Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS3 - Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS3-PSW-ZAB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS3 - Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cele: Przekazanie wiedzy o: teoretycznych modelach zaburzeń okresu dziecięcego; klasyfikacjach zaburzeń; przyczynach/przebiegu/terapii poszczególnych zaburzeń rozwoju. Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji do: rozpoznawania objawów zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży; różnicowania zachowań mieszczących się w normie rozwojowej i poza nią; wyboru metod pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi; metod współpracy z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.

Treści: Teoretyczne modele zaburzeń okresu dziecięcego. Diagnozowanie i klasyfikacja zaburzeń. Zaburzenia rozwoju: wczesnodziecięce, przywiązania, zachowania, ADHD, lękowe, nastroju, odżywiania, uczenia się, całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia snu, tiki, zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych.

Pełny opis:

Cele:

1. Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej:

 teoretycznych modeli definiujących zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży,

 sposobów diagnozowania i klasyfikowania zaburzeń rozwoju

 przyczyn, przebiegu, metod leczenia lub terapii poszczególnych zaburzeń rozwojowych, m. in. zaburzeń emocjonalnych okresu wczesnego dzieciństwa, zaburzeń zachowania, ADHD, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania, specyficznych trudności uczenia się, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń tikowych, zaburzeń snu.

2. Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do:

 rozpoznawania sygnałów mogących świadczyć o występowaniu u dziecka określonego zaburzenia w rozwoju,

 umiejętności różnicowania zachowań mieszczących się w normie rozwojowej i wykraczających poza normę,

 wyboru metod wspierania dziecka z zaburzeniami rozwoju,

 pracy pedagogicznej z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju ,

 uświadomienia rodziców dziecka z zaburzeniami w rozwoju o potrzebie leczenia/terapii,

 umiejętności współpracy z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwoju.

Treści. Tematy zajęć:

1. Wprowadzenie do zajęć, ustalenie reguł pracy w grupie. Zapoznanie z metodą projektu.

2. Podział na grupy, ustalenie zagadnień do realizacji w ramach projektu, przydział zadań wewnątrz grup.

3. Przedstawienie planów realizacji projektów. Teoretyczne modele zaburzeń okresu dziecięcego.

4. Modele: biologiczny, poznawczy, psychodynamiczny, systemowy, podatność – stres. Psychopatologia rozwojowa. Diagnozowanie i klasyfikacja zaburzeń wieku dziecięcego.

5. Zaburzenia emocjonalne we wczesnym dzieciństwie: reaktywne zaburzenia przywiązania w dzieciństwie; zaburzenia selektywności przywiązania w dzieciństwie

6. Zaburzenia zachowania

7. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi – ADHD.

8. Zaburzenia lękowe i zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

9. Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży: zaburzenia depresyjne; mania i zaburzenia afektywne dwubiegunowe

10. Zaburzenia odżywiania: zaburzenia karmienia i odżywiania w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa; jadłowstręt psychiczny; żarłoczność psychiczna

11. Zaburzenia uczenia się – specyficzne trudności w uczeniu się

12. Całościowe zaburzenia rozwojowe: autyzm; inne całościowe zaburzenia rozwoju: zespół Retta, zespół Aspergera, dziecięce zaburzenie dezintegracyjne

13. Zaburzenie snu

14. Zaburzenia tikowe

15. Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych

W trakcie omawiania poszczególnych zaburzeń rozwojowych zostaną omówione ich przyczyny, przebieg oraz sposoby leczenia/terapii.

Od zajęć nr 6 studenci prezentują swoje projekty zaliczeniowe.

Literatura:

Literatura podstawwowa:

1. Kendall P.C. (2015). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP.

2. Namysłowska I. (2015). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

3. Wolańczyk T., Komender J. (2013). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Literatura uzupełniająca: spis literatury uzupełniającej na temat poszczególnych zaburzeń studenci otrzymują na początku zajęć.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

I. W zakresie wiedzy - student:

1. Ma podstawową wiedzę na temat teoretycznych modeli oraz sposobów klasyfikowania zaburzeń w rozwoju dzieci i młodzieży

2. Posiada podstawową wiedzę na temat przyczyn, przebiegu i sposobów leczenia/terapii poszczególnych zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży: m. in. zaburzeń emocjonalnych okresu wczesnego dzieciństwa, zaburzeń zachowania, ADHD, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania, specyficznych trudności uczenia się, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń tikowych, zaburzeń snu.

II. W zakresie umiejętności - student:

1. Potrafi wyjaśnić na czym polegają objawy poszczególnych objawów oraz potrafi rozróżnić zachowania mieszczące się w normie rozwojowej i poza nią.

2. Rozumie dlaczego ważna jest wczesna interwencja psychologiczna oraz wczesna rozpoznanie objawów zaburzenia rozwojowego u dziecka

3. Potrafi zaplanować pracę z dzieckiem z określonym zaburzeniem rozwojowym

4. Potrafi nawiązać współpracę z rodzicami dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.

III. W zakresie kompetencji społecznych – student:

1. Rozumie, że pedagog powinien posiadać wiedzę na temat zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży.

2. Ma świadomość, że pedagog jest często pierwszą osobą, która sygnalizuje rodzicom nieprawidłowości w rozwoju psychospołecznym ich dziecka

3. Ma świadomość, że w trakcie współpracy z rodzicami nie powinien sugerować rodzicom rzeczy, które nie są potwierdzone pełną diagnozą. Może ich jedynie wspierać przed i po procesie diagnostycznym dziecka.

4. Rozumie, że dobór właściwej metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi w dużym stopniu determinuje jego sukcesy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

•Student może opuścić dwa zajęcia, każda następna nieobecność musi być usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim i zaliczona przez studenta w formie uzgodnionej z prowadzącym.

Zaliczenie uzyskuje student, który:

opuścił nie więcej niż 2 zajęcia lub zaliczył nieobecności,

brał udział w projekcie i uzyskał pozytywną ocenę podczas jego prezentacji,

uzyskał pozytywną ocenę z końcowego kolokwium.

Ocena obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje z wybranego efektu kształcenia.

Zaliczenie na podstawie kolokwium końcowego; zadań realizowanych w trakcie zajęć; aktywności w trakcie zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.