Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FPiP3PP
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami materialnego prawa podatkowego oraz ordynacji podatkowej. W efekcie student: poznaje konstrukcje podatkowe, nabywa umiejętności w zakresie stosowania regulacji podatkowych do konkretnych stanów faktycznych oraz posiada świadomość roli pełnionej przez podatki w systemie finansowym.

Pełny opis:

1. Konstrukcja prawna podatku: przedmiot, podmiot, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, ulgi i zwyżki podatkowe, system podatkowy, zasady podatkowe.

2. Ordynacja podatkowa. Powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych. Zasady odpowiedzialności podatkowej. Postępowanie podatkowe. Formy egzekucji i zabezpieczenia zobowiązań podatkowych.

3. Podatek od towarów i usług. Pojęcia, sposób opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego. Szczególne regulacje podatkowe.

4. Podatki pośrednie. Podatek od gier oraz podatek akcyzowy. Pojęcia, obowiązek podatkowy, szczególny nadzór nad wyrobami akcyzowymi.

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Dochód ze źródeł podatkowych, koszty uzyskania przychodów, rozwiązania prorodzinne i ulgi. Sposób rozliczenia podatku z wykorzystaniem płatników.

6. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Podatek tonażowy.

7. Podatek dochodowy od osób prawnych. Podatkowe grupy kapitałowe. Szczególne rozwiązania dla banków i ubezpieczycieli. Regulacje służące uniknięciu podwójnego opodatkowania międzynarodowego.

8. Podatki lokalne. Opodatkowanie majątku (podatek od nieruchomości, rolny i leśny), obrotu (podatek od czynności cywilnoprawnych) i nabycia majątku (podatek od spadków i darowizn). Podatek od środków transportowych. Opłaty lokalne.

Literatura:

H. Litwińczuk (red.), H. Litwińczuk, P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolter Kluwer, 2017 (dostępna elektronicznie w LEX) oraz odpowiednie ustawy regulujące poszczególne podatki (https://isap.sejm.gov.pl/)

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe pojęcia związane z prawem podatkowym. Student rozróżnia poszczególne podatki oraz potrafi opisać ich konstrukcję. S1A_W01, S1A_W02, S1A_W07, S1A_W09

Student potrafi zastosować odpowiednie regulacje prawne do stanów faktycznych. S1A_U01, S1A_U03, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U08

Student ma świadomość konieczności kształcenia przez całe życie w zakresie opodatkowania oraz znaczenia jakie podatki pełnią w gospodarce. S1A_K01, S1A_K04, S1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są zaliczane na podstawie egzaminu składającego się z pytań testowych i studium przypadku dotyczących regulacji z materialnego prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Rogowska-Rajda
Prowadzący grup: Beata Rogowska-Rajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)