Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne - Ochrona prawna w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1SKPrE08 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne - Ochrona prawna w UE
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):

Założeniem seminarium jest przekazanie studentom specjalistycznej wiedzy dotyczącej szeroko pojętej ochrony sądowej w prawie Unii Europejskiej. Ochrona ta uzyskiwana jest przez sądami unijnymi (Trybunał Sprawiedliwości UE, Sąd UE), jak i przed sądami krajowymi.


Seminarium stawia sobie za cel naukę samodzielnego czytania i rozumienia wyroków TSUE dotyczących ochrony sądowej w prawie Unii Europejskiej. Na podstawie wyroków studenci będą uczyli się budować argumentację prawniczą i znajdywać rozwiązanie dla precedensowych konstelacji prawnych.Bazując na wiedzy z podstawowego wykładu z zakresu prawa unijnego, w ramach seminarium wybrane zostaną ciekawe, aktualne i precedensowe problemy prawne, które będą omawiane na zajęciach (np. sprawa Puszczy Białowieskiej, postępowanie instytucji unijnych wobec Polski w sprawie państwa prawa, postępowanie Komisji przeciwko Polsce w związku z niezależnością polskich sądów, relokacja uchodźców, UEBER, lokalizacja farm wiatrowych itp.)W trakcie zajęć będziemy identyfikować kluczowe elementy prawne takich spraw i omawiać je w świetle dotychczasowego orzecznictwa TS. Dodatkowo będziemy starali się analizować orzecznictwo TS pod kątem np. spójności, praktycznej przydatności, przewidywalności, skutków prawnych i innych elementów.Studenci współtworzą seminarium. Oprócz propozycji prowadzącego, studenci mogą proponować tematy do omówienia, które będą przyjmowane przez głosowanie.Założeniem jest, że omawiane będą najbardziej aktualne, najlepiej precedensowe sprawy z elementem unijnym (czy to toczące się przed sądami krajowymi, czy TS i SUE). Zakłada się aktywny udział uczestników w zajęciach.
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przekazanie studentom specjalistycznej wiedzy z zakresu budowy systemu sądownictwa Unii Europejskiej oraz rozstrzygania sporów związanych z prawem unijnym zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i wspólnotowej.

Po uzyskaniu zaliczenia studenci powinni wiedzieć, w jakich przypadkach możliwe jest prowadzenie sporu przed sądami w Luksemburgu, a kiedy spór dotyczący prawa unijnego powinien być rozstrzygany przed sądami krajowymi

Studenci będą też mieli wiedzę o zasadach rządzących postępowaniami krajowymi z elementem unijnym.

Ponadto uczestnicy seminarium powinni znać wszystkie rodzaje skarg, które mogą toczyć się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądem Unii Europejskiej, a także szczegółowo znać przebieg procedury prejudycjalnej. Powinni także swobodnie posługiwać się źródłami prawa z tego zakresu.

Dodatkowym elementem seminarium jest praca na wyrokach TS metodą case study.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przekazanie studentom specjalistycznej wiedzy z zakresu budowy systemu sądownictwa Unii Europejskiej oraz rozstrzygania sporów związanych z prawem unijnym zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i wspólnotowej.

Po uzyskaniu zaliczenia studenci powinni wiedzieć, w jakich przypadkach możliwe jest prowadzenie sporu przed sądami w Luksemburgu, a kiedy spór dotyczący prawa unijnego powinien być rozstrzygany przed sądami krajowymi

Studenci będą też mieli wiedzę o zasadach rządzących postępowaniami krajowymi z elementem unijnym.

Ponadto uczestnicy seminarium powinni znać wszystkie rodzaje skarg, które mogą toczyć się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądem Unii Europejskiej, a także szczegółowo znać przebieg procedury prejudycjalnej. Powinni także swobodnie posługiwać się źródłami prawa z tego zakresu.

Dodatkowym elementem seminarium jest praca na wyrokach TS metodą case study.

