Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D6SEDY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe
Stosunki Międzynarodowe Seminarium dyplomowe 6 semestr 3 rok
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawy pisania pracy licencjackiej

Pełny opis:

Dr Agnieszka Bieńczyk-Missala

Prawa człowieka i demokracja. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Polityka zagraniczna Polski.

Dr Dorota Heidrich

Organizacje międzynarodowe (w tym organizacje pozarządowe). Migracje międzynarodowe. Uchodźcy. Odpowiedzialność karna jednostek w prawie międzynarodowym. Międzynarodowe trybunały karne. Problemy krajów rozwijających się, zwłaszcza krajów Afryki. Konflikty międzynarodowe i wewnętrzne.

Dr Aleksandra Jarczewska

Polityka zagraniczna i handlowa Stanów Zjednoczonych. Stosunki transatlantyckie. Gospodarka światowa. Inwestycje bezpośrednie. Problematyka korporacji transnarodowych w stosunkach międzynarodowych.

Dr Krzysztof Jaźwiński

Problemy globalne współczesnego świata. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego. Integracja europejska. Wybrane aspekty międzynarodowych stosunków gospodarczych. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa państw nordyckich.

Dr Katarzyna Kołodziejczyk

Problemy integracji europejskiej. Jednolity Rynek Europejski. Polityki wspólnotowe. Stosunki Polski z UE. Problemy gospodarki światowej. Pomoc rozwojowa, przepływy kapitałowe. Międzynarodowe instytucje finansowe i gospodarcze. Zewnętrzne relacje ekonomiczne wspólnotowe. Unia gospodarczo walutowa.

Dr Krzysztof Księżopolski

Bezpieczeństwo ekonomiczne, ekologiczne, finansowe, surowcowe, społeczne i żywnościowe państw oraz Polski, Międzynarodowe przepływy czynników produkcji, Funkcjonowanie rynków finansowych, Problemy stabilności rynków finansowych oraz współpracy regulatorów, systemy walutowe i funkcjonowanie rynków walutowych, rola rajów podatkowych w stosunkach międzynarodowych, problem zadłużenia międzynarodowego, problemy przezwyciężania ubóstwa na świcie, wojny gospodarcze i agresja ekonomiczna, Międzynarodowa i zagraniczna polityka ekonomiczna, Globalizacja na świecie wymiar ekonomiczny, społeczny i kulturowy, Międzynarodowe problemy ekologiczne – polityka państw, regulacje międzynarodowe, instytucje międzynarodowe, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe.

Dr Wiesław Lizak

Stosunki międzynarodowe w regionach Afryki oraz Bliskiego i Środkowego Wschodu. Państwa Południa w stosunkach międzynarodowych. Relacje Północ-Południe. Konflikty międzynarodowe we współczesnym świecie.

Dr Marek Madej

Polska polityka bezpieczeństwa; NATO, UE (Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony) oraz inne europejskie instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego; terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne (przestępczość zorganizowana, użycie przez podmioty pozapaństwowe broni masowego rażenia lub technologii informatycznych); kontrola zbrojeń, rozbrojenie i nieproliferacja; specyfika współczesnych konfliktów zbrojnych (aspekty strategiczne i operacyjne)

Dr Anita Oberda-Monkiweicz

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie. Relacje międzyamerykańskie (historia i współczesność). System międzyamerykański. USA a Ameryka Łacińska. Integracja polityczno-gospodarcza w zachodniej hemisferze. Problemy bezpieczeństwa zachodniej hemisfery. Stosunki Polski z państwami Ameryki Łacińskiej. Polityka państw andyjskich. Wojna domowa w Kolumbii. Populizm latynoamerykański. Współpraca energetyczna w zachodniej hemisferze. Wojna z komunizmem w Ameryce Łacińskiej. Krucjata antyterrorystyczna na zachodniej półkuli. Polityka migracyjna USA. Polityka antynarkotykowa Stanów Zjednoczonych oraz państw latynoamerykańskich. Problem dysproporcji rozwojowych (na przykładzie Ameryki Łacińskiej). Rewolucje latynoamerykańskie. Konflikty w Ameryce Łacińskiej . Współpraca iberoamerykańska

