Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia prawa - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPP058A Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Socjologia prawa - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie przygotowuje studentów kierunku prawo do diagnozowania problemów związanych ze społecznym działaniem prawa. Uczy wyjaśniania problemów związanych z funkcjami prawa, funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i przedstawicieli zawodów prawniczych oraz działaniem instytucji. Przygotowuje do napisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Seminarium trwa 2 semestry i poświęcone jest omówieniem następujących zagadnień :

1. Prawo jako przedmiot badań naukowych

2. Podejście formalno-dogmatyczne a podejście empiryczne do zjawisk prawnie regulowanych

3. Analizy teoretyczne i empiryczne społecznego działania prawa

4. Funkcje prawa-ogół rzeczywistych skutków wywołanych przez działanie prawa. Funkcje założone a funkcje rzeczywiste prawa. Funkcje prawa jawne i ukryte. Funkcje bezpośrednie i pośrednie regulacji prawa.

5. Formułowanie problemów badawczych

6. Stawianie hipotez, ich weryfikacja i falsyfikacja jako elementy procedury badawczej

7. Umiejętność analitycznego myślenia, uogólnianie faktów empirycznych, umiejętność syntetycznego formułowania wypowiedzi

8. Dobór terenu badanych populacji. Konstruowanie prób badawczych. Próba losowa, losowanie wg tablicy liczb losowych, próby warstwowo-losowe, próby interwałowe. Próba kwotowa - zasady konstrukcji próby kwotowej (wg zmiennej płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania). Próby celowe - kryteria doboru prób celowych (wg cech formalnych, kryterium poziomu poinformowania). Zalety i ograniczenia interpretacji danych usyskanych w badaniach próby losowej oraz próby celowej.

9. Narzędzia badawcze. Zasady budowania ankiety. Pytania otwarte i zamknięte. Skala Likerta. Pytania z kafeterią.

10.Sposoby prezentacji danych empirycznych. Zasady budowy tablic z rozkładem odpowiedzi oraz tablic korekcyjnych. Prezentacje graficzne wyników badań.

Literatura:

Literatura dobierana indywidualnie do tematu prac magisterskich.

Podstawowe podręczniki :

1. Socjologia prawa. Główne problemy i postacie. Redakcja Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

2. A. Kojder : "Godność i siła prawa", Oficyna Naukowa Warszawa 2001.

3. A. Turska, E. Łojko, Z. Cywiński, A. Kojder : "Społeczne wizerunki prawa. Z badań: Jakiego prawa Polacy potrzebują?", Biblioteka Studia Iuridica, Warszawa 1999

4. B. Szacka : "Wprowadzenie do Socjologii", Oficyna Naukowa, Warszawa 2003 i później

5. P. Sztompka : "Socjologia. Analiza społeczeństwa", Znak 2002 i później

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student nabywa wiedze z zakresu formułowania problemów badawczych, sposobu konstruowania narzędzi do badań empirycznych zjawisk z zakresu socjologii prawa, poznaje podstawowe metody i techniki zbierania danych, opracowywania oraz interpretowania danych empirycznych. Uczy się diagnozowania zjawisk prawnych, eksplantacji w zakresie wyjaśniania przyczyn i skutków funkcjonowania prawa w społeczeństwie, formułowania prognoz de lege lata i de lege ferenda oraz formułowania zaleceń wobec praktyki stosowania prawa.

Umiejętności:

Student potrafi analizować zjawiska związane z funkcjonowaniem prawa w społeczeństwie oraz działania instytucji regulowanych przez prawo. Potrafi sformułować projekt własnych badań w zakresie przygotowywanej pracy magisterskiej.

Kompetencje:

Potrafi zaprezentować własny projekt badawczy, który jest podstawą pracy magisterskiej. Umie zebrać literaturę teoretyczną w zakresie tematu racy. Potrafi dokonać wtórnej analizy badań zastanych. Posiada kompetencje w zakresie analitycznego rozpatrywania problemów badawczych oraz konkludowania i uogólniania ustaleń badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywny udział studentów/studentek w dyskusji nad społecznym działaniem prawa.

2. Zreferowanie zagadnień, ktore mają być podstawą do przygotowania pracy magisterskiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.