Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ilościowe metody badań społecznych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-IMB-ZST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ilościowe metody badań społecznych I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym ... - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student zapoznaje się z podstawowymi pojęciami z zakresu metodologii badań empirycznych, statystyki oraz z podstawowymi metodami ilościowymi stosowanymi do analizy zjawisk społecznych i ekonomicznych, również w ujęciu przestrzennym.

Zajęcia mają na celu wykształcenie umiejętności posługiwania się danymi liczbowymi (rejestrowymi oraz sondażowymi), a także umiejętności ich analizy w celu prezentacji zróżnicowania zjawisk, identyfikowania problemów społeczno-gospodarczych, monitorowania zmian zachodzących w czasie.

Przedmiot stanowi pierwszą część programu nauki stosowania metod ilościowych. W toku realizacji kursu student nabywa umiejętność posługiwania się pakietem statystycznym SPSS oraz wykonywania za jego pomocą podstawowych przekształceń i analiz, dzięki czemu jest gotowy podjąć naukę bardziej zaawansowanych metod statystycznych w kolejnym semestrze.

Pełny opis:

Przedmiot łączy elementy wykładu z ćwiczeniami, pozwalającymi na wykorzystanie w praktyce poznanych metod. Kurs ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawowymi terminami dotyczącymi wiedzy i metodologii naukowej. Studenci na zajęciach dowiedzą się jakie jest znaczenie metod ilościowych, w jaki sposób dobierać jednostki przestrzenne do analizy oraz poznają podstawowe skale pomiarowe. Poznają także podstawowe elementy opisu statystycznego. Dowiedzą się, czym jest rozkład normalny, standaryzacja zmiennych oraz jak wykorzystywać testy statystyczne w procesie wnioskowania statystycznego. Studenci zapoznają się z metodami analizy związków między zmiennymi: nominalnymi, porządkowymi oraz ilościowymi. Poznają także metody porządkowania liniowego jednostek przestrzennych. Studenci zapoznani zostaną również z podstawami badań kwestionariuszowych. Dodatkowo na zajęciach pojawią się informacje dotyczące źródeł danych ilościowych przydatnych w badaniach rozwoju i polityki lokalnej oraz metody badania dynamiki zjawisk. W ramach zapoznawania się z programem SPSS studenci nauczą się wykonywać podstawowe operacje na plikach (tworzenie, import i eksport plików), zarządzać zbiorem danych (etykietowanie zmiennych, analiza w podgrupach, agregacja zbioru, dołączanie nowych zmiennych i obserwacji), przekształcać dane (obliczanie wartości zmiennej, rekodowanie, transformacje warunkowe) oraz wykonywać analizy statystyczne objęte programem kursu.

Literatura:

Francuz P., Mackiewicz R. (2005) Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Lublin: Wydawnictwo KUL

Babbie E. (2005) Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN

Malarska A. (2005) Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, Kraków: SPSS

Bedyńska S., Brzezicka A. (2007) Statystyczny drogowskaz, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ACADEMIKA

Bedyńska S., Książek M. (2012) Statystyczny drogowskaz 3, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Wydawnictwo Akademickie Sedno

Frankfort-Nachmias C., Nachmias D. (2001) Metody badawcze w naukach społecznych, Warszawa: WN PWN.

Wieczorkowska G., Wierzbiński J. (2007) Statystyka. Analiza badań społecznych, Warszawa: WN SCHOLAR

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć:

Student zna i rozumie (K_W01, K_W05, K_W06, S1_W01):

- strukturę programu SPSS, jego interfejs oraz podstawowe komendy

- -najważniejsze źródła danych rejestrowych i ich rolę w analizie zagadnień związanych z gospodarkę przestrzenną.

- podstawy badań sondażowych i ich wykorzystanie w analizie zagadnień związanych z gospodarkę przestrzenną.

- w sposób pogłębiony pojęcia z zakresu statystyki opisowej (m.in. rozkład warunkowy, wybrane parametry pozycyjne i rozproszenia)

- możliwości i ograniczenia analizy zmiennych mierzonych na rożnych skalach pomiarowych

- podstawy wnioskowania statystycznego, testy istotności statystycznej.

- sposoby wizualizacji danych w gospodarce przestrzennej oraz dobre praktyki w tym zakresie.

Student potrafi (K_U06, K_U02, K_U04, K_U07, K_U08, S1_U06):

- prawidłowo przetwarzać dane ilościowe wykorzystywane w badaniach z zakresu gospodarki przestrzennej (np. dane rejestrowe, dane sondażowe), dopasowywać do nich metody deskryptywne w sposób poprawny metodologicznie.

- zastosować omówione na kursie metody analizy danych do rozwiązania wybranych problemów badawczych w ramach gospodarki przestrzennej.

- posługiwać się programem statystycznym SPSS na poziomie umożliwiającym wykonanie analiz ilościowych objętych kursem.

Student jest gotów (K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07):

- zrealizować prosty indywidualny projekt badawczy odnoszący się do zagadnień gospodarki przestrzennej oparty o deskryptywne metody ilościowe.

- podjąć naukę bardziej zaawansowanych metod ilościowej analizy danych.

- współpracować w szerszym zespole badawczym przy realizacji złożonych projektów, podejmując różne role i zadania, nadając im odpowiednie priorytety.

- w obszarze gospodarki przestrzennej zaprezentować i wyjaśnić szerszemu audytorium wyniki badań ilościowych w sposób rzetelny i zrozumiały

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia zajęć konieczne jest regularne uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalna jest 1 nieobecność w ciągu semestru, niezależnie od jej przyczyn. W przypadku kolejnych nieobecności uczestnik zajęć otrzyma dodatkowe zadania do wykonania na zaliczenie nieobecności. Wymagana jest obecność na minimum połowie zająć.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w oparciu o kolokwium oraz oceniane prace domowe wykonywane w trakcie semestru. Punktacja z kolokwium stanowi 70% oceny, punktacja z prac domowych stanowi 30% oceny. Stosowana będzie następująca skala ocen:

100% - 90% bardzo dobry

90% - 80% dobry+

80% - 70% dobry

70% - 60% dostateczny+

60% - 50% dostateczny

< 50% niedostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wirginia Aksztejn
Prowadzący grup: Wirginia Aksztejn, Julita Łukomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)