Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cywilizacja europejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D1ECEU
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cywilizacja europejska
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 1 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zaprezentowanie studentom wybranych zagadnień z historii cywilizacji europejskiej; ze szczególnym uwzględnieniem tych, które w sposób istotny wpłynęły na kształt współczesnej Europy.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zaprezentowanie studentom wybranych zagadnień z historii cywilizacji europejskiej; ze szczególnym uwzględnieniem tych, które w sposób istotny wpłynęły na kształt współczesnej Europy, w tym również jej miejsce w świecie. Takie ujęcie sprzyja zrozumieniu, w jaki sposób przeszłość wpływa na politykę, życie społeczne i kulturę Europy. Pozwala także lepiej zrozumieć założenia ideowe stojące u podstaw projektu integracyjnego, które w sferze społeczno-kulturowej ogniskują się wokół pojęcia tożsamości europejskiej.

Wykład jest przeznaczony dla słuchaczy studiów magisterskich i odwołuje się do wcześniej uzyskanej wiedzy, przede wszystkim z zakresu historii kultury i historii społecznej Europy.

Literatura:

Literatura:

- Z. Bauman, Europa: niedokończona przygoda, Kraków 2005.

- U. Beck, E. Grande, Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, Warszawa 2009.

- N. Bobbio, Liberalizm i demokracja, Kraków 1998.

- F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006.

- N. Davies, Europa: rozprawa historyka z historią, Kraków 1999.

- Dziesięć wieków Europy: studia z dziejów kontynentu, red. J. Żarnowski, Warszawa 1983.

- J. Goody, Kradzież historii, Warszawa 2009.

- J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, Warszawa 1993.

- A. Horolets, Obrazy Europy w polskim dyskursie publicznym, Kraków 2006.

- T. Judt, Powojnie. Historia Europy od roku 1945, Poznań 2008.

- J. Kieniewicz, Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Warszawa 2003.

- J. Kochanowicz, Cud europejski i zacofanie gospodarcze Europy Wschodniej, w: Cywilizacja europejska: różnorodność i podziały, red. M. Koźmiński, Kraków 2014, s. 457-475.

- J. Kołakowski, Jezus Chrystus – prorok i reformator, w: tegoż, Nasza wesoła apokalipsa: wybór najważniejszych esejów, Kraków 2010, s. 107-125.

- W. Lipoński, Dzieje kultury europejskiej [t.1-2], Warszawa 2020.

- Ph. Nemo, Co to jest Zachód?, Warszawa 2006.

- K. Pomian, Europa jako pluralistyczna wspólnota wartości, w: tegoż, Europa i jej narody, wyd. poszerzenie, Gdańsk 2004, s. 217-227.

- K. Pomian, Niższe? Wyższe? Równe? Cywilizacja europejska wobec innych, „Przegląd Historyczny”, nr 5/2005, s. 391-401.

- J. Rifkin, Europejskie marzenie: jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American dream, Warszawa 2005.

- E. Said, Orientalizm, Poznań 2005.

- J. Sowa, Fantomowe ciało króla: peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011.

- I. Wallerstein, Analiza systemów-światów: wprowadzenie, Warszawa 2007.

- I. Wallerstein, Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy, Warszawa 2007.

- E.R. Wolf, Europa i ludy bez historii, Kraków 2009.

- L. Wolff, Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia, Kraków 2020.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kształcenia w zakresie przewidzianym przez zajęcia student będzie:

1. znał i rozumiał

- w pogłębiony sposób wybrane metody i narzędzia opisu struktur i procesów społecznych,

- w pogłębiony sposób społeczne i kulturowe problemy współczesnej Europy,

- zmiany społeczne, ekonomiczne, kulturowe zachodzące w Europie,

2. potrafił

- przygotować wystąpienie ustne spełniające standardy akademickie oraz podejmujące analizę krytyczną wybranych problemów studiów europejskich,

- wziąć udział w dyskusji i ją prowadzić, wykorzystując poglądy innych osób oraz swoje własne,

- świadomie i krytycznie uczestniczyć w kulturze europejskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zaliczany na podstawie oceny z egzaminu pisemnego, który sprawdza znajomość materiału omawianego na wykładzie (10 pytań zamkniętych oraz 2 pytania otwarte, czyli 2/3 oceny) oraz dwóch z czterech wybranych lektur (2 pytania otwarte, 1/3 oceny).

Jeśli sesja egzaminacyjna odbywa się w trybie zdalnym, studenci zaliczają wykład przy pomocy eseju opartego na wybranych lekturach (temat do uzgodnienia z wykładowcą, długość eseju: 11.000-15.000 znaków).

Zaliczenie przy pomocy eseju jest również możliwe dla studentów regularnie uczęszczający na wykład, o ile cała grupa liczy mniej niż 40 osób.

Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chmielewska
Prowadzący grup: Marko Babić, Agnieszka Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)