian politycznych i społeczno-ekonomicznych na funkcjonowanie rzek i jezior europejskich

- Źródła zagrożeń hydrosfery w Europie

- Ochrona rzek i jezior - w skali lokalnej, krajowej i regionalnej

- Wpływ Unii Europejskiej na kształtowanie się zagrożeń i ochronę rzek i jezior europejskich

Literatura:

Chełmicki W. 2001. Woda. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Czaya E. 1987. Rzeki kuli ziemskiej. PWN, Warszawa

Dobrzańska B., Dobrzański E., Kiełczewski D. 2008. Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kajak Z. 2001, Hydrobiologia-Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Lampert W., Sommer U. 2001. Ekologia wód śródlądowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Tockner K., Uehlinger U., Robinson C.T. (ed.). 2009. Rivers of Europe. Academic Press, Amsterdam, London.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie podstawowe problemy dotyczące zagrożeń i ochrony rzek i jezior europejskich. Potrafi wskazać i wyjaśnić podstawowe elementy opisujące sieć hydrograficzną Europy, ze szczególnym uwzględnieniem roli człowieka w modyfikowaniu procesów hydrologicznych w skali lokalnej i regionalnej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności (30%) oraz przygotowanej pracy w formie pisemnej lub prezentacji medialnej, związanej z zagadnieniami poruszanymi na wykładzie (70%). Dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych wynosi 2. Dopuszczalna całkowita liczba nieobecności na zajęciach (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) wynosi 7. Student nieobecny na zajęciach (bez względu na przyczynę) jest zobowiązany do nadrobienia powstałych w ten sposób zaległości w ciągu dwóch tygodni od zakończenia nieobecności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)