Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne systemy polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-Z4-WSPO Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Współczesne systemy polityczne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia doktrynalne i prawno-ustrojowe z zakresu historii instytucji politycznych, porównawczego prawa konstytucyjnego i socjologii wyborczej, w tym w szczególności problematykę systemów wyborczych i systemów rządów w państwach demokratycznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy o podstawach doktrynalnych, tradycji konstytucyjnej i formach ustrojowych współczesnych demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu, jaki wywarło upowszechnienie prawa wyborczego i rozwój nowoczesnych partii politycznych na ich kształt ustrojowy i funkcjonowanie. Zakres tematyczny obejmuje teorie zwierzchnictwa państwowego, polityczno-ustrojowe znaczenie referendum i wyborów powszechnych, modele systemów rządów i kierunki zmian ustrojowych w Europie i w Stanach Zjednoczonych od zakończenia drugiej wojny światowej do reform podejmowanych współcześnie. Prezentowane jest ujęcie historyczne, problemowe i porównawcze. Ćwiczenia poświęcone są analizie konstytucyjnych zasad systemu rządów w wybranych krajach w ujęciu monograficznym tj. kolejno w W. Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Francji, RFN, Szwajcarii i Rosji.

Literatura:

(1) Konstytucyjne regulacje systemów rządów w:

Wybrane akty konstytucji brytyjskiej [ w: Konstytucje Stanów Zjednoczonych Am., Wielkiej Brytanii i Szwajcarii , Ossolineum, t. .I, 1970]; Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki [tł. A.Pułło], Warszawa 2002; Konstytucja Szwajcarii [tl. Z.Czeszejko-Sochacki], Warszawa 2000; Konstytucja RFN, Warszawa 1993; Konstytucja Francji [tł. W.Skrzydło], Warszawa 2005; Konstytucja Rosji [tł. A.Kubik], Warszawa 2000.

(2) Podręczniki :

Dziemidok-Olszewska, Żmigrodzki M., Współczesne systemy polityczne, PWN 2007.

Antoszewski A, Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2007, ss. 207-346.

Żukowski A., Systemy wyborcze, Olsztyn 1999, ss. 127-158.

Konstytucje poszczególnych państw

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student zna:

- kryteria klasyfikacji systemów wyborczych;

- cechy systemów wyborczych stosowanych we współczesnych demokracjach;

- podstawowe modele konstytucyjne systemów rządów we współczesnych demokracjach;

- podstawy konstytucyjne systemu rządów w W.Brytanii, Stanach Zjednoczonych Ameryki, V Republice Francuskiej, Republice Federalnej Niemiec, Konfederacji Szwajcarskiej i Rosji.

Po ukończeniu przedmiotu student umie:

- wyjaśnić przyczyny i skutki pierwotnych i wtórnych deformacji wyborczych;

- zastosować podstawowe metody proporcjonalnego podziału mandatów w okręgu wyborczym;

- rozpoznać idealno-typowe instytucje ustrojowe poszczególnych modeli systemu rządów;

- wyjaśnić funkcjonowanie systemu rządów;

- wyjaśnić i ocenić przyczyny i skutki reform ustrojowych w W. Brytanii, Stanach Zjednoczonych Ameryki, V Republice Francuskiej, Republice Federalnej Niemiec, Konfederacji Szwajcarskiej i Rosji.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie testu pisemnego

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Szczepański
Prowadzący grup: Jarosław Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.