Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wolności polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W011N Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wolności polityczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przybliżenie konstytucyjnych i międzynarodowych standardów ochrony tych wolności i praw człowieka, które klasyfikuje się jako polityczne (wolność zgromadzeń, zrzeszania się; prawa wyborcze dostępu do służby publicznej, informacji, petycji). W szczególności rozważane będzie znaczenie obywatelstwa, jako kryterium korzystania z tychże wolności.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poszanowanie podstawowych wolności politycznych jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdego demokratycznego państwa. Podczas zajęć prezentowane będą konstytucyjne i międzynarodowe standardy dotyczące ochrony tego rodzaju wolności. W szczególności, poruszone zostaną takie tematy jak ochrona wolności zgromadzeń i wolności zrzeszania się, wolność tworzenia i funkcjonowania partii politycznych, granice ochrony wolności politycznych. Rozważane zagadnienia będą omawiane z wykorzystaniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów międzynarodowych (w szczególności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) i sądów polskich. Omówione zostaną również najważniejsze akty ustawowe regulujące wolności polityczne.

Literatura:

Barcz Jan (red.): Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2008;

Gajewski Sebastian, Jakubowski Aleksander: Prawo o zgromadzeniach: komentarz, Warszawa 2017;

Garlicki Leszek (red.), Zubik Marek (red.): Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Komentarz, t. 2, Warszawa 2016;

Garlicki Leszek (red.): Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. 1, Warszawa 2010;

Safjan Marek (red.), Bosek Leszek (red.): Konstytucja RP. Komentarz, t. 1, Warszawa 2016;

Wróbel A (red.): Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2020;

oraz orzecznictwo ETPC, TSUE i TK

Efekty uczenia się:

Student powinien umieć wskazać kryteria wyodrębnienia wolności praw politycznych, podstawową ich treść oraz zasady ich ochrony w prawie międzynarodowym i krajowym.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiona będzie z uwzględnieniem aktywności podczas zajęć, zadań dodatkowych oraz obecności.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.