Dr Kamila Pronińska

Bezpieczeństwo energetyczne, geopolityka surowców energetycznych (Bliski Wschód, Azja Centralna, Azja Południowo-Wschodnia, Rosja-USA-Chiny) strategie bezpieczeństwa energetycznego i polityka energetyczna państw, polityka klimatyczno-energetyczna UE, problemy surowcowe i wodne w stosunkach międzynarodowych, współczesne konflikty zbrojne, konflikty surowcowe, stosunki Rosja – UE, międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa, pozamilitarne zagrożenia bezpieczeństwa, strategie bezpieczeństwa państw.

Dr Maciej Raś

Stosunki międzynarodowe w regionie Wspólnoty Niepodległych Państw. Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Rola organizacji międzynarodowych na obszarze poradzieckim.

Dr Starzyk-Sulejewska

Teoretyczne (prawne i systemowe) i praktyczne zagadnienia związane z powstawaniem i funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych (OM). Funkcjonowanie najważniejszych organizacji międzyrządowych, takich jak: ONZ, Rada Europy, OBWE, NATO, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, OECD, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Unia Europejska i inne organizacje tego typu o charakterze regionalnym lub subregionalnym.

Historia integracji europejskiej. Geneza integracji europejskiej po II wojnie światowej.

Pierwsze próby integracji ponadnarodowej Geneza traktatów rzymskich Problemy i kompromisy dekady konsolidacji procesu integracji europejskiej (1959–1969).

Rozszerzanie, pogłębianie i uzupełnianie integracji europejskiej w latach 1969–1979.

Jednolity Akt Europejski pomostem ku Unii Europejskiej (1980–1992).

Jednolity Akt Europejski pomostem ku Unii Europejskiej (1980–1992).

Działania na rzecz powołania Unii Europejskiej (1987–1993).

Reformowanie i rozszerzanie Unii Europejskiej. Koncepcja ustrojowo-systemowa Unii Europejskiej. Instytucje prawodawczo-wykonawcze Unii Europejskiej .

Unijny i wspólnotowy porządek prawny.

Tworzenie prawa Unii Europejskiej. Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polityki Unii Europejskiej.

WPZiB UE na tle teorii stosunków międzynarodowych;

Podstawy prawne WPZiB UE; główne formy WPZiB; Rola Unii Zachodnioeuropejskiej w zakresie rozwoju WPZiB;

Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE; realizacja WPZiB w Europie: Europa Środkowa, Europa Wschodnia, Europa Południowo-Wschodnia;

WPZiB wobec problemów pozaeuropejskich: region Morza Śródziemnego, stosunki transatlantyckie, stosunki UE z głównymi państwami i ugrupowaniami współpracy azjatyckiej;

Stosunki UE w zakresie WPZiB z krajami i głównymi strukturami współpracy Ameryki Południowej i Środkowej;

Ewolucja WPZiB UE; Polska wobec WPZiB UE.

Geneza i podstawy prawne współpracy w zakresie Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE (WSiSW).

Organizacja i dziedziny współpracy w zakresie WSiSW po przyjęciu Traktatu o UE z Amsterdamu.

Rozwój „Obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE” po posiedzeniu Rady Europejskiej w Tampere (1999) oraz po przeprowadzeniu reformy nicejskiej i lizbońskiej.

Charakterystyka instrumentów współpracy w zakresie WSiSW UE – podstawy prawne i przykłady zastosowań. Współpraca sądowa w sprawach karnych jako element europejskiego obszaru sprawiedliwości.

Wspólna polityka azylowa UE. Wspólna polityka imigracyjna UE.

Wspólna polityka wizowa i ochrony granic zewnętrznych UE. Współpraca policyjna i celna w ramach WSiSW UE.

Biuro Policji Europejskiej (EUROPOL) – charakterystyka. Problematyka walki z narkomanią i narkotykami w ramach WSiSW.

Ochrona interesów finansowych UE w ramach WSiSW UE.

