Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podatek VAT(ACCA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW795(ACCA)
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podatek VAT(ACCA)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty w ramach Akredytowanych Programów ACCA
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Po uzyskaniu akredytacji, przedmiot ten – razem z konwersatorium Rachunkowość podatkowa I (ACCA), konwersatorium Rachunkowość podatkowa II (ACCA) – może stanowić podstawę zaliczenia modułu „Tax Accounting” kwalifikacji ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), a zatem daje szansę zdobycia jednego z dyplomów ACCA.

Podczas konwersatorium studenci zapoznają się między innymi z podstawowymi zasadami opodatkowania podatkiem VAT przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną oraz nieposiadających osobowości prawnej, poznają prawa i obowiązki podatników VAT, sposób rozliczania tego podatku, zasady rejestracji oraz wymagania dotyczące dokumentacji.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem VAT, w tym transakcje zagraniczne

2. Podatnicy podatku VAT i przedstawiciele podatkowi

3. Mechanizm odwrotnego obciążenia w podatku VAT

4. Obowiązek podatkowy w podatku VAT

5. Miejsce świadczenia w podatku VAT

6. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT

7. Wysokość opodatkowania - stawki w podatku VAT

8. Zwolnienia w podatku VAT

9. Zasady dokonywania odliczeń podatku naliczonego, w tym zasady dokonywania korekt

10. Instytucja ulgi na złe długi

11. Zasady dokonywania zwrotu w podatku VAT

12. Zapłata podatku

13. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

14. Zasady rejestracji dla celów podatku VAT

15. Deklaracje i informacje podsumowujące

16. Mechanizm podzielonej płatności

17. Dokumentacja w podatku VAT – faktury, ewidencje, kasy rejestrujące

18. Szczególne procedury rozliczania podatku VAT dla małych przedsiębiorców

Literatura:

Aktualna ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do ustawy, dyrektywa 2006/112/WE oraz rozporządzenie wykonawcze do dyrektywy (https://isap.sejm.gov.pl/)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student wie, jakie ryzyka związane są z opodatkowaniem podatkiem VAT w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i jak nimi zarządzać. Posiada wiedzę o regułach determinujących opodatkowanie VAT w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zna korzyści i koszty płynące z dobrowolnej rejestracji dla celów podatku VAT, zna zasady opodatkowania tym podatkiem oraz obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze związane z jego rozliczaniem. Zna też konsekwencje – na gruncie przepisów ustawy o VAT – niewypełniania obowiązków podatkowych w tym podatku.

Student potrafi obliczyć zobowiązanie podatkowe w podatku VAT, wyjaśnić podstawy tego obliczenia, zastosować techniki planowania podatkowego w obszarze VAT dla przedsiębiorstwa oraz przewidywać konsekwencje podatkowe w tym obszarze w każdej potencjalnej sytuacji biznesowej.

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy podatkowe w obszarze VAT związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności tak, by poszerzać ją w zakresie wymaganym przez pracę zawodową.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia pisemnego.

Składa się ono z dwóch części: część A ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 10 pytań (pytania teoretyczne oraz krótkie zadania obliczeniowe, przy czym każda prawidłowa odpowiedź daje 1 punkt), część B stanowią trzy pytania otwarte (każde za max 10 punktów). Próg zaliczenia ustalony jest na poziomie 50% (20 punktów).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Rogowska-Rajda
Prowadzący grup: Beata Rogowska-Rajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Rogowska-Rajda
Prowadzący grup: Beata Rogowska-Rajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)