Seminarium stawia sobie za cel naukę samodzielnego czytania i rozumienia wyroków TSUE dotyczących ochrony sądowej w prawie Unii Europejskiej. Na podstawie wyroków studenci będą uczyli się budować argumentację prawniczą i znajdywać rozwiązanie dla precedensowych konstelacji prawnych.

Bazując na wiedzy z podstawowego wykładu z zakresu prawa unijnego, w ramach seminarium wybrane zostaną ciekawe, aktualne i precedensowe problemy prawne, które będą omawiane na zajęciach (np. sprawa Puszczy Białowieskiej, postępowanie instytucji unijnych wobec Polski w sprawie państwa prawa, postępowanie Komisji przeciwko Polsce w związku z niezależnością polskich sądów, relokacja uchodźców, UEBER, lokalizacja farm wiatrowych itp.)

W trakcie zajęć będziemy identyfikować kluczowe elementy prawne takich spraw i omawiać je w świetle dotychczasowego orzecznictwa TS. Dodatkowo będziemy starali się analizować orzecznictwo TS pod kątem np. spójności, praktycznej przydatności, przewidywalności, skutków prawnych i innych elementów.

Studenci współtworzą seminarium . Oprócz propozycji prowadzącego, studenci mogą proponować tematy do omówienia, które będą przyjmowane przez głosowanie. Założeniem jest, że omawiane będą najbardziej aktualne, najlepiej precedensowe sprawy z elementem unijnym (czy to toczące się przed sądami krajowymi, czy TS i SUE).

W trakcie zajęć pokazany zostanie również od kuchni warsztat naukowy: w jaki sposób pisać różne formy wypowiedzi naukowej (artykuł, glosa, esej, wpis na blogu), w jaki sposób tworzyć tezy i jak argumentować. Grupa wspólnie z prowadzącym zajęcia tworzy wypowiedź naukową, która następnie jest publikowana.

Przykładowe tematy:

1) Postępowanie przeciwko Polsce w sprawie praworządności; Nowe ramy Komisji Europejskiej w sprawie praworządności; Procedura z art. 7 TUE; jurysdykcja TS w odniesieniu do postępowania w sprawie praworządności (czy da się np. wnieść skargę na nieważność zalecenia w sprawie praworządności skierowanego do Polski?); skutki postępowania dla systemu prawa unijnego i polskiego - w kontekście procedur ochrony sądowej; jak TS kształtuje w swoim orzecznictwie zasady dotyczące państwa prawa (art. 2 TUE)?

2) Postępowanie Komisji Europejskiej z art. 258 TFUE przeciwko Polsce w związki z naruszeniem niezależności sądów polskich (powoływanie i odwoływanie prezesów sądów, zgoda ministra sprawiedliwości na kontynuowanie działalności po osiągnięciu wieku stanu spoczynku, ustawa o SN); dlaczego prawo unijne ma zastosowanie do organizacji sądownictwa, które leży w kompetencjach wyłącznych państw członkowskich?; analiza spraw węgierskich; szanse powodzenia tej sprawy przed TS; sprawa C-619/18: postępowanie w sprawie ustawy o SN; zabezpieczenie udzielone przez TS;

3) Puszcza Białowieska; postępowanie w sprawie środków zabezpieczających (zakazujących aktywnych działań gospodarki leśnej, w tym cięć); przesłanki udzielania zabezpieczeń przez TS (aspekty proceduralne i materialne); kazus dot. Polski; co może zrobić TS, jeżeli państwo członkowskie narusza wydane postanowienie zabezpieczające; porównanie procedur art. 279 TFUE, 258, 259 i 260 TFUE); na czym polega wyjątek bezpieczeństwa publicznego?; czy postanowienie TS w tej sprawie jest spójne z dotychczasowym orzecznictwem TS?

