Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Standardy sądowego stosowania prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S211-V
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Standardy sądowego stosowania prawa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Stosowanie prawa i interpretacja prawnicza
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać, nabywaną na pierwszym roku studiów, umiejętność czytania aktów normatywnych; powinien mieć podstawową wiedzę dotyczącą procesów decyzyjnych z zakresu legislacji oraz sądowego i administracyjnego stosowania prawa (procedura karna, cywilna i administracyjna); ze zdolności praktycznych, ze względu na konwersatoryjną formę zajęć, student powinien umieć przygotować i przedstawić ustnie referat na zadany/wybrany temat oraz badać orzecznictwo

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie jednej ze współczesnych koncepcji sprawiedliwości, wychodzącej naprzeciw potrzebom związanym z podejmowaniem przez państwo (sądy, administrację) decyzji w warunkach demokratycznego, pluralistycznego społeczeństwa oraz państwa prawnego. Prawo zostaje poddane analizie nie jako instrument osiągania celów, ale jako proces decyzyjny oceniany z perspektywy określonych wartości (równość, bezstronność, racjonalność, rzetelność). Instytucje procedur tworzenia i stosowania prawa badane są z punktu widzenia aksjologii norm nimi rządzących.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom zagadnienia sprawiedliwości proceduralnej, zarówno w formach "klasycznych" wiązanych z postępowaniem przed sądami, jak i w kontaktach jednostki z administracją publiczną.

Tematyka kolejnych spotkań (dokładny opis w formularzu B)

1. Wprowadzenie do problematyki. Pojęcie sprawiedliwości proceduralnej.

2. Prawniczy dyskurs argumentacyjny (R.Alexy, J.Habermas)

3. Sądowe stosowanie prawa a alternatywne metody rozwiązywania sporów.

4. Prawo do sądu.

5. Konstytucyjny i ustawowy status sędziego a prawo do sądu

6. Zasada równości jako zasada konstytucyjna oraz jej aplikacje w kodeksach postępowania cywilnego i karnego.

7. Zasada bezstronności w stosowaniu prawa.

8. Zasada instancyjności i jej znaczenie w polskim prawie procesowym.

9. Uzasadnienie jako racjonalizacja decyzji (legislatywa, sądownictwo)

10. Mediacja w postępowaniu karnym. Sprawiedliwość naprawcza.

11. Mediacja w postępowaniu cywilnym i gospodarczym.

12. Europejskie standardy procedury administracyjnej. Mediacja w prawie administracyjnym.

13. Prawo do rzetelnego procesu. analiza orzecznictwa w świetle art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Literatura:

Akty normatywne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997; Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, Regulamin Sejmu; aktualne podręczniki do postępowania cywilnego, karego i administracyjnego

Monografie i artykuły:

Consedine J. Sprawiedliwość naprawcza. Przywrócenie ładu społecznego, Warszawa 2004

Fuller L.L., Moralność prawa, Warszawa 2004

Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie, Warszawa 2005

Habermas J. Teoria działania komunikacyjnego, Warszawa 2002

Jasiecki K., Molęda-Zdziech M., Kurczewska U., Lobbing, Kraków 2006

Kmieciak Z., Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Zakamycze 2004

Kozak A, Granice prawniczej władzy dyskrecjonalnej, Kolonia Limited 2002

Kustra E., Polityczne problemy tworzenia prawa, Toruń 1994

Łazowski A., Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich, Zakamycze 2002

Morawski L., Główne problemy filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 1999

Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994

Redelbach A. Natura praw człowieka. Stasburskie standardy ich ochrony, Toruń 2001

Sartori G., Teoria demokracji, Warszawa 1998

Stelmach J. Kodeks argumentacyjny dla prawników, Zakamycze 2003

Stelmach J. Współczesna filozofia interpretacji prawniczej, Kraków 1999

Summers R., Evaluating and improving legal processes – a plea for „process values”, Cornell Law Reviev, 1/1974 (tekst przesyłany studentom na pierwsze zajęcia)

Waltoś S., Naczelne zasady procesu karnego, Warszawa 1999

Wojciechowski B. Dyskrecjonalność sędziowska. Studium teoretycznoprawne, Toruń 2004

Wright M. Przywracając szacunek sprawiedliwości, Warszawa 2005

Wróblewski J. Wartości a decyzja sądowa, Wrocław-Kraków-Gdańsk, 1973

Wróblewski J. Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Warszawa 1985

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu konwersatorium student analizuje prawo nie jako system norm, ale jako zespół procesów decyzyjnych; potrafi wskazać dla każdego z tych procesów podstawowe zasady decydujące o jego aksjologii (np. rozumie, co oznacza i dzięki jakim instytucjom procesowym może być zrealizowana zasada bezstronności sędziego czy zasada partycypacji adresatów decyzji w jej podejmowaniu); rozumie, co w aspekcie instytucjonalnym (np. gwarancji procesowych) oznacza zastosowanie do tych procesów zasad dyskursu i argumentacji prawniczej

Metody i kryteria oceniania:

- do zaliczenia przedmiotu na ocenę dostateczną wystarczy obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie obecności nieusprawiedliwione);

- zaliczenie na ocenę wyższą wymaga przygotowania i przedstawienia referatu lub napisania pracy pisemnej na zadany/wybrany temat;

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)