Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologiczne przywracanie terenów zdegradowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-BPTZ-UIR Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Biologiczne przywracanie terenów zdegradowanych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Urbanistyka i rewitalizacja - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami związanymi z:

- fitoremediacją oraz wykorzystaniem roślin w rekultywacji i przywracaniu terenów zdegradowanych

- inżynierią ekologiczną

- kształtowaniem przestrzeni przyjaznej florze i faunie

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci w grupach opracowują projekty zagospodarowania różnych typów terenów zdegradowanych. Mają za zadanie wybranie kierunku rekultywacji i stworzenie projektu obszaru o wysokich walorach przyrodniczych, sprzyjających bytowaniu roślin i zwierząt (niezależnie od wybranego kierunku rekultywacji), który jednocześnie odpowiada na potrzeby społeczne.

Podczas zajęć zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi fitoremediacji, sposobami wykorzystania roślin w rekultywacji terenów zdegradowanych, przykładami inżynierii ekologicznej a także sposobami na kształtowanie przestrzeni przyjaznej faunie i florze.

Tworząc (w zespołach) projekt rekultywacji/rewitalizacji obszarów zdegradowanych, studenci mają za zadanie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, proponując konkretne rozwiązania oraz zalecenia pielęgnacyjne (np. jakie gatunki roślin stosować, jak pielęgnować zieleń, jakie rozwiązania techniczne, przyjazne środowisku zastosować, jak wzbogacić faunę danego terenu) a także uwzględniając w projektach aspekt społeczny.

Nakład pracy studenta:

15h - obecność na zajęciach

ok. 15h (mniej lub więcej w zależności od cech indywidualnych studenta) - zapoznanie się z literaturą, przygotowanie się do testu zaliczeniowego oraz quizów podczas zajęć, przygotowanie (w zespole) projektu przywrócenia biologicznych funkcji obszaru zdegradowanego, poszukiwanie przykładów złych i dobrych praktyk w swoim najbliższym otoczeniu (lub/i w Internecie)

Literatura:

Begemann W., Schiechtl H.M. (1999) Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym, Wydawnictwo Arkady

Kacprzak M. (2013) Fitoremediacja gleb skażonych metalami ciężkimi, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

Karczewska A. (2012) Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Maciak F. (2003) Ochrona i rekultywacja środowiska, Wydawnictwo SGGW

Zdjęcia i artykuły z prasy, mediów społecznościowych, blogów i innych źródeł przedstawiające dobre i złe praktyki.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- znaczenie stosowania metod rekultywacji , renaturalizacji i fitoremediacji dla przywrócenia funkcji biologicznych terenów zdegradowanych.

- uwarunkowania przemian terenów zdegradowanych w kierunku obszarów pełniących funkcje przyrodnicze

- znaczenie bioróżnorodności i zielonej infrastruktury w otoczeniu człowieka z punktu widzenia społecznego i ekonomicznego

- powiązania struktur społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych i politycznych w procesie przywracania biologicznych funkcji terenów zdegradowanych

(S2_W02, S2_W09, S2_W13)

Absolwent potrafi:

- wybierać odpowiednie metody oraz kierunki rekultywacji terenu, w zależności od uwarunkowań fizjograficznych obszarów oraz potrzeb społecznych.

- wybrać i zaprojektować elementy zagospodarowania sprzyjające bytności fauny i flory.

- stworzyć projekt przywrócenia funkcji biologicznych obszaru zdegradowanego przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, proponując odpowiednie metody i procedury jego realizacji oraz utrzymania, dostosowane do specyfiki terenu.

(S2_U01, S2_U02, S2_U06, S2_U12)

Absolwent jest gotów do:

- uczestnictwa w pracach związanych z przywracaniem potencjału biologicznego na terenach zdegradowanych, mając świadomość wagi podejmowanych decyzji w kontekście skutków m.in. przyrodniczych i społecznych.

- współdziałania i pracy w zespole ze świadomością konsekwencji podejmowanych decyzji i zobowiązań.

(S2_K01, S2_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

- obecność obowiązkowa (dopuszczalna jedna nieobecność);

- aktywność podczas ćwiczeń, wykonywanie zadań indywidualnych;

- przygotowanie projektu (wraz z opisem) zagospodarowania wybranego terenu zdegradowanego (praca w zespole);

- zaliczenie testu końcowego.

Ocena końcowa z przedmiotu:

50% - ocena z projektu zespołowego i 50% - ocena z zaliczenia pisemnego

(obie oceny muszą być pozytywne)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Gerlée
Prowadzący grup: Alina Gerlée
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Gerlée
Prowadzący grup: Alina Gerlée
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.