Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-M-Z3-KPOL Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie polityczne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot komunikowanie polityczne obejmuje zagadnienia procesów komunikacyjnych zachodzących w sferze polityki. Omawiane są modele i paradygmaty komunikowania oraz ich rozwój. Szczególną uwagę zwraca się na funkcje współczesnych mediów i ich wpływ na sferę politykę.

Pełny opis:

Zakres tematyczny zajęć obejmuje następujące grupy zagadnień:

1. Polityka i komunikowanie – kwestie definicyjne, wzajemne relacje.

2. Komunikowanie polityczne jako proces.. Perswazyjność komunikowania.

3. Klasyczne teorie komunikowania. Modele procesu komunikowania. Paradygmaty w naukach o komunikowaniu. Komunikowanie polityczne jako przedmiot refleksji naukowej.

4. Aktorzy i instytucje komunikowania politycznego. Pojęcie aktorów politycznych, ich funkcje i struktura.

5. Media i społeczeństwo medialne. Przemiany systemu medialnego w Polsce.

6. Funkcje polityczne mediów – społeczne, ekonomiczne, integracyjne.

7. Wpływ mediów na społeczeństwo.

8. Rozumienie informacji. Hipoteza różnicy wiedzy. Struktura publiczności medialnej. Zjawisko wrogich mediów.

9. Rzeczywistość medialna a rzeczywistość społeczna.

10. Debata publiczna. Język współczesnych wypowiedzi politycznych. Polityczna kultura komunikacyjna.

11. Bariery i trudności w komunikowaniu społecznym (politycznym). Systematyka źródeł i przejawów.

12. Kompetencje komunikacyjne (KK).

13. Zarządzanie wizerunkiem medialnym.

14. Tabloidyzacja przestrzeni komunikowania politycznego.

15. Media w kampaniach wyborczych. Negatywne reklamy polityczne

Literatura:

Literatura przedmiotu: :

S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne, Katowice 2005,

B.Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007, Porozumienie czy konflikt? Warszawa 2009

B.Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania politycznego i publicznego, Wrocław, 2002,

T.Goban Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 1999;

J. Fras, Komunikacja polityczna, Wrocław 2005

A. Mattelart, M. Mattelart, Teorie komunikacji, Warszawa – Kraków 2001, M.Trysińska, Jak politycy komunikują się ze swoimi wyborcami, Warszawa 2004,

R.E. Denton, G.C. Woodward, Jak zdefiniować komunikacje polityczną, w: J. Szczupaczyński (red.) Władza i społeczeństwo, t.2 Warszawa 1998,

G.C. Woodward, Korupcja dyskursu politycznego: jej cztery odmiany, w: J. Szczupaczyński, Władza i społeczeństwo, t.2,

E. Griffin, Podstawy komunikacji Wytyczanie terytorium (siedem tradycji w dziedzinie teorii komunikacji, Warszawa, 2004,

W.W. Wilmont, Transakcyjna natura spostrzegania ososby, w: J. Stewart (red.) Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. PWN, Warszawa 2000,

K. Skarżyńska, Człowiek i polityka, rozdz. 9. Media: czy i jak wpływają na przekonania, postawy i zachowania polityczne, Gdańsk , 2006

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

zna podstawowe pojęcia a nauk o komunikowaniu oraz teorie komunikowaniu

zna podstawowe paradygmaty nauk o komunikowaniu politycznym i różnice między nimi,

zna i rozumie funkcje mediów,

rozumie zależności między mediami i polityką

umie wyjaśnić specyfikę perspektyw poznawczych i teorii komunikowania,

potrafi zastosować wiedzę do analizy zjawisk w obszarze komunikowania politycznego,

umie formułować hipotezy i problemy badawcze w obszarze nauk o komunikowaniu politycznym,

stosuje podstawowe aparat kategorialny komunikologii do opisu i analizy rzeczywistości medialnej,

umie dokonać charakterystyki kompetencji komunikacyjnej polityków,

wykazuje umiejętność ustnej i pisemnej krytycznej interpretacji tekstów naukowych,

potrafi zastosować zdobytą wiedzę w analizie i wyjaśnianiu obecności medialnej polityków i spraw publicznych wykonać badanie mediów zgodnie w wybrana perspektywą badawczą

potrafi rozróżnić rzeczywistość społeczną od rzeczywistości medialnej

krytycznie i wielostronnie ocenia zjawiska społeczne przedstawiane w mediach

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach. Warunkiem uzyskania zaliczenia konwersatorium jest przygotowanie do zajęć i aktywność w dyskusji. Ponadto student przedstawia wyniki analizy zawartości mediów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Marciniak
Prowadzący grup: Ewa Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.