Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo ochrony środowiska w Unii Europejskiej w aspekcie ekologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S319
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony środowiska w Unii Europejskiej w aspekcie ekologii
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Ekorozwój - prawne aspekty zrównoważonego rozwoju
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiotem wykładu jest analiza prawa ochrony środowiska UE w ujęciu dynamicznym .Historia prawa ochrony środowiska w UE pokazuje wpływ prawa międzynarodowego na tworzenie aktów prawa pierwotnego i pochodnego. Ogromna dynamika prawa w XXI w. jest wynikiem odpowiedzi UE na nowe wyzwania dotyczące np.zmian klimatycznych, zarządzania odpadami,środowiskiem przekraczającym horyzont ziemski.

Silny związek prawa ochrony środowiska z rozwojem gospodarczym, ochroną praw jednostki pokazuje jak kształtują się priorytety w rozwoju prawa ochrony środowiska.Ochrona środowiska staje się kwestią sprawiedliwości społecznej , która związana jest z wyborem stylu życia,aktywnością obywatelską.Przedmiotem rozważań będzie stosunek jednostki do środowiska ilustrowany licznymi orzeczeniami ETPCz oraz TSUE jak również orzeczeniami sądów krajowych polskich i holenderskich pokazujących nowe myślenie społeczne i znaczenie nowego nurtu jakim jest ekologizm

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W toku wykładu omówione zostaną podstawy prawne ochrony środowiska UE, zasady prawa ilustrowane orzeczeniami TSUE, ,ale również ETPCz.Omówione zostaną najważniejsze kierunki polityki ochrony środowiska oraz wybrane dyrektywy UE.

Ważnym aspektem rozważań będzie nowe podejście UE do ochrony środowiska wskazujące na związek prawa środowiska i gospodarki w zakresie np.zarządzania odpadami.Ważną kwestią jest rola jednostki w egzekwowaniu prawa do środowiska .Analizie poddane będą liczne orzeczenia sądów krajowych oraz ETPCz iTSUE

Pełny opis:

Wykład skupiać się będzie na analizie prawa UE z uwzględnieniem zasad prawa i ich stosowaniem w wybranych aktach prawnych.

Analizowane będą liczne orzeczenia TSUE i ETPCz pokazujące na podejściu organów sądowych do kwestii implementacji prawa oraz wykładni dyrektyw.

Przedmiotem rozważań będą nowe kierunki prawa dot.m.in. zmian klimatu i oceny roli jednostki w procesie egzekwowania obowiązków przez państwa (orzeczenie holenderskie) jak również orzeczenia krajowe dotyczące rozumienia prawa jednostki do środowiska.Znaczenie ekologii w procesie budowania nowej jakości życia i bezpieczeństwa globalnego ilustrowane będzie problemem istniejących ekologicznych konfliktów

Literatura:

Prawo środowiska UE M.M.Kenig-Witkowska

Ekologizm -pod red.M.Marczewskiej-Rytko

D.Maj

Efekty uczenia się:

studenci poznają wybrane instrumenty prawne ochrony środowiska oraz orzeczenia ETPCz u TSUE jak również orzeczenia sądów krajowych

Metody i kryteria oceniania:

udział w zajęciach ,esej lub prezentacja na wykładzie

Praktyki zawodowe:

nie jest wymagana

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)