Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MKJO - Art and Education - English B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-KJO-6 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MKJO - Art and Education - English B2+
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy: Courses in foreign languages
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnych studiów w języku angielskim/poziom znajomosci B-2+/, dokonywania tlumaczeń tekstów i dyskusji na tematy pojwiające się w trakcie konwersatorium.Podstawowy obszar rozważań to wychowanie przez sztukę i aktywność twórczą , społeczna misja sztuki - głównie w zakresie pracy z tekstem akademickim i dyskusji na tematy pojawiające się w trakcie konwersatorium.
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do współpracy międzynarodowej, miedzy innymi z INSEA- Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wychowania przez Sztukę , odbywania studiów w ramach europejskich programów edukacyjnych .

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest przygotowanie studentów do współpracy międzynarodowej, miedzy innymi z INSEA- Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wychowania przez Sztukę , odbywania studiów w języku angielskim w ramach europejskich programów edukacyjnych .

W wymiarze dydaktycznym, celem zajęć jest jak najpełniejsza integracja ścieżki merytorycznej ze ścieżką językową.

W przebiegu ścieżki merytorycznej studenci poznają problematykę wychowania estetycznego oraz obszarów edukacyjnych związanych ze sztuką , terminologię specyficzną dla tej dziedziny rozważań Możliwe będą spotkania z naukowcami zajmującymi się zagadnieniami sztuki i wychowania głównie z krajów Unii Europejskiej ./kontakty ze Stowarzyszeniem INSEA/. Główne tematy to:

1.Czas , który mija czas który trwa - aktualne problemy wychowania przez sztukę .

2.Metodologia i kształcenie nauczycieli

3.Kultura wizualna i wartości wychowania przez sztukę

4.Ekspresja w sztuce i doświadczenia młodej generacji

Ścieżka językowa zakłada podwyższenie kompetencji językowych słuchaczy (przy założeniu poziomu wyjściowego B2) w zakresie wszystkich sprawności językowych, ze szczególnym naciskiem na umiejętności niezbędne przy posługiwaniu się językiem akademickim. Proces kształcenia tych umiejętności, zarówno w zakresie sprawności receptywnych (czytanie i słuchanie ze zrozumieniem tekstów akademickich) jak i produktywnych (dyskusja, prezentacja, sporządzanie notatek, pisanie streszczeń i referatów) odbywać się będzie na bazie materiałów merytorycznych, związanych z tematyką seminarium.

Literatura:

1..Boughton Doug ,Mason Rachel red. Beyond Multicultural Art Education :International Perspectives ,Waxmann ,Munster 1999

2.Bruner J. The Culture of Education 1996 /frag./

3.Journal of Art and Design Education ,Volume 16 Number 2 1997, NSEAD ,Blackwell Publishers

and Volume 26 Number3 2007

4.Read H. Education Through Art 1943 /frag./

5.Samoraj M. red. Essays on Education Through Art. Time Passing and Time Enduring.2002/ frag./

6.Stokrocki Mary red. Interdisciplinary Art Education ,The National Art Education Association ,Reston 2005

6.Wojnar I. Reflections on the 30 th Anniversary of the Death of Sir Herbert Read w :

Samoraj M. red. Essays on Education Through Art. Time Passing and Time Enduring.2002 .

Efekty uczenia się:

Studenci osiągną wiedzę :

z zakresu podstawowych problemów wychowania przez sztukę , a także rozwiązań teoretycznych i praktycznych wychowania przez aktywność twórczą w różnych krajach świata dzięki studiowaniu magazynów edukacyjnych takich jak n p . ,,The International Journal of Art & Design Education".

Rozwiną umiejętności :

w zakresie posługiwania się językiem angielskim w obszarze takich tematów jak sztuka dawna i współczesna oraz problemy metodyczne z obszaru wychowania przez sztukę.

Po ukończeniu konwersatorium student :

1. Posiada szersza i pogłębiona wiedzę na temat zagadnień związanych z wychowaniem przez sztukę;

2. Jest przygotowany do posługiwania się terminologią specjalistyczną z zakresu kierunku studiów;

3. Rozróżnia i prawidłowo stosuje rejestr języka , wybierając rejestr formalny w zakresie języka akademickiego;

4. Posiada umiejętność efektywnego i krytycznego czytania tekstu akademickiego;

5. Streszcza w języku obcym , ustnie lub pisemnie, informacje, wyniki badań naukowych, opinie i argumenty autora, zawarte w tekście naukowym, artykule opublikowanym w czasopiśmie fachowym lub innych źródłach związanych z dziedziną studiów;

6. Potrafi ustosunkować się do przeczytanego tekstu i w sposób logiczny i zwięzły wyrazić swoją opinie na poruszane w nim tematy;

7. Posiada podstawowe umiejętności w zakresie academic writing: prawidłowo sporządza notatki z wykładu, zna zasady konstruowania streszczenia i referatu;

8. Wyszukuje przydatne mu informacje w tekstach źródłowych w języku obcym, dotyczących jego dziedziny studiów, opublikowanych w języku obcym;

9. Przedstawia w języku obcym prezentację, przygotowaną zgodnie z konwencją, na podstawie przeczytanej literatury z zakresu dziedziny studiów;

10. Umiejętnie oznacza wykorzystane w prezentacji bądź referacie cytaty i odniesienia do opublikowanych źródeł oraz zestawia bibliografię , z której korzystał w pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w jezyku angielskim, zabieranie głosu w dyskusjach na temat prezentacji problemów i zagadnień wskazanych powyżej.Dopuszczalna jest dukrotna nieobecność na zajeciach. Każdy uczestnik kursu przygotowuje prezentację multimedialną lub referat w jezyku angielskim .Kryteria oceniania zgodne są z ogólnymi zasadami przyjętymi na Uniwersytecie Warszawskim ,także z obowiazujacą skalą ocen ,ocena ciagła/bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność/

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń, Mariusz Samoraj
Prowadzący grup: Mariusz Samoraj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Uwagi:

Element modułu językowego.

Wyłącznie dla II roku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.