4) Ochrona prawna w kontekście usług internetowych: a) Sprawa hiszpańskiego UEBERa; czy usługa świadczone przez UEBER jest usługą transportową, czy usługą społeczeństwa informacyjnego? Jakie są konsekwencje tej kwalifikacji w kontekście ochrony prawnej przed regulacjami państwowymi? Notyfikacja przepisów technicznych w tym kontekście i skutki braku notyfikacji b) sprawa zakazu handlu alkoholem przez internet w Polsce;

5) Nietypowe zastosowania zasady pierwszeństwa prawa unijnego w kontekście ochrony sądowej; Zagadnienie tożsamości konstytucyjnej państwa członkowskiego; zastosowanie zasady pierwszeństwa wobec definitywnych rozstrzygnięć organów krajowych

6) Horyzontalne stosowania dyrektywy w kontekście ochrony prawnej; problemy prawne na przykładzie sporów pomiędzy jednostkami (ochrona konkurencji, powództwa cywilne) i administracyjnych (procesy w kontekście ochrony środowiska, konkluzji BAT)

7) Sądowa ochrona praw podstawowych; relacja: Karta Praw Podstawowych, Konstytucja, Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; zastosowanie Karty Praw Podstawowych UE, element unijny w kontekście ochrony praw podstawowych

8) Problemy z notyfikacją przepisów technicznych na tle polskiej ustawy o grach hazardowych; niestosowalność przepisów krajowych przed sądami krajowymi, które nie zostały poprawnie notyfikowane Komisji Europejskiej; definicja przepisu technicznego (także w kontekście regulacji wiatraków, aptek, sklepów wielkopowierzchniowych, usług świadczonych przez UEBER); orzecznictwo TS i sądów polskich dotyczące skutków braku notyfikacji przepisów techicznych; odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego;

9) Jak prawo unijne wpływa na przepisy proceduralne państwa członkowskiego? Zasada autonomii proceduralnej państwa członkowskiego i jej ograniczenia. Zasada równoważności i zasada skuteczności. Zasada skutecznej ochrony sądowej. Jak działają te zasady w różnych sprawach z elementem unijnym (pracowniczych, podatkowych, z udziałem konsumentów itp.)

Literatura:

Literatura oraz orzecznictwo będą podawane z odpowiednim wyprzedzeniem przed zajęciami poprzez pocztę elektroniczną w systemie USOS.

Jest tak dlatego, że z założenia część zagadnień będzie precedensowa, część zagadnień do omówienia będzie wybierana przez uczestników zajęć.

Jeżeli chodzi o literaturę podstawową dotyczącą ochrony prawnej, to polecam następujące pozycje:

N. Półtorak, Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych, Warszawa 2010

M. Taborowski, Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, Warszawa 2012

A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Warszawa 2010

A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski, Podręcznik Prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2017 (fragmenty)

K. Lenarts, I. Maselis, K. Gutman, EU Procedural Law, Oxford 2015 (fragmenty)

M. Taborowski, Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej. Studium przebudzenia systemu ponadnarodowego, Warszawa 2019 (fragmenty)

Efekty uczenia się:

Studenci będą mieli wiedzę na temat procedur sądowych przez TS i SUE oraz przed sądami krajowymi (w sprawach z elementem unijnym).

Studenci będą znali zasady prawa unijnego dotyczące ochrony sądowej.

Studenci będą potrafili samodzielnie czytać wyroki sądów unijnych. Na tej podstawie będą potrafili zbudować argumentację prawniczą dotyczącą do konkretnego przypadku.

Studenci będą potrafili myśleć logicznie i krytycznie analizować materiał normatywny.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia podlega ustaleniu ze studentami. Może to być zaliczenie ustne, pisemne albo poprzez rozwiązanie kazusu (w grupach), referat, inna forma wypowiedzi naukowej. Dopuszczalnych jest wiele rozwiązań, które zostaną ustalone ze studentami podczas pierwszych zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium specjalizacyjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Taborowski
Prowadzący grup: Maciej Taborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.