Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-SM-2-SEM-MEP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, Studia miejskie, stacjonarne - sem. 2
Studia Miejskie, II semestr, Moduł Ekonomiczno-Polityczny
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie Seminarium każdy z jego

uczestników samodzielnie pod

kierunkiem prowadzącego opracowuje

pracę magisterską. Poszczególne etapy

powstawania pracy magisterskiej

prezentowane są w trakcie Seminarium

i dyskutowane z prowadzącym oraz z

pozostałymi uczestnikami Seminarium.

Pełny opis:

W trakcie Seminarium każdy z jego uczestników samodzielnie pod kierunkiem prowadzącego opracowuje pracę magisterską. W pierwszym semestrze każdy z uczestników wybiera temat pracy magisterskiej, problem badawczy i ogólne podejście badawcze (paradygmat, model, ujęcie). Studenci mają swobodę w wyborze tematów prac magisterskich, ale mogą też brać pod uwagę aktualne projekty badawcze zespołu, zapotrzebowanie na badania ogłaszane w ramach inicjatywy „Naukowa Warszawa” oraz kryteria ogólnopolskich i miejskich konkursów na prace magisterskie z zakresu studiów miejskich. W kolejnym etapie przygotowywane są - na podstawie przeglądu literatury i zastanych badań empirycznych - części teoretyczne pracy. Na tej podstawie opracowywane są narzędzia badawcze. Poszczególne etapy powstawania pracy magisterskiej prezentowane są w trakcie Seminarium i dyskutowane z prowadzącym oraz z pozostałymi uczestnikami Seminarium.

Literatura:

Literatura Literatura do przedmiotu jest każdorazowo dostosowana do potrzeb tematyki prac magisterskich przygotowywanych w trakcie seminarium przez jego uczestników.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student/ka zna i rozumie:

W pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska związane ze studiami miejskimi oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych tworzących podstawy teoretyczne studiów miejskich, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej właściwej dla studiów miejskich (K_W01);

główne tendencje rozwojowe geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, ekonomii, nauk socjologicznych, historii, nauk o kulturze, nauk o polityce i administracji, nauk o Ziemi i środowisku w zakresie, w jakim dyscypliny te związane są ze studiami miejskimi (K_W02);

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie rozwoju miast (K_W03);

W zakresie umiejętności potrafi:

formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania z zakresu studiów miejskich w nieprzewidywalnych warunkach przez właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji (K_U01);

formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania z zakresu studiów miejskich poprzez dobór oraz stosowanie metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych, oraz przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi właściwych dla studiów miejskich(K_U02);

formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu studiów miejskich (K_U03);

komunikować się na tematy specjalistyczne związane ze studiami miejskimi ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców (K_U04);

prowadzić debatę z zakresu rozwoju miejskiego (K_U05);

posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią właściwą dla studiów miejskich (K_U06);

organizować pracę indywidualną i zespołową oraz kierować pracą zespołu (K_U07);

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach (K_U08);

samodzielnie planować i realizować strategię uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie (K_U09).

W zakresie kompetencji społecznych absolwent/ka jest gotów/towa do:

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu studiów miejskich (K_K01);

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu(K_K02);

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego(K_K03);

inicjowania działań na rzecz interesu publicznego (K_K04);

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (K_K05);

Metody i kryteria oceniania:

Ocena semestralna uwzględnia wkład studenta w przygotowanie pracy magisterskiej w poszczególnych semestrach i postęp w zakończeniu pracy. W czwartym semestrze oceniana jest całość pracy magisterskiej, w tym w szczególności wnioski z przeprowadzonych analiz teoretycznych, dyskusji z literaturą oraz badań empirycznych, strona graficzna, bibliografia i dokumentacja pracy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)