Inne kluczowe problemy w funkcjonowaniu WSiSW UE.

Unia Europejska wobec terroryzmu po 11 września 2001 r. Polska wobec współpracy w ramach WSiSW UE.

Efekty uczenia:

Kończąc semestr student dysponuje wiedzą niezbędną do napisania pracy dyplomowej lub magisterskiej oraz posiada szczegółowy, zatwierdzony przez promotora konspekt pracy dyplomowej, ma także zebraną pełną bibliografię pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w seminarium, opracowanie szczegółowego konspektu pracy dyplomowej, zebranie bibliografii do pracy dyplomowej.

Literatura:

Literatura dostosowana do problematyki poruszanej na seminariach.

Pomocne mogą okazać się pozycje o charakterze ogólnym, takie jak:

• Doliwa – Klepacki Z., Encyklopedia organizacji międzynarodowych, Warszawa 1997

• Łoś – Nowak T. (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy – zasięg, Wrocław 2004

• Menkes J., Wasilkowski A., Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu, Warszawa 2006

• Parzymies S., Popiuk- Rysińska I. (red.), Polska w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2002

• J. Barcz (red.), Ustrój Unii Europejskiej, Warszawa 2009;

• W. M. Góralski, Unia Europejska – geneza, system, prawo. Podręcznik akademicki dla studentów nauk humanistycznych , Warszawa 2007.

Dr Andrzej Szeptycki

Polityka europejska i zagraniczna Francji.

Polityka wewnętrzna i zagraniczna Ukrainy.

Polityka Unii Europejskiej wobec wschodnich sąsiadów.

Integracja europejska.

Problematyka mniejszości narodowych w Polsce.

Dr Marek Tabor

Międzynarodowe stosunki polityczno-wojskowe. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego. Rozbrojenie, kontrola zbrojeń, środki budowy zaufania – porozumienia rozbrojeniowe. Polityka zagraniczna państw – aspekty polityczno – wojskowe. Problemy globalne współczesnego świata.

Dr Anna Wróbel

Gospodarka światowa. Handel międzynarodowy i polityka handlowa. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji. Międzynarodowy system handlowy WTO. Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Regionalna integracja gospodarcza. Ekonomiczny wymiar procesów globalizacji. Zagadnienia rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się. Bezpieczeństwo żywnościowe. Wspólna polityka handlowa. Zagraniczna polityka ekonomiczna Polski.

Dr Justyna Zając

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Polityka zagraniczna Polski, Unii Europejskiej oraz USA.

Dr Jakub Zajączkowski

Stosunki miedzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, problematyka (ekonomiczna i polityczna) państw rozwijających się, bezpieczeństwo w regionie Azji i Pacyfiku, zagadnienia polityczne i społeczno-gospodarcze w regionie Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, polityka zagraniczna oraz bezpieczeństwa Indii i Pakistanu, polityka gospodarcza Indii i Chin, regionalizm i globalizm, integracja gospodarcza w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej, stosunki UE - państwa rozwijające się.

Dr Bogusław Zaleski

Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku. UE wobec państw pozaeuropejskich. Polityka zagraniczna Polski

Literatura:

- Edward Haliżak, Roman Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006;

- Marek Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006;

- Janusz Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006;

- Stanisław Parzymies, Irena Popiuk-Rysińska (red.), Polska w organizacjach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1998;

- Stanisław Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2004;

- Ryszard Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje - struktury - funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004;

- Stanisław Bieleń (opr.), Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Przygotowanie pracy licencjackiej

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stanisław Bieleń, Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Jerzy Ciechański, Alicja Curanović, Sylwester Gardocki, Dorota Heidrich, Aleksandra Jarczewska, Szymon Kardaś, Katarzyna Kołodziejczyk, Wiesław Lizak, Marek Madej, Paula Marcinkowska, Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz, Anita Oberda-Monkiewicz, Barbara Regulska-Ingielewicz, Irena Rysińska, Hanna Schreiber, Anna Solarz, Joanna Starzyk-Sulejewska, Marek Tabor, Iwona Wyciechowska, Bogusław Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.